Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Cum s-a impregnat...

        de Ştefan Vlăduţescu

Personalităţile psihologiei ce se înscriu ca repere sunt: Wilhelm Wundt, Alfred Binet, Gabriel Tarde, Sigmund Freud. Aceştia fac ca psihologia, dintr-o ştiinţă de mâna a doua, să devină una cu o influenţă decisivă în plan social, dar mai ales în planul epistemologiei literare. Această mutaţie este vizibilă în modul în care psihologia constrânge pe prozatori să renunţe la retorica pozitivist-realistă şi să-şi edifice discursul romanesc pe o comprehensiune aprofundată a mişcării atenţiei între aşa-zisa realitate istorică şi realitatea mentală. Perspectiva obiectivă devine subiectivă, iar locul controlului narativităţii se fixează în conştiinţă. „Personajele prozei moderniste, se arată, ca şi vocile poeziei, sunt centre de conştiinţă”. Se produce sciziunea dintre obiectul cunoscut şi subiectul cunoscător. Psihologii aduc în recuzita unor romancieri ca Virginia Woolf, James Joyce, L. Rebreanu, M. Proust, M. Eliade, elemente de conştiinţă emergentă precum autoanaliza, introspecţia, stările de conştiinţă, simptomele unor afecţiuni psihice, empatia, monologul interior, intenţionalitatea. De asemenea, ajută la articularea, structurarea şi configurarea poeticii specific simboliste prin preluarea conceptului de sinestezie şi funcţiile simbolice ale imaginii senzoriale. Se fundamentează, astfel, estetica modernistă.

Cel care prin scrierile sale a transformat Psihologia din „Cenuşăreasa Antropologiei lui Kant în Regina Ştiinţelor Spiritului” şi a creat „o anumită omogenitate metodologică şi terminologică, atât în filosofie, cât şi în estetica sau manifestele avangardiste între perioade moderniste este Wilhelm Wundt. Cercetările acestuia au vizat clarificarea mecanismelor perceţiei. El a preluat noţiunea de „reprezentare” de la Kant şi a adaptat-o teoriei sale a paralelismului psihofizic, a impus ideea că reprezentarea constituie unica expresie a relaţiei dintre „conştiinţă şi lumea exterioară”: în cadrul ei are loc întâlnirea dintre interioritate şi exterioritate. El conchide c㠄îndepărtarea de datele imediate ale conştiinţei, amestecul de impresii exterioare şi stări mentale interioare caracterizează sentimentul estetic”. Pe de altă parte, Wundt constată că unele sentimente şi senzaţii se întreţes în cadrul unor reprezentări ce nu-şi găsesc adevăr decât în limbă şi nu corespund unor realităţi exterioare, acestea sunt reprezentări sinestezice: „sunete, colorate”, „tonuri de culori” etc. Prin aceasta, Wundt stabileşte, arată profesoara Maria-Ana Tupan, „temeiul epistemologic al tropismului sinestezic practicat de simbolişti”. Mai mult, el ajunge „sursă epistemologică a modernismului estetic, începând cu impresionismul şi simbolismul şi sfârşind cu irizările târzii de la mijlocul secolului trecut”. În eseul său programatic „Modern Fiction”, Virginia Woolf constata că acum psihologia oferea prozei de tip nou „modele de simulare după care erau construite personaje şi lumi ficţionale”.

O contribuţie substanţială la epistemologia literară modernistă are şi Gabriel Tarde. Acesta face constatarea că oamenii se influenţează reciproc, unii inventând, iar alţii imitând (legea imitaţiei). Efecte în literatură are şi observaţia sa că oamenii inteligenţi îşi însuşesc psihologia masei de oameni în care sunt integraţi.

Un reper important este şi Alfred Binet care arată că elementul fundamental al spiritului este imaginea. În mintea unui subiect imaginile se conexează după structura unui silogism formal, realizând, totodată, un surplus de cunoaştere. Imaginile coprezente sunt îndeajuns pentru a declanşa reflecţia. Pe de altă parte, o imagine prezentă poate resuscita din memorie o imagine similară. „Tezele lui Binet, se subliniază, au oferit imagismului poetic şi romanului fluxului conştiinţei un temei epistemologic, îngăduindu-le să treacă drept aplicaţii ale noii filosofii a cunoaşterii.“

Psihanaliza lui S. Freud a avut un impact important nu numai asupra literaturii, ci în planul ştiinţei, căci urmându-l pe Peter Büttner împreună cu profesoara Maria-Ana Tupan achiesăm la ideea că şocul întâiului război mondial a făcut ca „dintr-o practică şi un discurs neglijat”, psihanaliza să devin㠄o specialitate recunoscută în medicină”.

Pe teren românesc, o figură ce se poate înrăma în tabloul psihologilor menţionaţi este Nicolae Vaschide. Student al lui A. Binet, românul face o carieră strălucită în linia psihologică Wundt-Tarde-Binet. În colaborare cu Cl. Vurpas scrie lucrarea Analiza mentală în care arată că modul specific uman de a fi în lume îl reprezint㠄analiza mentală, auto-analiza”. El aduce în similitudine analiza mentală cu mersul printr-un labirint: un individ normal îşi va croi drum (căci mintea sa deţine controlul asupra proceselor de sinteză), dimpotrivă, mintea bolnavă se va rătăci.

De asemenea, în spaţiul nostru sunt evocaţi E. Lovinescu pentru modul cum a fundamentat legea sincronismului pe legea imitaţiei a lui G. Tarde şi Nicolae Balotă, primul care la noi sesizeaz㠄o relaţie între programe estetice şi psihologie”. În linia psihologismului unor M. Proust, V. Woolf, J. Joyce este situat Vasile Voiculescu, cunoscător al psihologiei lui Wilhelm Wundt, William James şi Nicolae Vaschide.

Fiecare dintre palierele de epistemologie literară configurat în jurul câte unui reper este coroborat cu exemple din romane de Proust, Wolf, Joyce, Eliade, Rebreanu, V. Voiculescu ş.a. Astfel, eseul de epistemologie literară impune argumentat o perspectivă temeinică, robustă şi memorabilă în legătură cu interrelaţionarea, convergenţa în câmpul larg al cunoaşterii umane a actelor de investigare psihologică şi a celor de cunoaştere estetică.

Cartea demonstrează convingător ipoteza de pornire că unii dintre marii psihologi au influenţat decisiv curentul funcţional din curgerea epistemologiei modernismului literar. Firul legitimării punctului de vedere de bază este păstrat în limitele unei coerenţe şi unei coeziuni nu greu de sesizat în deplasarea raţionamentului pe vârfurile unor temeiuri de parcurs: fiecare reper este înregistrat ca un temei, iar toate temeiurile la un loc converg în efectul de legitimare.

Ca originalitate ideatică şi ca macroinferenţă, cartea face evident ataşamentul pentru gândirea actului de cercetare ştiinţifică în văzul lumii: roţile logicii funcţionează la vedere, fiecare asumpţiune, fiecare aserţiune, fiecare enunţ este probat. Învăţăm de aici despre ce înseamnă înţelegerea profundă a psihologiei şi a literaturii, despre cum să ne angrenăm cu exactitate puterea analitică în fundamentarea unei ipoteze şi cum să dăm coerenţă unei idei. Alături de virtuţile ideaticii, cartea atrage şi prin eleganţa şi dezinvoltura scriiturii, prin formulări de multe ori revelatoare şi memorabile.

Operă de sinteză, stând departe de foiletonism, Modernismul şi psihologia este valoroasă atât prin originalitatea temei, prin rigurozitatea limpede a discursului analitic, cât şi prin puterea de creare a unui flux al argumentelor cu convergenţă într-o teză teoretică şi având iradiaţii în practica literară.

Nr. 04/2010
Şedinţa Comitetului Director al U.S.R.

Lansare de carte la Craiova
Gabriela gheorghisor

Evocare Romulus Diaconescu

Marin Sorescu în documente şi scrisori inedite
Florea Miu

Revista revistelor

Pagini de jurnal (II)
de Gheorghe Grigurcu

Modele morale (I)
de Adrian Popescu

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (2003)
de Gabriel Dimisianu

Anul trecut la Paris
de Nicolae Prelipceanu

Formula personală a lui Romulus Bucur
de Dumitru Chioaru

Istoria are mereu nevoie de sînge
de Nichita Danilov

Feţele nesfârşite ale poeziei
de Paul Aretzu

Monografia străzii Mântuleasa
de Gabriela Gheorghişor

De la Est La Vest
de Daniela Firescu

Drumul spre Emaus
de Bucur Demetrian

Misterul simplităţii
de Bucur Demetrian

Evoluţia sfârşitului continuu
de Constantin M. Popa

Povestiri din „mica istorie”
de Constantin M. Popa

Partea de umbră a cuvintelor
de Florea Miu

Cum s-a impregnat modernismul de psihologie
de Ştefan Vlăduţescu

Cum s-a impregnat...
de Ştefan Vlăduţescu

Rugăciunea inimii, antidot la teroare
de Luiza Barcan

Note de lectură
de Dumitru Botar

Peştele pe uscat
de Marian Drăghici

Poezie
de Cassian Maria Spiridon

Poezia generaţiei 80
de Mircea Bârsilă

Un neloc unde eu scriu
de Ioan Lascu

„Nu îl cunosc pe acest om!”(I)
de Ion Militaru

Marea iubire
de Maria-Gabriela Constantin

Clasicism, romantism, artă creştină (II)
de Florin Caragiu

Lili Pancu – o viaţă dedicată artei
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Nicolae Petre Vrânceanu

A fost o lume…
de Ion Floricel

Cadou de ziua lui Putin: asasinarea jurnalistei Anna Politkovskaia
de Romulus Preda

Japonia: ritualuri de sfârşit şi început de an (II)
de Ruxandra Mărginean Kohno

© 2007 Revista Ramuri