Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Paradigma feminității

        Paul ARETZU

Irina Petraș publică o carte cu adevărat seducătoare și incitantă, nu numai prin titlu, Despre feminitate, moarte și alte eternități (Editura Ideea Europeană, Bucu­rești, 2006), cât mai ales prin funcționalitatea sa multiplă, prin culturalitatea eseistică ingenioasă pe care o oferă. Ea a rezultat, așa cum afirmă autoarea, din alchimia unor lecturi focalizate, fiind structurată tematic sub forma unui mozaic de fragmente, păstrându-și astfel o flexibilitate adecvată.

Subiectul neîncetat al meditațiilor/speculațiilor/revelațiilor acestor texte este fenomenul (ontologic) al limbii, preluat de autoare din cărțile/obsesiile anterioare. Volumul conține trei texte, Despre feminitate, Despre moarte și Despre locuri și locuire.

Teza primei secvențe este aceea a esențialității feminine a  limbii române, a aspectului ei dominant matern, născător, tandru. În alte limbi, cum ar fi germana, s-a impus un imaginar masculin. Acest punctul de vedere sexuat este unul dintre motivele care ne fac să conchidem că percepem lumea printr-o mentalitate lingvistică, prin caracteristicile limbii pe care o învățăm/primim înainte de cunoașterea directă, fiind dependenții unei predestinări. Studiul, într-un format insolit, face o hermeneutică filologică. Argumentele folosite sunt diverse, științifice, prezumtive, livrești, empirice, filosofice, poetice, scolastice. Ele se străduiesc să creeze un model antropologic. Având ca reper un citat din Eminescu despre servitutea noastră față de limbă, autoarea glosează, cu sagacitate și competență, despre resursele interne și externe ale acesteia, despre regenerarea din sine, despre privilegiul (divin) de a numi, despre originea ei insolubilă, despre raportul dintre limbă și vorbire, dintre vorbire și gândire. Scopul acestui demers este să dovedească, preluând teza lui Mircea Vulcănescu, că scrutarea limbii ar putea fi condiția înțelegerii românești a existenței. Iar aceasta implică, după existența clară a genurilor gramaticale masculin și feminin (neutrul fiind de fapt un ambigen), o atitudine lingvistică/gnoseologică sexuată: limba română, susține eseista, este feminină (cu o doză mirabilă de androginie), avându-și reprezentativitatea în substantiv. Demonstrația apelează la citate elocvente din literatura română sau din exegetica universală. Recurgând la o astfel de viziune, autoarea consolidează un fel de fiziologie/portretistică a limbii române, dân­du-i personalitate/etnicitate/afectivitate/profil antropologic, percepând-o ca entitate autonomă, determinantă asupra unei psihologii naționale.

Prin aspectul ei fragmentar, amestecând rigoarea cu confesiunea, lucrarea capătă și conotația de jurnal de idei/gândire/scris, creând o carte în continuarea altora. Revendicându-și un atu în plus, autoarea se plasează în universul formării sale lingvistice, evocându-și copilăria și, mai ales, prevalența imaginii materne. Eseul bate însă monedă pe tendințele paradoxale ale limbii, contradictorii dar sinergice: un efort tot mai vădit de obiectivare și manifestarea viei sale subiectivități.

Scriitoarea elogiază umanitatea vorbirii. Un suport consonant îl găsește în Constantin Noica, în părerea acestuia că femeia este mai aproape de sensurile arhaice ale cuvintelor. Referințele sunt însă numeroase și de notorietate: Platon, Dante, Herder, Humbold, Saussure, Sapir, Whorf, Bachelard, Eco. Demonstrația este agrementată prin decodificarea câtorva idiotisme care relevă spiritualitatea limbii. Se fac, de asemenea, etimologii semnificative. Slalomul printre concepții, argumente, propriile viziuni critice, avalanșa de citate, este remarcabil.

Autoarea face un istoric flexibil al temei susținute, prezentând intercondiționările dintre limbă și realitate, multiplele reflectări reciproce, relația subtilă dintre limba națională și limba individuală. Lumea apare în bună măsură ca o realitate lingvistică. Tema este aprofundată prin dezvăluirea complicatei alchimii a facerii poeziei. Problema imaginii (im)personale asupra lumii, determinată în mare măsură de mijloace lingvistice – pentru că lumea există prin limbă –, este scrutată pe toate laturile, culturală, socială, psihologică, genetică etc., adică este contextualizată cu suplețe ingenioasă. Interesantă este recurgerea la inconștientul colectiv, marcându-se diferența dintre perspectiva comună (apriorică) și cea individuală, între mentalitate și abatere, adică integrarea omului în cultură, domesticirea lui. Despre orice ar vorbi, oricâte divagații ar face, subiectul infrastructural al cărții îl constituie hermeneutica limbii. Adesea, discursul devine atât de esențializat, încât se transformă în aforisme, spre desfătarea cititorului avertizat. Autoarea își deconspiră și un militantism feminist, susținând cu fervoare feminitatea limbii, proiectată astfel asupra întregii lumi. Reabilitarea feminității, supratemă inculcată cu perseverență, se face cu grație, dar nu lipsită de fermitate.

Eseista caută arhetipalități de gândire/vorbire, reflectare/reflexie. Există atâtea lumi câte limbi sunt, spune ea. Personalitatea limbilor personalizează popoarele. Incongruența genului aceluiași substantiv în limbi diferite este explicată prin mentalitatea locurilor, prin viziunea sexuată diferit a realității. Pentru a convinge, sunt date numeroase exemple de cuvinte feminine care le copleșesc pe cele masculine, în limba română. (Credem însă că statistica sau aspectul formal nu sunt decisive, o mai mare autoritate revenind spiritului/spiritualității limbii, modului în care aceasta formează discurs expresiv, durabil în literatură, religie, filosofie, știință. Nu morfologia inertă are prioritate, ci sintaxa vie, limba nefiind un simplu dicționar. Morfologia feminină ar putea să aibă inoculată o morbidețe balcanică statică. De asemenea, cred că un argument valabil l-ar constitui textele cele mai vechi.)

Irina Petraș vrea să reconstituie, din banala limbă vorbită de azi, printr-un studiu foarte bine documentat, printr-o disertație elegantă, autentica/originara/ideala imagine a unei limbi ontologice, aceea care, numind poporul român, l-a, astfel, creat, în care acesta se oglindește (sub valuri), putându-i-se recupera astfel un chip mai adevărat.

În cel de-al doilea eseu, Despre moarte, autoarea recurge la o recuperare/interpretare critică a fenomenului extincției, propunându-și să aprofundeze o știință a morții. Dacă textul precedent se sprijinea pe argumente extrase din Eminescu și Mircea Vulcănescu, cel prezent se sincronizează cu luciditățile existențiale ale lui Cioran. Despodobind moartea de religios, de mitologie, de cutume și ceremonialuri, refuzându-i metafizica, transcendența, adică ficțiunea, autoarea o transformă într-un act, mai degrabă, fiziologic, aproape egoist, însușindu-și-o pro domo: numai femeia știe să moară autentic. Aspectul de jurnal, care predomină în carte, sentențiozitatea ei, scriitura frumoasă, cu nerv, o fac incitantă, seducătoare, imprevizibilă (ca o femeie). Autoarea dă credit surselor livrești, le adaugă viziunea personală, dar este și o sensibilă observatoare a stărilor sale, a evenimentelor din imanent, a propriilor răni ale morții. Teoriile despre moarte, istoricul, mentalitățile, enunțate neutral, sunt personalizate prin atitudini originale. Demersul este unul critic, nu lipsit de cinism, încercând să înlăture orice element parazitar, să ajungă la fenomenul pur, la moartea adevărată. Aceasta este văzută ca un simptom al vieții, și invers, și ilustrează, evident, o mentalitate. Se moare diferit în diverse etape ale istoriei (sociale sau culturale). Sunt expuse și numeroase paliative care fac moartea suportabilă. Se fac, desigur, speculații și asupra timpului. Un domeniu evocat de autoare, adecvat imaginarului morții, este cel al postmodernismului, marcat de scepticism și de inerție, anunțător al tuturor sfârșiturilor, al vidului, al surogatelor, adevărat cimitir.

Scriitoarea face o incursiune cuprinzătoare prin zonele complexe ale funerarității, selectează texte, interpretează, regândește moartea și cortegiile ei: boala, agonia, frica, singurătatea, speranța, înmormântarea, alteritatea, supraviețuirea, uitarea, comerțul adecvat, spectacolul, curajul, rușinea, înstrăinarea. Eseul despre moarte este impresionant prin densitatea lui, prin ilustrările scripturale, iar aspectul fragmentar este cel mai potrivit unei astfel de cărți, crestomație/eseu/enciclopedie/monografie. Avem astfel reprezentate diverse sortimente ale morții, estetică, biologică, filosofică, sociologică. Sunt excluse (pe nedrept) aspectele religios și etnografic. Eseul are și o calitate, probabil scontată, poematică, ba chiar una epopeică (într-o accepție insolită). Raționalitatea omniprezentă, caracterul livresc sting orice conotație elegiacă. Dumnezeu, Iisus nu fac parte din proiectul autoarei. Evident, moartea este feminină. Nu se vorbește despre moartea ritualică, inițiatică (arhetipale, amândouă), despre cărțile morții. Scriitoarea propune necesitatea unei arte și unei reforme a morții.

Complementar studiului limbii materne (feminine) și dipticului viață-moarte, cel Despre locuri și locuire, care încheie cartea, nu putea lipsi, el adăugând abstracțiilor majore precedente, elementul concret, o fixare, o întemeiere, imaginea obârșiei/casei, încopciat cu imponderabilele eterne, spațiul și timpul. Conștientizarea importanței locului, spune autoarea, se face târziu, la vârsta rememorării. Locuire înseamnă un soi de maternitate, o casă, așezarea într-un reper, corp, limbă. Timpul este elementul care dă ființă spațiului. Irina Petraș implică în temă și conceptele de interioritate și exterioritate, dar și pe cele de non-loc, de imagine speculară, de casă a cărților/bibliotecă, pe când omul este, simultan, sediul sentimentelor/gândurilor, dar și casă onirică ori abisalitate a inconștientului.

Irina Petraș scrie o carte făcută în bună măsură din cărți dar și plină de originalitate, perfect structurată, în ciuda aspectului ei fragmentar, aleatoriu, cu un grad mare de comprehensiune și decelare, cu propuneri de idei foarte interesante, de o rafinată intelectualitate. Studiul este dens și seducător prin atenția la nuanțe, prin vivacitate și prin opțiunile foarte bine personalizate.

Nr. x/200x
Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2006

Lada de zeghe
de Anton JUREBIE

„Scriitorul și criticii săi“

Rezerve de entuziasm
de Gabriel Chifu

Mircea Eliade și gândirea mitică
de Ionel BUȘE

Trecerea Rubiconului
de Gabriel Dimisianu

Între trei continente
de Ioan LASCU

Urletul exasperării
Gabriela GHEORGHIȘOR

Lucrare întru rostul poeziei
Florea MIU

Paradigma feminității
Paul ARETZU

Centura de castitate
Bucur DEMETRIAN

O nație fantastă
Dania-Ariana MOISA

...și peste toate sunt o carte...
Ioana DINULESCU

Chenare cu îngeri
Valeria Manta TĂICUȚU

În căutarea fericirii (pierdute?)
Gabriel COȘOVEANU

Ale tinereții valuri… poetice
Luminița CORNEANU

Arta și știința
de Nicolae Prelipceanu

Aprilie, o aniversare, o carte
de Adrian Popescu

Teama
Anahit TOPCHYAN

Dimoviana (II)
de Dan Cristea

G. Călinescu, prozatorul
Marian Victor BUCIU

Corintul începe seria poeților. Primul pe listă, Ioan Es. Pop
de Horia Gârbea

Vladimir Dobocan
Emil Mladin

Inefabilul melancoliei
Petre CIOBANU


Daniel MUREȘAN


Iulian CARAGEA

IUBIRE ȘI LEGE MORALĂ. SUFERINȚELE TÂNĂRULUI WERTHER(I)
Ion MILITARU

Nu poți să pleci
Horia DULVAC

Adânc pe adânc
Ioana DINULESCU

Pământul văzut de sus
Mircea GHIȚULESCU

Mihai Stănescu între trecut și prezent
Cătălin DAVIDESCU

Henri Zalis - la ceas aniversar semnificativ
Mircea MOISA

Flori duhovnicești pentru mitropolitul Nestor Vornicescu
Tudor NEDELCEA

Patriotismul azi
Toma GRIGORIE

Vasili KANDINSKI (1866–1944)
Traducere și prezentare de Leo BUTNARU

© 2007 Revista Ramuri