Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Eleodor Dinu

Cuget singuratic

aspru îndemnat

la drum izbăvitor

de hăţurile

cucernicei necuprinderi.

Mai spornic decît cu

pacea sleită

a înduplecării,

pe lespedea chinului

înţelepţitor

pustnicul toceşte

rînjetul

mieroaselor ispite

cu sufletul.

Lumină searbădă

topită

în forme abandonate

de mîinile Necuprinsului.

Cerneluri oarbe imită

voirea tiparelor

pline

de greşelile pedante

din tainiţele zămislirii.

Păsările asfinţitului

se descuibă

din aşteptări locuite

de îngeri trebăluind

pe cumpăna preavidului

spornic.

Aidoma

unei plutitoare cărţi

de rugăciuni,

altarul nopţii -

cu năzuinţă buimacă

tămîiat de

Mirele tainicei nunţi

abisale.

Totuna-i dacă bîjbîi

căutîndu-L

sau mă las umblat

prin praf de

negaţii murdare?

Născut am fost

să jupoi umbra

viclenei deşertăciuni

din scorbura

cu duhuri pînditoare

a învolburării.

Cu senzaţii

de pustnică mărinimie

păianjenul nemişcării

îmbie linia timpului

cumpănindu-ne mersul

pe raze binecuvîntate

de furtunatece valuri.

A nins cu fulgi îmbibaţi

de otrăvuri tăinuite

în ochiul perfid-veghetor

al obscurelor elanuri.

Liberi să îmbătrînească-n

pîntecul vîrstei stăpînite

de jucării schizofrenice,

copiii nopţilor destrăbălate

vor fi trişti închinători

la himere cibernetice.

Atît de fragil,

adevărul pulsînd cum

o inimă copilăroasă

în trupul

spaţiului de piatră!...

Adio, vouă,

certitudini

stînjenitor înflorite

pe ramurile

vidului decis

să oglindească

bezna

din ochii Revelaţiei!

Frunze plutind

pe orbita

neîncrederii în

strălucirea formei,

sentimentele mele.

În ochii spaţiului

răscumpărător

un plîns de netrăite

aduceri-aminte

le înjugă

la sensul morţii

făcînd înconjurul

miezului negru

al luminii.

Cine

să repare

şubredele anotimpuri

oglindind

îndîrjirea sunetelor

de încarcerare

a luminii

în spicele de nisip

ale pustiirii!?

Închegarea lentă

a exuberanţei

visîndu-se grădină

cu magnolii

în văzduh,

asemenea vînătăilor

făcute de orbi

pe fruntea închipuirii.

Ce m-o fi apucat

să îmbătrînesc aşa de

pe-ndelete

şi nedomolit

de sexul zărilor pe care

păsări de smoală

zboară spre niciunde!?

Mă behăie caprele

plînsului,

cînd prin pădurea

vieţii celeste

îngerul singurătăţii mele –

somnambul –

cutreieră zdrenţuit de

incertitudini solemne.

Sculptat

de seve taciturne

lemnul trupului meu –

niciodată desverzit

de rînjetul tăios

al înduplecării.

Înflorit pe dinlăuntru

cum ciripitul

păsărilor de smerenie

în ograda Domnului.

Cu freamătul imaculat

al răbdării

s-a înrădăcinat

în fapte de adormit

furia stihiilor.

Zdrenţele vîntului

sau

piei de sentimente

schiloade.

Focoasele zîne

ale amăgirii

le transformă

în rochii sub care

păcatele vieţii

ascund

stufoase smîrcuri

de obrăznicie.

Deznădejdea,

uger al pustiului

muls în burduf de

lumină

întoarsă pe dos.

Totul -

degeaba însufleţitor,

ţine pe genunchi

nimicuri asemenea

marginilor

imposibil de atins

ale amăgirii.

Din largul trecutului

amar scotocit

de oarbe convingeri

pescăruşi cu aripi

de zădărnicie

vin să-şi ouă vitorul

în cuibare căptuşite

cu ţipete de convulsii.

Numai

devenindu-mă

siderală amintire

miruită

cu dulceaţa morţii

aş putea să văd

cum nervii

zodiilor mincinoase

răstignesc

pasiuni golite

de îngereasca lumină

pe buzele pofticioase

ale mărginirii.

Deşertăciunea,

pustiu iritat

de urmele

nisipului şchiopătînd

cum seninul

cu lanţuri

de funingine stelară

chinuindu-şi gleznele.

 

Luminîndu-şi

sufletul

cu spaţii arzînd

în somnul răbdător

al părăsitei origini,

exploratorii de

taine siderale

sfîrşesc prin a fi

fosile de zădărnicie.

Dar pustnicul

dezlănţuit

în psalmi intermediind

balansul nefiindelor

semne de împăcare

cu Ascunsul ?

Mîngîie cu

smerită vinovăţie

urmele fărîmelor

de noime sîngerînd

prin muzeul vidului.

Îndîrjiri malefice

au inversat polii

nesfîrşitului probabil.

Cu aspre unduiri

de sălbăticire

maci negri

întineresc sîngele

teluricei răimi...

Pe creştetul

amintirilor materne

încuiate

în donchişotice goluri

înfloresc marei

de ritmuri morbide.

Un duh

nelămurit de clar

conturat

în eprubeta viitorului

îmi citeşte versurile

la lumina somnului

afumat de stele

cum un felinar

în care ard

primenitoare zboruri

de lebede negre.

Sfîrşitul,

ochi al piscului

larg înceţoşat

de foamea perpetuă

a rostogolirii.

Înflăcăratul nimeni

cu chip răvăşit de

taina-cloşcă

a marginilor firii

a suspendat sorocul

arderii totale

de zorii în picaj

ai unui gol ermetic.

Ca şi cum

s-ar despetici

de surîsul plumburiu

al hazardului,

germeni de pistrui voltaici

însufleţesc vidul.

Somul asfinţit în

ghearele nepătrunderii

preschimbă astrele

în ochi

cu pleoape de superstiţii.

Veţi locui

în molecule

de tăcere ţestoasă

cu gălbenuşul cărora

duhul Nimicului

atoatefiitor

şi-a miruit

urmele –

neprihănite idei

hîrjonindu-se prin,

veşnic nesfîrşită

în ochi de

albine celeste,

măduva timpului.

 

Învelişul pietrei,

scutec de făţărnicie

mirosind a mucegai de

dulcegării nupţiale.

Pe cracii

nădejdilor măritate

cu predicatul galactic

al neantizării

echilibrelor precare

zornăie

urme de direcţii oarbe...

© 2007 Revista Ramuri