Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Antropologia, cultura postmodernă şi popular culture

        de Dragoş Goga

Asistăm în ultimele decenii la hegemonia a două noţiuni amplu şi perpetuu teoretizate: postmodernism şi popular culture. Eliminarea programatică a diferenţei dintre low şi high culture, realizată atât prin dezvoltarea unor metadiscursuri reciclatoare şi/ sau eclectice, cât şi prin intermediul implementării unor politici culturale, reprezintă unul dintre punctele de confluenţă al celor două arii şi concepte reprezentative pentru cultura din a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Antropologul a fost pus în postmodernism în faţa unor fenomene culturale care nu-l puteau lăsa indiferent. Noua construcţie culturală a realităţii a necesitat o schimbare semnificativă în însăşi metodologia antropologiei. Antropologul a început să propună, la rându-i, modele de organizare culturală a realităţii. În postmodernism, „textul etnografic subsumează presupoziţiile conform cărora există o cultură reală (obiectivă şi finită) ce poate fi surprinsă de analistul înzestrat cu o formă specifică de cunoaştere prin intermediul unei analize şi transcrieri atente a datelor înregistrate în teren (interviuri, note etc.)”. În atare condiţii, „cercetătorul-autor devine «oglinda» culturii pe care o analizează”, iar această cultură reflectată se presupune că reprezintă experienţele subiecţilor prin intermediul unui complex aparat textual”, cu menţiunea că inclusiv subiecţii şi experienţele lor devin „construcţii sociale”1 .

Aşadar, antropologia a răspuns hegemoniei culturii populare, schimbându-şi regulile discursive din mers pentru a contracara puterea anarhică de absorbţie şi reciclare pe care o exercită cultura populară asupra folclorului/ culturii tradiţionale şi asupra a ceea ce mai poate fi catalogat drept cultură înaltă. Antropologul postmodern lucrează cu ficţiuni şi produce ficţiuni, conştient c㠄ficţiunea este dată de ecartul dintre ceea ce este reprezentat şi cine reprezintă acel ceva”2 . Când nu poate identifica structuri mitice sau ritualice, caută să identifice fragmente şi reziduuri de mituri şi creează modele „utilizând specificităţi retorice (metafore, alegorii, simboluri)”; „scriitura lui este o simulare ficţională, coagulată epistemic, un model de interpretare a felului în care, ca actor social, se confruntă cu o realitate”3 , iar această realitate i se înfăţişează întotdeauna cultural, fiind nevoit să reflecteze asupra sa. Potrivit acestei schimbări a regulilor receptării, descrierii şi transcrierii, „realitatea antropologului este lumea ce iese modelată din interacţiunea sensibilităţii sale cu el ca bibliotecă şi ca voinţă de a se recunoaşte în această realitate”, iar terenul nu mai poate fi delimitat şi definit ca în studiile etnografice din trecut, ci este acum „totalitatea bibliografică despre acea realitate, o scală de parţialităţi (bibliografice, formative, metodologice, conceptuale) şi voinţa de a le da coerenţă”4 .

În faţa culturii populare antropologul nu poate avea, aşadar, o atitudine alienată, constatatoare şi pur descriptivă. El nu va mai căuta să identifice doar „arhetipurile”, ci îşi va asuma şi descrierea şi analiza „anarhetipurilor” („anarhetipul ar fi un arhetip sfărâmat, un arhetip în care centrul de sens, (...), a fost pulverizat, asemenea unei nove (soarele vizibil sau invizibil), care explodează într-un nor galactic de sensuri”)5 .

Terenul antropologului este încărcat în postmodernitate, dacă nu chiar construit în totalitate, de popular culture. Fenomenele şi obiectele sunt cadre sau produse culturale care răspund legilor capitalismului şi consumismului. Demistificările devine uneori urgente, rescrierile de asemenea.

Antropologii au folosit pentru a evidenţia amploarea mecanismelor noii scriituri pe care o propun metafora scientistă a „maşinii de scris”, „sub care s-ar putea ascunde, convenţional, antropologul post-modern”. După cum relevă Nicolae Panea, acesta este „un concept integrat, cuprinzând o realitate cercetată în complexitatea şi interconexiunile sale, un proces de receptare a acestei realităţi, backgroundul cultural şi ştiinţific, o redare a realităţii textuale mediabilă cu alte realităţi textuale”, iar, ca urmare, „totalitatea produselor textuale mediabile ale «maşinilor de scris» ar reprezenta o secţiune sincronică într-o cultură”6 . Criza reprezentării a dus la această mutaţie de accent în interiorul antropologiei, fiind făcută trecerea de la munca de teren şi metodologia aferentă acesteia spre scriitura antropologică, metodologia pe care aceasta se întemeiază, condiţiile în care se produce, libertatea epistemică pe care şi-o ia în relaţie cu obiectul, redefinirea terenului şi noile reguli ale textualizării antropologice.

Antropologia şi literatura

Dar nu numai antropologul participă la producţia „maşinii de scris”, ci şi scriitorul de literatură, romancierul mai ales, într-o manieră mai detaşată şi sub alibiul plauzibilităţii şi al esteticului artistic. Acesta introduce şi lasă la vedere în romanele sale procedeele prin care reciclează mituri, fragmente de mituri şi arhetipuri care devin anarhetipuri în momentul rescrierii. Romancierul adoptă de multe ori masca demistificatorului, cum este cazul lui Dan Brown, oferind alternative tradiţionale care intrigă, scandalizează, însă au mare succes la public. Jurnalele unor scriitori iau caracterul unor adevărate mărturii antropologice, cum este Un barbar în Asia de Henri Michaux. Umberto Eco este un alt demistificator, mai ales în romanul Baudolino, în care descrie într-o notă ironică întregul comerţ medieval făcut de abaţii cu moaşte, dar şi falsificarea tradiţiei.

Romancierii, fie ei confirmaţi de critica literară şi de mediile universitare, introduşi în canoanele literare, fie autori de literatura de consum, s-au orientat atât spre naraţiunile autentice ale tradiţiei creştine, cât şi spre cele nemaculate de creştinism (precreştine/ „păgâne”), dar şi spre scrierile antice ale Orientului, spre manuscrise ale diferitelor tagme, confrerii sau societăţi secrete, spre ocultism şi scrieri alchimice etc. Multe romane construite pe coduri literare extrem de complexe şi evoluate poetic şi estetic au devenit adevărate bestselleruri – drept exemple pot fi date romanele lui Umberto Eco: Numele trandafirului (în ale cărui Marginalii Eco scrie unul dintre textele fundamentale ale romanului postmodern), Baudolino, Pendulul lui Foucault. Dintre autorii de literatură de consum îl putem aminti pe Dan Brown, cu romanul Codul lui Da Vinci, roman ce reprezintă produsul literar de masă prin excelenţă.

Antropologul se află în faţa unei provocări mai vechi: în ce măsură se poate încrede în scrierile literare pentru a descrie o realitate culturală dintr-o epocă dată? Schimbarea capătă însă o nuanţă metacritică, fiindcă devine mai îndreptăţit în postmodernism să se întrebe în ce măsură procedeele folosite pentru reciclare sunt utilizabile şi în demersurile critice, care poate fi ponderea lor ştiinţifică şi care este baza documentară a scrierii luate în vizorul analizei antropologice. Verificarea lor este mai la îndemână în era informatizării cunoaşterii şi a enciclopedismului postmodern. Popularitatea acestor romane a făcut să fie impuse ca adevărate mituri literare, iar unii dintre autori sau unele dintre personaje au devenit iconuri.

Umberto Eco scrie în Confesiunile unui tânăr romancier despre acribia documentării pentru romanele sale, Numele trandafirului, Baudolino, Pendulul lui Foucault şi Insula din ziua de ieri. Procesul este unul extrem de minuţios, iar materialele pe care romancierul le strânge reflectă clădirea unei dimensiuni istorice întocmai cum fusese ea construită de istoricii din Şcoala istoriografică de la Annales, de Jacques Le Goff, de pildă, în naraţiuni legitimate epistemologic. Umberto Eco construieşte o realitate medievală, în Numele trandafirului şi Baudolino, căreia îi oferă plauzibilitate prin manipularea materialului istoric şi a specificului cultural al epocii. Mai mult, când vorbeşte despre „dubla codificare” a romanelor sale, afirmă că a fost conştient că a folosit cel puţin două tehnici postmoderne, reluând mărturia din „Marginalii şi glose la Numele trandafirului”: „Cea dintâi este cea a ironiei intertextuale: citate directe din alte texte faimoase ori referiri mai mult sau mai puţin transparente la ele. Cea de-a doua este tehnica metanarativă: reflecţiile pe care textul le face asupra propriei naturi, atunci când autorul se adresează direct cititorului”7 . „Dubla codificare” reprezintă, de fapt, simbioza dintre atitudinea creatorului şi consumatorului de popular culture şi atitudinea creatorului şi consumatorului de cultură de elită. Pentru a explica dubla adresare şi dublul impact al scriiturii, Eco recurge la explicaţia pe care o dă arhitectul şi, totodată teoreticianul, Charles Jencks, pentru care arhitectura postmodern㠄comunică cel puţin la două nivele simultan: cu ceilalţi arhitecţi şi o minoritate preocupată, interesată de semnificaţiile specific arhitecturale, şi cu publicul larg, sau comunitatea locală, preocupată de alte aspecte legate de confort, construcţii tradiţionale şi de stilul de viaţă”8 . Lămurirea vine dintr-o altă astfel de disertaţie, unde Jencks afirmă: „Clădirea sau opera de artă postmodernă se adresează simultan unei minorităţi, unui public de elită, folosind coduri «elevate», şi mesei largi, folosind coduri populare”9 . Romancierul şi teoreticianul italian remarcă şi confirmă faptul că şi în cazul romanelor sale lucrurile stau la fel, oferind o analiză a începutului Numelui trandafirului în care evidenţiază iţele intertextuale şi modul în care acestea sunt incluse într-o naraţiune cu un evident fir detectivist, scrierea având caracterul unui roman poliţist, ceea ce i-a şi asigurat un mare succes de piaţă.

Care este, însă, diferenţa dintre un romancier şi antropologul aflat în faţa unei realităţi culturale? Eco afirmă, tot în Confesiunile unui tânăr romancier – dar şi în alte cărţi teoretice ale sale, c㠄un text este o maşinărie leneşă care vrea ca parte din treaba ei să fie făcută de cititor –, cu alte cuvinte, este un dispozitiv special, conceput pentru a da naştere la interpretări”10 , la o pluralitate de interpretări, infinite interpretări, adesea divergent. Antropologul nu-şi permite să lase textul într-atât de deschis, „maşina sa de scris” are funcţia să decodifice şi să recodifice realitatea într-un text stabil, nu definitiv, dar închisă, care-şi revendică obiectivitatea redării şi nu plauzibilitatea ei.

Sunt şi situaţii în care romancierul îşi erijează rolul deţinătorului unui adevăr istoric, dedus dintr-o legendă sau mit, conferindu-le naratorilor şi personajelor din romanele sale funcţii şi statute sociale prin care întăreşte această senzaţie, este cazul lui Dan Brown şi al romanului Codul lui Da Vinci. Transcrierea acestei legende şi punerea sa în scenă este făcută prin disimularea unor cercetări de tip istoric şi antropologic.

Cele două exemple, Numele trandafirului şi Codul lui Da Vinci, relevă două atitudini diametral opuse. De altfel, cel de-al doilea nu are o miză estetică, în timp ce primul are principial şi prioritar o miză estetică. Dar interesantă este transcrierea unor legende care ţineau de cultura tradiţională (antică sau folclorică) şi repunerea lor în circulaţie prin două romane extrem de populare.

Aşadar, cultura intră în postmodernism într-un amplu proces de rescriere, iar sfera popular culture se află într-o perpetuă expansiune prin scrierile şi rescrierile pe care le propune, respectiv prin acapararea unor zone tot mai întinse din folclor şi din cultura de elită, subţiind tot mai mult limitele dintre aceste sfere. Antropologul postmodern nu se mai găseşte numai în faţa unor manifestări culturale organice, crescute natural în comunităţi rurale sau urbane vag delimitate, ci este pus şi în faţa unor produse culturale de mare impact – care-şi asumă falsul pentru plauzibilitatea, coerenţa şi dimensiunea sa estetic㠖, produse care propun sau impun scenarii istorice sau mitologice alternative, de cele mai multe ori sub alibiul artei, al romanului, al filmelor, uneori „inspirate din cazuri reale”, dacă nu de-a dreptul al documentarelor TV.

Postmodernismul afirmă, de fapt, ceea ce fusese sugerat în nenumărate rânduri, că totul a fost întotdeauna „cultural”, adică a fost întotdeauna mediat de reprezentări care nu pot fi catalogate decât drept culturale. Postmodernismul, aşa cum îl defineşte Linda Hutcheon în Politica postmodernismului, „nu este o degenerare în hiperrealitate, ci o punere sub semnul întrebării a ceea ce poate însemna realitatea şi a modului în care putem ajunge să o cunoaştem”. În această ordine de idei, reprezentarea nu domină şi anulează referentul, ci, într-un mod conştient, se recunoaşte că prin intermediul său este interceptat şi interpretat referentul („creat chiar”, după cum afirmă autoarea Politicii postmodernismului), nefiind oferită vreo cale de acces direct la el.

În urma acestor consideraţii, cultura populară/ popular culture poate fi considerată oglinda cu cea mai întinsă rază de reflecţie a realului, cu adâncimi din ce în ce mai mari în zonele folclorului şi culturii înalte. Analiza straturilor sale presupune, aşadar, o descriere a construcţiei culturale a realităţii şi societăţii. Nu numai că aceste imagini ale imaginilor, constituite adesea în structuri mitice, nu-şi refuză interpretarea, ci chiar o „cer” când sunt privite ca reprezentări.

 1 Gabriel Troc, Postmodernismul în antropologia culturală, Iaşi, Editura Polirom, 2006.pp. 38-39.

 2 Panea, Nicolae, Oraşul subtil, Bucureşti, Editura Etnologică, 2013, p. 46.

 3 Idem, p. 46, 47.

 4 Idem, p. 50.

 5 Corin Braga, „Anarhetipul şi stările alterate de conştiinţă”, în Corin Braga (coord.), Concepte şi metode în cercetarea imaginarului: dezbaterile Phantasma, Iaşi, Editura Polirom, 2007, p. 19.

 6 Nicolae Panea, Oraşul subtil, p. 17.

 7 Umberto Eco, Confesiunile unui tânăr romancier, traducere de Ioana Gagea, Iaşi, Polirom, 2011, p. 38.

 8 Charles A. Jencks, The Language of Post-Modern Arhitecture (1978), apud. Umberto Eco, Confesiunile unui tânăr romancier, p. 38.

 9 Ibidem.

 10 Umberto Eco, Confesiunile unui tânăr romancier, p. 43.

© 2007 Revista Ramuri