Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Ego-ficțiunea și ego-grafia sub lupă

         de Gabriela GHEORGHIȘOR

Schimbarea contextului social-politic de după ’89 a permis o firească și necesară înnoire a literaturii române, atât la nivel tematic, cât și de limbaj (și chiar a criticii, în sensul că aplecarea asupra contextului și nu doar asupra textului a devenit posibilă fără să mai fie nevoie de falsificare sau de mistificare). S-a vorbit și se vorbește încă despre „noii prozatori“, despre „noii poeți“, despre „noua literatură“ (v. și titlul revistei conduse de către Luminița Marcu) și, mai recent, despre „noua critică și istorie literară“ (v. numele noii colecții de la Cartea Românească, din 2006). Începutul mileniului trei a adus pe scena literelor românești o avalanșă de noutăți și mai ales de oameni noi, adică tineri.

Tânără este și Cristina Chevereșan, critic universitar și redactor la revista timișoreană Orizont, cea care inaugurează cu Apocalipse vesele și triste sus-menționata colecție de la Editura Cartea Românească. Se poate astfel observa, dintru început, că ea constituie un caz interesant, dat fiind că reprezintă singura voce critică din cadrul generației tinere care realizează un studiu sistematic despre o parte a douămiiștiilor și anume aceea a egoprozatorilor de la Polirom (publicat în­tr-un volum, pentru că altfel mai există o încercare de sistematizare a prozei tinerilor poliromiști aparținând Simonei Sora). De fapt, acestora le este dedicată în întregime prima secțiune din Apocalipse vesele și triste, intitulată Prozatori ai sinelui și alcătuită din micro-studiul (De) Generația diferenței sau Generația electroșoc, cu rol de preambul sau de introducere generală și dintr-o serie de cronici la cărțile unora dintre ei. Demersul autoarei, susținut de o mare varietate de opinii critice ale altor comentatori ai fenomenului vizat, are ca obiectiv trasarea coordonatelor definitorii ale prozei „tinere“, adică „particulele ce compun acea aură comună care, planând în jurul unui grup de producții literare și creatorilor acestora, le poate legitima drept embleme și, respectiv, îi poate impune drept reprezentanți ai unei generații cu individualitate aparte“. Acestea sunt, în ordinea analizării lor, următoarele: „definirea identitară“ și „raportarea la alteritate“ a personajelor (cu inserția, în diferite grade, a autobiograficului), obsesia perifericului („măruntul, medianul“), reconstituirea trecutului și scanarea prezentului la nivelul istoriei personale, critica socială („Bâlciul deșertăciunilor – Reloaded“), parametrii stilistici precum deriziunea, (auto)ironia, sarcasmul sau umorul („cascadorii râsului și plânsului“). Evitând capcanele privirii reducționiste, Cristina Chevereșan nuanțează schița generală prin identificarea notelor de specificitate ale tinerilor prozatori, urmărind, cu alte cuvinte, formele/variantele diverse și indivi­dualizatoare pe care le îmbracă, în fiecare caz, trăsăturile comune, invariantele.

De altfel, cu toate că titlul micro-studiului conține sintagma „generația electroșoc“, acesta nu este focalizat doar pe scriitorii ce „mizează pe electroșocuri denominative cu nedisimulată tentă sexuală“, adică pe grupul așa-zis „fracturist“ (Ioana Băețica, Ionuț Chiva, Adrian Schiop, Claudia Golea, Dragoș Bucurenci), prezentând detaliat și cealaltă falangă, a scrisului matur la nivel de construcție narativă și de stil (Lucian Dan Teodorovici, Dan Lungu, Filip Florian ori Sorin Stoica). Criticul așază fenomenul literar radiografiat sub semnul unei „unități a diferenței“ (sau „canon de variațiuni pe o realitate dată“) și își bemolizează concluzia, afirmând că analiza sa a relevat „coordonatele definitorii – la acest moment (subl. n.)– ale unei generații eteroclite, aflată în perpetuă mișcare și schimbare, în tranziție spre alcătuirea unei identități ferme“. Totodată, ea ocolește cu prudență sentințele axiologice explicite și definitive, lăsându-le în seama unui bilanț al viitorului: „Rămâne de văzut care dintre voci vor rezista în interiorul canonului ce le privește în față – cel literar“. Se deduce însă preferința, întemeiată pe argumente critice, pentru seria vocilor distincte, originale ale plutonului douămiist, vizibilă și în selecția prozatorilor recenzați (doar două cronici despre romane din prima și cea mai contestată direcție a colecției, acelea ale Ioanei Băețică și Ionuț Chiva).

A doua secțiune a cărții, numită Egografi, se ocupă de volumele apărute în colecția Ego-grafii a aceleiași Edituri Polirom, volume aparținând, de data aceasta, unor autori deja consacrați în spațiul poeziei, al prozei, al eseului sau al criticii românești: Nicolae Manolescu, Gabriela Melinescu, Livius Ciocârlie, Matei Călinescu, Ileana Mălăncioiu, Nicolae Breban, Leonid Dimov ș.a. Cristina Chevereșan procedează și aici la fel ca în cazul ego-prozatorilor, inserând înaintea cronicilor propriu-zise un fel de „prefață“, de prezentare generală a auto-caligrafilor. Ego-grafia se constituie, de fapt, într-o supra-specie incluzând o mare diversitate de scrieri („varii experimente în domeniul raportării la și de sine“), de la amintiri din copilărie și jurnale intime până la interviuri, scrisori, eseuri, memorialistică, „reflecții stilizate și narațiuni situate la granița romanescului“. Analizele particularizate sunt, astfel, precedate de relevarea notelor comune: „unda de adâncime sufletească ce (…) străbate“ aceste cărți și „procedeul introspectiv, auto-analitic“. Criticul subliniază importanța seriei, care ar consta în „magia autenticității, puterea umanizantă a discursului confesiv“, cititorul descoperind „făpturile de sânge și de gând“ ale autorilor-statui, dar și în valoarea lui documentară (multe dintre volume aduc mărturii ale supraviețuirii sub dictatura comunistă). Se observă, în secțiunea Egografilor, o anumită contaminare a cronicarului de obiectul analizei, tradusă în personalizarea și în tonul pe alocuri confesiv (și un stil aproape poetic prin plasticitatea imaginilor) al textului critic: „Întotdeauna am «consumat» pe nerăsuflate trufandalele discursului diaristic, simțindu-l ca pe un ospăț-surpriză întins pe masa lungă și ceremonioasă dintre mine și autor. În cazul de față [al Gabrielei Melinescu], varietatea și ritmicitatea felurilor, dantela de flori și lumânări, muzica în surdină și conversația învăluitoare mă fac să uit a mă mai ridica de la masă“.

Ultima parte a Apocalipselor…este constituită din eseul Franța din vis care prefațează antologia de Teme franceze a lui Nicolae Manolescu. Autoarea justifică includerea acestui studiu într-o carte dedicată scrierilor personale prin natura scriiturii Temelor, „profund confesivă, în plină intersecție dintre ego-grafie și ego-proză“ și care prilejuiește întâlnirea cu imaginea reputatului critic și istoric literar (profund „umanizată“) revelată de volumul Cititul și scrisul. Postura de ghid ocazional prin Franța propriilor experiențe și trăiri, de fin comparatist și de rafinat degustător de peisaje și de obiecte artistice pariziene, reflecțiile existențiale, „ieșirile din pagină și scenă spre viață“ îmbogățesc „portretul“ spiritual al scriitorului și al omului Nicolae Manolescu și „formulează întrebări la care cititorul poate subscrie fără rezerve, ele ținând mai puțin de domeniul superb-utopic al literaturii și mai mult de o metafizică a imediatului“. În esență, Temele franceze sunt interpretate atât ca veritabile „lecții de cultură și civilizație“, cât și ca „povestea unei mari iubiri“.

Avându-l ca model poate chiar pe „maestrul“ Manolescu, Cristina Chevereșan se dovedește un critic aplicat, minuțios și, nu în ultimul rând, iubitor și căutător de formulări spectaculoase, de „efecte speciale“ de limbaj, menite să atragă atenția și să suscite interesul lectorului. Înclinația spre stilul metaforizant se dezvăluie începând de la titluri, al volumului și ale cronicilor incluse în el (Pe când plopul făcea pere, Natură vie cu oglinzi, Parfum de femeie, Înger sau demon? ș.a.). Dar din această dorință de a produce „delicii“ expresive se nasc și asociații mai puțin fericite, ca de exemplu: „zona periferiilor cu iz de standard“, „se vorbesc discuții și se fac poante vechi“ (subl. n.). Prin viabilitatea interpretărilor și prin calitatea argumentației, Apocalipse vesele și triste este însă o demonstrație convingătoare (și nu e singura) că „noua“ critică are reprezentanți serioși și talentați.

© 2007 Revista Ramuri