Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Itinerarii de cultură

        de Marian Barbu

Cartea lui Dan Ciachir din 2005 (Editura Timpul din Iași, 212 pagini), intitulată Luciditate și nostalgie, propune patru structuri de lucru. Primele trei – Criterion, Fatalism sau realism?, Recuperări – au la rându-le un fir roșu cu dimensiuni de foileton critic privind cu precădere opere ale unor scriitori români, din țară sau diasporă, comentariile fiind intersectate cu acolade și trimiteri la cultura și literatura universală. Partea a patra, Luciditate și nostalgie, segmentată în șapte componente, surprinde parcimonios zeci de aforisme (211), a căror orientare tematică se dezvăluie numai prin lecturi intrinseci, semnificațiile lor fiind percepute doar de la un anume nivel intelectual în sus.

Primele trei structuri… critice dezvăluie, nu încape-ndoială, și o parte din preferințele literare ale autorului. Perioada interbelică îi oferă minunate dezbateri și supoziții, susținute cu argumente de istorie literară, gazetărie, impresii de lectură imediată sau realizată în timp. De departe, textile critice rezervate lui Mircea Eliade, ca și perceperea lor de către contemporani ori după aceea, ocupă cele mai multe spații. Marginaliile referitoare la perioada bucureșteană a savantului vizează, cum altfel?!, numele lui Nae Ionescu, Iorga, Cioran, Noica, Mircea Vulcănescu. Dan Ciachir, cu deschideri benefice în literatura universală, și cu solide cunoștințe în lumea religiilor pământului, apărând ortodoxia, poposește imediat în grădina intelectualilor sau scriitorilor de direcție sau de afinitate. Lângă spaniolii Unamuno și Ortega Y Gasset, apar francezii Jean Marie Domenach, Claude-Henri Rocquet ș.a.

Știut fiind că prin gruparea Criterion se-n- cerca o impunere a valorilor tinere românești, din varii domenii ale culturii, în plan european și nu numai, Dan Ciachir conchide : „Din cei 33 de ani pe care i-a petrecut în țară, Eliade iubește cel mai mult răstimpul 1927-1938. Anul 1927 constituie începutul afirmării sale, iar anul 1938, anul trist al instaurării dictaturii regale a lui Carol al II-lea; dictatură care pune capăt libertății de expresie“.

Mai rețin câteva nume pentru a arăta deschiderea lui Dan Ciachir și justificarea titlului din foiletonul–studi: Mircea Eliade și nostalgia Bucureștiului interbelic: Kierkegaard, Heidegger, Picasso, Constantin Tacou, Gandhi, Gide, Chaplin, Lenin, Freud, Schönberg, Dan Botta, Eugen Ionescu. Astfel de indicatori culturali au oportunitatea lor, căci comentatorul român a scris despre Mircea Eliade în 1986, și în 1987, 1988 ș.a.m.d. Textele critice…eliadești având maniera fragmentului de tip Cioran sunt rapide, cursive și provocatoare. Aș zice că ele se adresează doar celor care știu…carte! Sub umbrela acestei etichete, se așază apoi referințele despre Călinescu, Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu, Constantin Noica. Adică, întreg capitolul întâi se substituie atât informației cât și interpretării. Dan Ciachir nu contemplă, ci dezbate aspectele de cultură. Limpezimea exprimării trimite la un fel de oralitate, de demonstrare a unei ipoteze, a unei soluții de percepere.

Compartimentul al doilea, Fatalism sau realism?, survolează un teritoriu cultural mai dezvoltat, poate nu atât pe orizontală, cât pe multiplele paliere ale profunzimii. Nota subiectivă ori mai corect spus dispozițiile individuale, cercetate, la nivelul personalității afirmate, apare mai pregnant. Dan Ciachir are mai multe rigori, dar și note umorale, care-l particularizează. După părerea sa jurnalul este un „barometru al sterilității”(În altă parte, structuralismul îi apare ca un „cumplit meșteșug de tâmpenie” iar semiotica a fost „o tembelizantă orientare teoretică”. Aci merge pe linia lui Călinescu. Iar cine va avea ochi sever, limpid, nu va mai acorda atâta credit „adevărului” din Jurnalul lui Sebastian, față de cel al doamnei Alice Voinescu, ca să luăm doar două exemple… românești, fără a mai coborî în istoria termenului ca atare, la Amiel sau B. Franklin ș.a.).

Aș semnala pentru spiritul de baricadă al criticului foiletonul Actul traducerii – un aspect (1987). Autorul declară ex cathedra : „ Nu am aici în vedere însușirile culturale ale traducerii și nici pe traducătorul profesionist, ci pe scriitorul care, mai mult sau mai puțin sporadic, face și traduceri”.

Un al doilea text, situat în aceeași linie a polemicilor cordiale, se intitulează Lună nouă și lună plină (1987). Interlocutorul care provoacă se numește Constantin Noica. Zice Dan Ciachir : „Pentru C. Noica, numai ceea ce poate fi povestit avea valoare: pentru mine – numai ceea ce poate fi tăinuit“ ș.a.m.d. Un foileton îl vizează pe…intrusul Sartre, în postura de duhovnic, vizitând, apoi poposind în viața ei, pe patroana unui magazin de galanterie. Femeia i-a trimis filozofului o scrisoare „patetică și disperată”. Un grafolog – femeie l-a atenționat pe „pontiful existențialismului „ că „distinsa” se află în pragul sinuciderii. Așa că venind din turnul de fildeș al gândirii sale abstracte, Jean-Paul Sartre a devenit involuntar un duhovnic așteptat. Ulterior, vizitele continuând , femeia a redactat o carte de amintiri despre rendez-vous-urile împlinite omenește.

Deloc malițios, invidios nici atât, ilustrul comentator al Ortodoxismului notează îngrijorat, în 1989 : „ Filosofii apuseni, și poate nu numai ei, au pierdut demult contactul nemijlocit cu sufletele: ei se adresează unui interlocutor abstract, care se numește public, iar cel mai adesea acest public nu e altceva decât un cerc restrâns de specialiști”.

Ca italienist, Dan Ciachir nutrește o elegantă prețuire pentru Lampedusa și al său Ghepard, pus în circulație postum de Giorgio Basini. Mutatis-mutandis pentru familia Caragiale – tată și fiu (Mateiu), în trei „reprise critice” în capitolul al II-lea și în altele, cu nuanțe ieșite din cadru în Recuperări.

Prima parte a enunțului critic merge pe linia identificărilor făcute de Perpessicius încă din 1929, poate până la contemporanii noștri, unul de vârf fiind Barbu Cioculescu. În schimb, partea a doua a textului mă derutează. Ce ochi dantesc putem vedea în bolgiile și urgiile (dedicate, nu?!) sexualități ieftine, decrepite, scandaloase ca un opium pentru nevârstnici sau boșorogi ? Nimic din poezia sau freamătul de vârstă din scrieri semnate Nabocov, Kawabata, Márquez sau Mircea Eliade! Parcă titlul foiletonului – Gore Pirgu sau apoteoza tupeului – să mai mă contrazică puțin, dar nu Mateiu Caragiale și
opera lui !

A treia structură a cărții – Recuperări – adună texte redactate după 1990. Stilul , comunicarea cum s-ar zice, este mai lejeră, dar parcă mai dilatată, nu întotdeauna cu scop – ori acesta rămâne prea abscons, ori la îndemâna oricui. Psihoza și psihologia «fructului oprit» ia în vizor scrieri semnate de Petru Dumitriu, Marin Preda, Soljenițân. Doua memorabile observații privind specificul receptării românești. Una: „Mentalitatea românească, datorând mult Ortodoxiei și Orientului, este cu precădere simbolică și sobornicească și este înclinată să vadă pretutindeni „semne”. A doua, zvonistica la noi este ca o râie și hermeneutica populară o sporește-n valuri „cu ușurință și plăcere (…), un motiv peremptoriu de amânare a răfuielilor”.

Mult mai radical, și credibil în multe privințe, rămâne Dan Ciachir într-un studiu comunicare de la Malta, din 4 aprilie 1990, intitulat Nevoia de libertate spirituală. Orizontul mișcării de idei vine din partea politologului , a gazetarului, formator de opinie, a omului de cultură, stăpân pe informația de interes comun. Astfel încât conferențiarul nu s-a sfiit să o afirme în încheierea intervenției sale de la Cenaclul de studii politice Voices From the East al Guvernului. Pentru ineditul observațiilor, semnalez pilduitoarea dezbatere tată-fiu, la Constantin Noica și Răzvan (devenit Rafail, după intrarea în tagma monahicească). Subiectivitate auctorială, impresie, asumare, dezvăluire în: Petru Dumitriu, între trufie și pocăință, O carte cât o operă (o reevaluare tardivă în 2003 a romanului Blocada, din 1947, al lui Pavel Chihaia) și câteva semne… gazetărești, cu aplomb și trimiteri la politicieni, ori la „marfa” lor : Ispita evocării, Lideri cu alură de aprozi, Când secretele devin istorie. Pentru alura tipic italiană, când să iasă în rada europeană și a lumii de dincolo de ocean, sunt două semnale briliante: Un poet al industriei (2003) și Viitorul retrospectiv (2004) .

Nu putem oferi comentarii extinse părții a IV-a Luciditate și nostalgie, deoarece, fiind alcătuită numai din aforisme, respirația lor ne trimite la gândire filosofică, la înțelegerea individului față de lumea înconjurătoare, față de sine însuși, în complexitatea compor­tamentului său ființial. Desprind doar câteva, fără a le comenta alura sau mecanismul implicării , venind spre noi : „Cred că am îndeplinit de câteva ori condiția de a fi, în același timp, sărac, străin și sincer“; „Aș vrea să ajung la o erudiție a inimii”; „Debitul verbal crește proporțional cu pauperitatea: cel ce vorbește mult posedă puțin”; „Nimic din istorie nu mi se pare atât de îndepărtat ca propria mea copilărie”; „Nu știu dacă am suferit pentru Cunoaștere, dar pentru trăire pot spune că am suferit”.

Încă un aforism, de sorginte biblică, denotativ pentru autorul cărții de față, ca și pentru comentatorul ei: „Alegerea cuvintelor nu poate fi decât potrivit avertismentului: din cuvintele tale te vei îndrepta și din cuvintele tale te vei fi osândit “.

Luciditate și nostalgie rămâne o carte trainică de nuanțe ale unui spirit modern familiarizat cu marile creații românești și europene.

© 2007 Revista Ramuri