Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Reflexele reveriei

        de Florea MIU

Despre poezia lui Constantin Preda și-au spus cuvântul, de-a lungul anilor, mulți scriitori și critici literari, de la Valeriu Cristea și Laurențiu Ulici la Alex. Ștefănescu și Al. Călinescu, de la Fănuș Neagu și Mircea Dinescu la Constanța Buzea, Nichita Stănescu ori Ioan Alexandru, până la mai tinerii săi confrați condeieri. Toate opiniile au surprins natura profund lirică a scrisului său, explozia metaforică și candoarea poemelor, substratul sentimental, dar și robustețea expresiei, aproape vegetală, denumind o lume interioară populată atât de viziuni, cât și de elemente ale concretului biografic.

Volumul Cântece despre frumoasa inimii trecere (Editura „Autograf MJM“, Craiova, 2006) este o antologie de autor, care ilustrează traseul parcurs de poet de la debutul editorial cu „Sora mea, înserarea“ (1984), până la mai recentul volum intitulat „Teama de a te pierde“ (1997), cu trecere prin „Fiecare cu steaua lui“ (1985), „Fire de poet“ (1988), „Oare acesta să fie sufletul?“ (1990), „Plânsul, floarea secretă a morții“ (1995). Despre toate acestea s-au pronunțat, cum spuneam, nume importante ale scrisului contemporan de la noi. Dar, cum este și firesc, autorul și-a dorit să se prezinte, acum, cu un opus în toată regula, reunind laolaltă „fragmentele“ și dându-le, astfel, imaginea unei «claviaturi» pe care a exersat îndelung, când melancolizând cu duioșie, când revărsând torente imagistice și muzicale. Sonoritățile sale lirice pornesc adesea dintr-o structură bacoviană, când poetul vede în mov („sunt aedul ce duce-n neant istorii de mov“) și se situează, cu metafizică disperare, „la hotarul dintre prea mult și nimic“ (p. 147). Singurătate, prăbușire, somn, moarte, fum și înserări - alcătuiesc una dintre fețele acestei poezii născute din angoasă, din spaima de abisul interior, de necunoscutul din sine pe care îl poartă pretutindeni și care crește odată cu vârsta: „vârsta cui crin alb / ecou în lacrimi aștern / noaptea târziu când singură-n lume / inima mea / bate pustiu și etern?“ (cântec despre frumoasa inimii trecere).

Mult invocata trecere nu duce spre extincție, ci spre o realitate sub-mundană, spre „zarea  de sub pământ“ bântuită de ninsori nelumești: „simte-te ca la tine acasă / în această zare sub pământ / numai barba o să-ți crească barba / albă ca ninsorile în vânt“ (ceainic pe foc). Reîntoarcerea la aceleași motive (precum cel al morții) nu este semnul rostirii monocorde, ci al trăirii obsesive, la intensități diferite, după momente și împrejurări existențiale („eu am douăzeci și patru de ani / și o moarte frumoasă în trup“;„moartea mea (bură de ploaie) / într-o duminică“;„doi aurari bătrâni vin să-mi îngroape / lumina într-un plâns nemărginit“ etc.). În încercarea de a aduce „lumea la mal“ prin cântec, poetul închină chiar și soarelui un... requiem, un sunet care, asemenea „strălucirii sabiei“, să ajute „la rostogolirea capului / către zorii unei zile mai bune“ (p. 163).

Dar nota cea mai proprie poeziei lui Constantin Preda este aceea a efuziunii confesive, a stării exclamative, a destăinuirii - mai ales în primele volume (de ex., în poeme precum „constantin“,„taniușa“, „orație de nuntă“, „car împodobit“, „p.s.“, „dragul nostru“ etc.). Este remarcabil modul în care Constantin Preda își creionează autoportrete aureolate serafic: „ăsta sunt eu / jumătate lebădă - jumătate flaut / și trece îngerul în fiecare seară călare / pe-o rază de aur și nani, nani / îmi așază pe frunte coroana // adorm cu capul pe butucul călăului / și butucul înverzește“ (p.s.). Poetul este un rezoneur al unei rostiri transcendente, de unde și natura imnică a unor poeme din care transpare ideea sacralității, a harului („serafic cum sunt“;„e-o vreme sacră de ceai“;„peisaju-acesta de icoană“ ș.a.). Peisajul poartă, în această viziune, amprenta începutului („ții minte primii pași prin herăstrău? / în fiece mesteacăn visa un dumnezeu“), semnele misterului sunt pretutindeni în preajmă, chiar și necunoscutul intră în ordinea obișnuitului („eu îmi văd de toate celelalte / și mă mai gândesc la planta-aceea care-i zice moarte“). Sadova natală are dimensiunile uni ținut mitic, părinții sunt iluminări în gândul și sufletul poetului, iar ipostazele naturiste sunt impregnate de o senzitivitate calmă, ca în acest „amurg pictat (plâns de albine)“, cu fresce și roiuri ce dau „consistență“ viziunii idilizante: „pătrunzi în fagur ca-n vecie / e-un aer sacru zugrăvit cu sfinți / odaie albă de chilie / în care șed la mese lungi părinți“ (fagur).

Poezia lui Constantin Preda este, în mare măsură, reflexul reveriei, al căutării unui paradis pierdut în care poetul n-a încetat niciodată să creadă.

 

În umbra cuvintelor

 

Ceea ce se vede încă din primele versuri ale volumului Cenușă orbitoare (Editura Călăuza v.b., Deva, 2006) de Ioan Evu este (re)afirmarea unui lirism  intens metaforizat, de sorginte uneori blagiană, alteori argheziană, cu care, de altfel, poetul  ne obișnuise încă din cărțile sale anterioare („Fereastră de apă“ – 1982; „Fără armură“ – 1984; „Somnul în munte“ – 1986; „Poet de bunăvoie“ – 1996; „Cetatea moartă“ – 1998; „Însoțitorul umbrei“ – 2003). Am reamintit aceste  titluri pentru că ele marchează reperele unui traiect poetic interesant, ce ilustrează continua căutare de sine printre cuvinte și sonuri, printre sentimente și răni nevăzute.

Ai zice că poetul are o irepresibilă nevoie de cuvinte, pe care le caută cu dinadinsul spre a le stârni „să vorbească“. Patetic, el „strânge la piept blazonul zdrențuit al poeziei“ și se consideră „scribul care șterge palimpseste“ sau „fântânar al apelor din urmă“, ca semn al risipei sale existențiale. Tonalitatea  poemului ce dă titlul acestui volum este grăitoare  în privința «temperaturii» scrisului său: „Mi-e dor de-o flacără mi-e nesfârșit de dor / de-o ardere profundă și deplină / să intru-n focul ei mistuitor / și jarul să mă spulbere lumină. //...// Cenușă vorbitoare asta sînt / praf ce aspiră iată la rodire / tandru aș da în floare pe-un pământ / sătul de-atâtea răni și cimitire“ (Cenușă vorbitoare).

Tematic, iubirea este o permanență, astfel încât, în poeme precum „Sărutul“, „Romanță“, „Madrigal“ ș.a., se prefigurează un fel de «vară de noiembrie». Poetul, cu herbul anilor pe tâmplă, vrea să facă din nou lumină în cerul lui sărac, reînviind, de sub cenușa vremii, „frumusețea pierdută / mireasma de crin jefuit“. Cadențele anacreontice conduc spre partitura elegiacă, unde poetul își deplânge pierderile („alungă-mă sunt țărmul părăsit / pe care vor furtunile să-l frângă“) sau resimte acut „boala“ incomunicării („Ce boală străveche toamna aceasta / în care toate cuvintele dor“). În aceeași notă elegiacă, potențată de memoria afectivă, apare figura tatălui păstrător de benefice obiceiuri nescrise: „Mă gândesc la tatăl nostru / minerul macaragiul reparatorul / de ornice vechi cum ne-a adunat el / de pe drumuri pe fiecare la ceas / potrivit ne-a ars câte-o palmă“ (Ca niște copii ce eram). Alteori, Ioan Evu este de-a dreptul idilic (Pe Strei în sus) sau baladesc de o factură interesantă, ușor polemic (Balada unui intelectual și a unui cal care păștea liniștit pe un mal al unui râu din Ardeal).

Sub semnul ființei nostalgice revărsate în  cuvinte, sunt evocate, în linie blagiană, „acele  pajiști / ce visului i-au fost familiare“, într-o remarcabilă fluență metaforică și muzicală: „Am fost noi vrednici de lumina lor / și le-am iubit cu-atâta  neprihană // cu câtă mierlele foșnind în cer / ne-au picurat doar triluri peste rană“ (Veșnică uimire). Autocompasiunea pentru „rătăcirea“ de care se face vinovat îl împinge la ironia tristă: „Sărac lipit cuvântului / rămân aici băga-mi-aș piciorul / de plai  în semantica ta poezie de mahala / cum ar grăi eufemistic poetul / fracturist dedat la orgii textuale“ (Sărac lipit cuvântului). Ca atare, el se consideră „însoțitor“ al propriei umbre, „scutierul iluziei“, „bietul sancho pancha“ „ieșit la trântă cu îngerul“.

În „Însoțitorul umbrei“ întâlnim o viziune dantescă, generată de angoase, de trăirea paroxistică a imediatului. Acest univers este populat de „leviathanul dormitând în oceanul de sânge al inconștientului“, „fântâna în care scuipă un zeu gelatinos“, „iarmarocul colcăind de mitici“, „profetul de tablă al suburbiei“, „olimpul postmodern“, „metafore gârbovite“, „nimfe de silicon“, „hoituri dansând“, „poeții fracturiști în latrina cu pereți zmângăliți de fecale“ etc. Un alt Infern este realitatea din „Mileniul Caragiale“, subintitulat, trist-ironic, „poem patriotic“ și realizat în notă carnavalescă: „Ce farfurizi ce cațavenci? /.../ pentru ei sărăcia scumpirea  pâinii aerului apei luminii / sunt simple truisme...“ Acestor personaje reînviate „sub cupola de circ“ a tranziției postdecembriste, poetul le urează, nici mai mult nici mai puțin, „tranzita-i-ar sulița lui țepeș“. La fel și „Doină de reformă“, tot „poezie patriotică“... în răspăr, evocă „o țară de bazar“, cu figuri și situații grotești. Revenit cu picioarele pe pământul mișcător și nisipos al realității, resimțind din plin miasmele fetide ale mlaștinii apocaliptice care desemnează momentul parcurs în resemnată recluziune, Ioan Evu întrevede misterul, oricând preferabil, al „iubirii de aproapele“: „Sute de poeme am ars / vrafuri de lacrimi pietrificate / să înțeleg ce era de neînțeles / să aflu deneaflatul cheia parola / sesamul iubirii de aproapele“ (Scrisoare deschisă către mine însumi).

În „columbarul“ mulțumirii din finalul volumului se reflectă, intens, atitudinea unui poet refractar la tot ce înseamnă fals și artificiu, mereu în ipostaza pithiacă, a celui menit să rostească adevărul în numele poeziei ce ne stăpânește până dincolo de realul putrid.

© 2007 Revista Ramuri