Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Revanșa Poetului

        de Ioana DINULESCU

Născut în 1955, poetul și prozatorul Petre Tănăsoaica aparține, biologic, generației optzeciste. Locuirea în provincie, la Rm. Vâlcea, pe de o parte, dar, mai cu seamă, îndeletnicirea de gazetar, l-au îndepărtat cumva sau, mai corect spus, l-au ținut departe de experiența literară a Cenaclului de luni. Astfel încât și-a descoperit vocația pentru poezie și și-a cultivat-o în contextul literar vâlcean.  Context propice pentru un tânăr creator, Râmnicu Vâlcea fiind un loc des vizitat  de scriitori importanți. Nicolae Manolescu, Marian Papahagi, Eugen Negrici, Nicolae Prelipceanu, Petru Poantă, Laurențiu Ulici etc.  răspundeau în deceniile opt și nouă  cu plăcere   invitațiilor adresate de instituții precum Episcopia Râmnicului, Biblioteca județeană Antim Ivireanul etc, astfel încât oamenii de cultură vâlceni și, printre aceștia, tinerii condeieri, s-au aflat deseori  în dialog nemijlocit cu prima linie a literaturii române contemporane.

Dintre scriitorii aflați atunci la început de drum, Petre Tănăsoaica, susținut cu mare căldură de Doru Moțoc,  George Țărnea și Felix Sima, era una dintre cele mai frumoase speranțe ale vieții culturale de pe meleagurile vâlcene. Premiat de mai multe ori la festivaluri interjudețene, Petre Tănăsoaica a avut însă neșansa de a nu putea debuta editorial într-un volum individual, editura craioveană Scrisul românesc  înghesuindu-i prima sa carte - Amurg între ierburi – între meschinele coperți ale volumului colectiv Cadran solar, apărut în anul 1986. A urmat un deceniu în care promițătorul poet s-a consacrat cu frenezie gazetăriei în paginile săptămânalului județean Orizont, apoi, după 1990  fondând din resurse proprii cotidianul Viața Vâlcii, publicație care a intrat într-o exigentă competiție cu celelalte ziare vâlcene și care și-a aflat  repede locul său pe piață publicisticii jurnaliere. De-abia în anul 1996, Petre Tănăsoaica și-a reamintit că este un poet adevărat și și-a publicat în regie proprie  volumul de versuri La umbra mașinii de scris, carte apreciată de literații din apropierea poetului. Din păcate, în tumultul anilor postdecembriști, cartea a trecut cvasi-neobservată de criticii literari consacrați care, prin autoritatea numelui lor, i-ar fi putut aduce confirmarea și notorietatea națională lui Petre Tănăsoaica. Pe de altă parte, nici scriitorul-gazetar nu și-a focalizat suficient atenția asupra practicii poeziei, fiind ispitit de eseistică și de notele de călătorie. Așa se face că , după publicarea volumului La umbra mașinii de scris, au venit la rând: Banchetul figuranților (eseuri, 2000), Un barbar pe Acropole (note de călătorie, 2001), Dürer, capitalistul (note de călătorie, 2001), Inginer de ziare (carte–interviu cu ziaristul piteștean  George Smeoreanu).

Deoarece am avut prilejul să citesc și să prezint la Radio Oltenia Craiova volumul de note de călătorie Dürer, capitalistul, am perspectiva care-mi permite să consider nuanțat lunga paranteză pe care Petre Tănăsoaica a făcut-o în ceea ce privește exercițiul poeziei. Notele sale de călătorie beneficiază de concizia și precizia stilistică, de acuratețea expresiei, pe care mie îmi place să le  pun în primul rând  pe seama vocației sale lirice, și doar în al doilea, pe seama exercițiului cotidian al gazetăriei. Oricum, atât poetul, cât și prozatorul au avut de câștigat din acea nervozitate și economie a textului la care te obligă scrisul pentru ziar.

Neliniștitul gazetar și călător și-a întors însă, din fericire, din nou fața către Poezie, încât pe la mijlocul anului de grație 2006, a venit  în fața cititorilor cu două cărți noi: una de sonete și, cealaltă, de contrasonete, cum le numește autorul însuși, de fapt prozo-poeme. Alegerea numărului 33 (33 de sonete, 33 de prozo-poeme) are, desigur, o simbolistică nobilă și ușor de înțeles. Numărul christic îi poartă noroc lui Petre Tănăsoaica, iar alegerea pentru primul volum a formei fixe a sonetului, deși comportă un mare risc , este o confruntare a poetului cu sine, cu propriile sale resurse lirice, dar și o probă de autentică dexteritate prozodică ,  competiție din care iese cu fruntea sus.  Caseta intitulată Sonete și contra-sonete cuprinde în fapt, trei volume: cel de versuri  poartă titlul Ultimul sonet la Paris, cel de prozo-poeme titlul Bonjour, Paris!, iar cel de-al treilea le acompaniază pe cele două sub genericul Mă numesc Petre!un Caiet critic  cuprinzând  texte de întâmpinare ale unor cunoscuți și apreciați  scriitori , care girează cu numele și considerațiile lor prestația scriitorului vâlcean: Paul Aretzu, Florea Miu, Mircea Bârsilă, Doru Moțoc, Marius Chivu, Miruna Runcan, George Stanca etc.

Vom stărui , mai întâi , asupra plachetei de sonete Ultimul sonet  la Paris. Rigoarea prozodică se răsfrânge benefic și asupra încărcăturii sentimentale a textului, Petre Tănăsoaica  afirmându-se ca  poet al marilor teme ale poeziei din toate timpurile. Lirismul lui are tensiune , ardență, și nu cade căde în păcatul sentimentalismului: Deschid o carte, litera-i bolnavă,/ În sânge vechi, corăbii se îneacă; //Spăl punțile iluziilor de vise, /Închid și ușa casei spre grădină,/ Voi fi în altă toamnă pare-mi-se/ Sortit să putrezesc pe sub lumină. Mi se pare elocventă pentru finețea aplecării asupra conotației lexemelor, sintagma pe sub lumină. Există un permanent și tensionat dialog în versurile lui Petre Tănăsoaica între el și alteritate, fie aceasta soția, iubita sau, pur și simplu ceilalți ca în sonetul Vă scriu versete de încurajare: Vă scriu versete de încurajare,/ Că nu se poate din păcat trăi/ Și să și strigi apoi în gura mare/ Că ai putea și sfânt să fii. Tendința moralizatoare, pedagogică,  se stinge fericit în individualismul poetului, în raportarea la propriile sentimente, la unicitatea experienței trăirii sale în context social: Sunt mai degrabă un poet de curte/ La un boier de aur și arginți / Și de-l slujesc pe datorii prea multe/ Nici n-aș putea ca să îl scot din minți. Poemul frizează  baladescul villonesc. Coordonata esențială a textelor este însă cea a dialogului iubire- moarte, melancolia insidioasă fiind stratul freatic de apă tare care susține tensiunea sonetelor.

Thanatos este zeul a cărui umbră este prezentă mai mult sau mai puțin explicit în mai toate poemele din volum: Să n-ai puterea să ucizi un flutur/ E un curaj aproape nebunesc,/ De spaima morții pot ca să mă scutur/ Dar nu pot moartea s-o trăiesc . Chiar relația de dragoste capătă, sub semnul toamnei și al apropiatei ierni , valențele unui duel mortal cu iubita: Mă-ntorc la ultimul semnal/ Pe care-l trage toamna peste munți/ Și vine iarna , cu albit pumnal,/ Te-nvăț să mă ucizi și să asculți...Ecouri eminesciene adie  benefic prin multe dintre sonetele lui Petre Tănăsoaica, cum ar fi în textul intitulat Nu te-am pierdut, te-ai dus numai să mori.

Sub semnul insidioasei și nevindecabilei tristeți izvorâte din conștiința inexorabilei mari treceri blagiene, sentimentul dragostei pândite de deriziune și al morții care , la rândul ei, priveghează în  cotloanele umbrite ale vieții, sonetele lui Petre Tănăsoaica ne readuc în atenție, la un deceniu distanță de anteriorul volum de poezie, La umbra mașinii de scris, măsura unei vocații lirice autentice care merită mult mai multă atenție în cultivarea ei din partea scriitorului. Fiindcă, nu-i așa? Nimic nu este ușor pe lume/ chiar roua este sudoarea din gușa privighetorii/ care-a ostenit toată noaptea cîntând...

Cele 33 de contra-sonete , după denumirea dată de însuși autorul, reunite sub titlul Bonjour, Paris! sunt emanația literară a unei iubiri trăite sau doar închipuite  pe țărmurile Senei . Renunțarea la forma fixă a sonetului și la rigorile impuse de prozodia clasică îi acordă poetului libertatea de a-și exprima neîngrădit trăirile, așteptările, frustrările. Lirismul se află însă la largul lui, figurile de stil potențează exprimarea, în timp ce o muzică difuză curge , irigând în permanență fertilul strat lexical.

Ca și  volumul de sonete, cel de contra-sonete are o arhitectură proprie, scriitorul fiind atent la articulațiile dintre   texte, o grijă și un autocontrol care îl împiedică în mod fericit să se abandoneze laxității stilistice ce abundă în textele multor contemporani și congeneri ai săi,  beneficiari ai unei notorietăți mai mult sau mai puțin meritate. Ultimul text al volumului de prozo-poeme se intitulează Merci, Paris! și are ca topos ficțional vama ,unde poetul este controlat de un magrebian ce-l privește suspicios după ce i-a descoperit în bagaje nitroglicerina medicinală. Plecarea din Paris – acest loc ce se definește mai pregnant în raport cu trăirile poetului, cu viziunile sale, decât cu datele realității cotidiene- capătă valențele unei auto-izgoniri din rai, ale unei ireversibile pierderi. Textul are ardența lirică  pe care doar un poet de reală vocație și sensibilitate i-o poate conferi: ...scrumul unei alte sărbători mă așteaptă sau poate uitarea pe țărmul unei pierdute mări. Carnea putrezește sub haină, gândul nu poate să moară, de îmbrățișarea secundei ne-am rupt , ca pe o scenă de teatru, care mult timp a fost de război, fiecare cu certificatul lui de deces ascuns sub cămașă , sub haină: pe cerul deschis, ca un fum de țigară, scriu ultima poezie cu kerosen.

La finele lecturii acestor două cărți ale mai tînărului meu confrate, îi doresc să aibă timpul , dar și perseverența necesare exercițiului zilnic al scrisului și, parafrazând un celebru dicton antic, îi urez să nu-i treacă o zi din viață fără  poezie!

© 2007 Revista Ramuri