Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Matei Vișniec

        Iulian BOLDEA

Scenografia așteptării

În legătură cu poezia lui Matei Vișniec, Nicolae Manolescu remarca, între altele, și prezența unor filiații soresciene, la nivelul unor procedee predilecte (farsa lingvistică, badinajul, gustul enormităților și al ironiei, instinctul parodic, tentația jocului etc.) Cu toate acestea, precizează criticul, „la Matei Vișniec e mult mai puternică înclinarea spre gravitate decât aceea spre joc. În mâinile lui, formula lui Sorescu devine, de multe ori, altceva, utilizată de un temperament diferit. Matei Vișniec e un poet rezervat și trist, fundamental un melancolic”. Recuzita poetică a lui Vișniec e alcătuită dintr-un univers impregnat de istorie și mitologie, dar în care prezența cotidianului e la fel de imperioasă. Tentația alegoriei are darul de a transmuta evenimentul prozaic în proiecție mitică, dar, în același timp, și de a conferi temelor ample, grave, de incontestabil prestigiu, o anume concretitudine ce le apropie de viața de zi cu zi. Despre Seneca este o astfel de alegorie a unei istorii trucate și agonice, în care eul pare a nu se mai regăsi: „Lovesc și eu, lovește și tata/ iată-ne trecuți de primul rând de soldați/ lovesc și ei, lovește și tata/ soldații sunt din ce în ce mai eleganți/ și pe măsură ce înaintăm/ în adâncul coloanelor/ suntem serviți cu lichioruri fine/ și purtăm discuții despre Seneca/ și despre economia politică/ iată-ne ajunși la capăt/ cu hainele sfâșiate, cu pumnii sângerând/ asemeni celor/ din primele rânduri”.

Spațiul predilect al lui Matei Vișniec este acela al orașului, un spațiu al aglomerării și regularului, în care însă arhitectura este mai degrabă butaforie, un spațiu eleat, în care timpul pare că a încremenit, în care nu se întâmplă aproape nimic, iar oamenii au gesturi mecanice, trăiri anonime, fiind, așadar, actori derizorii pe o scenă lipsită de anvergură, cu reacții minimale, mecanomorfe. Realul e, mai curând, cum notează N. Manolescu, un simulacru, o prezență halucinantă, imponderabilă, în care, parcă, atracția gravitațională e aproape de zero, iar indivizii sunt mai degrabă măști așezate deasupra unui neant bine temperat: „Uneori îmi pun costumul cu dungi aurii,/ jobenul înalt, papionul de catifea,/ mănușile albe, îmi iau bastonul subțire și/ pipa de abanos/ și mă plimb nepăsător prin fața secundei/ care mârie, mârâie, mârâie// în orașul cu un singur locuitor timpul are o singură secundă/ ochiul meu vede o singură dată/ urechea mea ascultă un singur sunet/ prin parcul cu un singur arbore/ fac plimbări de un singur pas/ în serile ploioase moartea mea se naște,/ rușinată, din capul mirat al cifrei unu/ mă simt vinovat, alerg pe străzile ude,/ mă închid într-o florărie și rostesc/ un singur cuvânt misterios/ pasărea care trăiește într-o singură picătură de aer/ mă vede se repede asupra mea și moare/ la o singură bătaie de aripă de mine// pentru o singură secundă/ mă simt cuprins de dorința de a călători/ intru în sala de așteptare, mă așez/ în unicul, înfricoșătorul scaun uriaș// trenul cu o singură fereastră/ și cu o singură trecere prin univers/ se apropie”.

Multe dintre poemele lui Matei Vișniec au alura unor fabule cu o morală subiacentă, în care tensiunea lirică se naște din asumarea, ușor parodică, a unor antinomii: diurn/ nocturn, real empiric/ tentație a absolutului, jos/ înalt, ca în poemul Fereastra, în care sugestia depărtării și a înaltului se conjugă cu aproprierea idealului ce contrazice o realitate alienantă, a izolării și închiderii: „Pasărea, mirată, înduioșată/ și-a luat gheara din burta mea/ și-a ridicat ciocul din gîtul meu// m-a lăsat acolo, în patul răvășit/ și s-a învîrtit prin odaia mea/
s-a izbit cu icnete/ de pereții mei// după aceea a dat de fereastră/ și s-a gîndit mirată la fereastră/ nu mai întîlnise niciodată o fereastră// ar fi trebui să-i spun ferește-te/ orice fereastră e perfidă și înrăită, nu/ poți să știi unde duce, încotro te aruncă// dar și eu eram înrăit, uram/ pasărea/ și n-am scos un cuvînt, am lăsat-o/ să-și întindă aripile și să se piardă în văzduh”. Sau poemul Corabia, în care, dincolo de stratul aparent al semnificației, regăsim sensuri mai profunde ale condiției umane, o anume gravitate a meditației, o amplitudine a cunoașterii poetice care nu se dezice de sensurile majore ale lumii: „Corabia se scufunda încet noi ziceam/ și ce dacă se scufundă corabia și mai/ ziceam orice corabie se scufundă/ într-o zi și ne strîngeam mîinile/ ne luam rămas bun// dar corabia se scufunda atît de încet/ încît după zece zile noi cei care/ ne-am dat mîinile/ încă ne priveam / rușinați și ziceam nu-i nimic asta-i/ o corabie care se scufundă mai încet/ dar pînă la urmă se scufundă iat-o// dar corabia se scufunda atît de încet/ încît după un an încă ne era rușine/ nouă celor care ne-am dat mîinile și/ în fiecare dimineață ieșeam unul cîte unul / măsuram apa hm nu mai e mult se/ scufundă încet/ dar sigur// dar corabia se scufunda atît de încet/ încît după o viață de om încă/ mai ieșeam unul cîte unul și priveam/ cerul și măsuram apa și scrîșneam din dinți/ și spuneam asta nu e o corabie/ aste e o.../ asta e o...”.

Tema privilegiată a poemelor de acest tip e aceea a așteptării, cum observa N. Manolescu, însă e vorba de o așteptare trucată, trecută prin filtrul ceremoniilor ludice ale fanteziei, cu o doză însemnată de parodic și de ironie. Gravitatea este, astfel, adesea întoarsă spre farsă, iar sentimentul tragic al existenței pare să înglobeze în sine amprenta teatralității, a unei abile puneri în scenă a sentimentelor de către un regizor textual dotat cu luciditate și o conștiință sigură a relativității convențiilor poeticului. Patetismul ce poate fi ghicit în aceste poeme este, el însuși, din specia badineriei și farsei, a revelațiilor ironice ale unei inteligențe ce percepe cu acuitate fisurile din ordinea lumii, ca și aparențele nefaste ale unei realități alienante și mecanomorfe: „Ce frumos era odinioară/ când eu și kîinele orașului, /Leukodemos// ne plimbam zile în șir/ pe străzile ude// și ne plângeam că artimetica, filosofia/ științele umaniste/ au ajuns într-o completă decădere/ de obicei pe străzile ude începe să plouă/ și multă vreme/ și multă vreme/ și multă vreme, eu cu Leukodemos/ adăpostiți sub una din porți/ ne plângeam de cumplita decădere a gramaticii/ și a retoricii și a botanicii în general// mai târziu începea o furtună grozavă/ orașul se scufunda încet în fața noastră/ și din noroiul final mai apăreau/ câțiva clăbuci// atunci ne plângeam de cumplita decădere/ a arhitecturii și a artelor frumoase ”, sau, într-o altă poezie, în care automatele capătă o viață a lor proprie, reflexe biologice și, parcă, o conștiință, autonomă, de a fi: „Eu sunt automatul de limonadă/ iată, am ajuns la conștiința de sine/ sunt viu, domnilor, nu râdeți/ prin meditații și exerciții subtile/ am ajuns ceea ce sunt// dar am o singură întrebare/ este adevărat că în partea opusă a străzii/ se află o gaură neagră, imensă/ care înghite mii de ace cu gămălie/ în fiecare secundă?// această întrebare mă tulbură/ poate că mai sunt lucruri pe care/ nu le înțeleg eu, domnilor/ am avut o copilărie grea și întunecată”.

În Femeia uriașă avem de a face cu o percepție a realului sub specia teratomorfului și a monstruosului, într-o viziune în care fantasticul se amestecă, în doze indefinite, cu detaliul realist. Ochiul poetului, atent la fisurile din ordinea lumii, la anomaliile alcătuirii lucrurilor, mereu în alertă, își asumă rolul de a reține malformația, de a sesiza insolitul, de a înregistra bizarul și incoerentul: „Eram singuri pe insula cea pustie/ eu și femeia uriașă// dimineața, în pădurea tăcută/ vînam cîte o pasăre gînditoare/ femeia uriașă punea capcane/ pentru peștele prost și gras// la prînz aprindeam focul/ și prăjeam carnea dezgolită/ ne întindeam sub arborele visător/ și priveam cerul burdușit cu planeți // doar spre seară, Doamne, spre seară/ ochiul femeii uriașe începea să se rotească/ țintuindu-mă tot mai adînc iar degetele ei/ se clătinau prin aer și vocea ei se auzea/ dezmierdîndu-mă/ pe deasupra acelor ape”. În poemul O iluminare, ne întâmpină același fior al necunoscutului, aceeași viziune a miraculosului și a distanței față de ordinea prestabilită a lucrurilor. O boare de transcendență ne pândește aici, iar între trup și duh paralelismul e perfect articulat, așa cum între nivelurile existenței, între jos și sus, între empirie și sacralitate paralelismele sunt mult mai ușor de stabilit decât am fi tentați să credem: „Pe șoseaua plină de noroi/ autobuzul nostru s-a izbit aseară / de un animal ciudat, un animal/ spun specialiștii/ cum de mult nu mai trăiește pe planeta noastră// noi, cei o sută de călători/ am coborît iluminați / și am stat de veghe lîngă trupul ud al animalului/ pînă cînd acesta mirat și obosit de singurătate/ și-a dat duhul cu un zvîcnet ușor// atunci am văzut cu toții / că duhul animalului semăna perfect / cu animalul, cu ploaia și cu noroiul/ semăna foarte bine cu întinderea cîmpului/ și mai semăna de-a dreptul izbitor/ cu șoferul autobuzului/ și cu fiecare dintre noi”.

Referindu-se la poezia lui Matei Vișniec, Radu G. Țeposu subliniază drama poetului, măcinat de neliniști, de convulsiile și de beneficiile cuvântului, dar și de frustrările induse de opoziția dintre spirit și trup, dintre revelațiile interiorității și un real dezagregant, cu semnificațiile întoarse, minat de anomie, desacralizat o dată pentru totdeauna: „Universul hieratic al poemelor e fulgerat adesea de halucinații imprevizibile, terifiante, care aduc în decorul fantast un aer de comedie metafizică. Cunoașterea se resoarbe, în astfel de cazuri, într-o extază a uimirii, reacțiile se topesc într-o mecanică celestă, imponderabilă, cu zvârcoliri de fantasmă. Aerul acesta de nedumerire calmă, de redempțiune ironică în care e învăluită ființa neputincioasă face din lirica lui Matei Vișniec o stenogramă perfectă a disperării civilizate, în care inteligența joacă rol de anestezic”. Poemul e, pentru Matei Vișniec, un instrument gnoseologic și, în același timp, o făptură dotată cu o fiziologie proprie, cu un metabolism ficțional ce nu poate fi eludat și o alcătuire monadică, autotelică, într-un anumit sens. Exemplul cel mai concludent este chiar Poemul care se citește pe sine: „Poemul se întoarce asupra sa/ și începe să se citească pe sine/ se descifrează încet, pătrunde în adâncul său/ cu sfială, zâmbește, scoate un țipăt de uimire// pe măsură ce poemul se citește pe sine/ el se înțelege pe sine și dispare încet din univers// poemul se oprește o clipă, se uită în spatele său/ la cele citite: nu vede decât/ o dâră albă și subțire care la rândul ei/ se topește în cenușa deasă a zilei// ai să dispari, ai să dispari pentru totdeauna/ urlă cuvintele care au mai rămas necitite/ n-are nici un rost să dispari/ îi șoptește poemul/ duhul poemului, speriat, zbârcit ca o lămâie/ dar poemul rânjește groaznic și din nou/ se aruncă asupra sa precum gândacul/ asupra firimiturilor de pâine/ poemul se îndârjește, pătrunde în/ propriile sale măruntaie înghițindu-le cu urlet/ din această pătrundere nu rămâne decât nimicul - alunecos și rece// poemul e nebun, se înțelege pe sine și/ se citește pe sine până la ultima suflare/ până când ultimul cuvânt cade în genunchi/ și urlă de durere, sunt ultimul cuvânt,/ îi spune, ai să mori o dată cu mine// poemul e trist, e golit deja de toate/ cele citite, se repede asupra ultimului cuvânt și îl citește așa cum osânditul/ citește ultimul zâmbet de pe fața călăului// se aude un țipăt suav, o lovitură de aripă/ albul care se întinde peste tot/ ceața și acoperișurile pline de apă/ sunt tot ce a mai rămas din poem”.

Fantastă și vizionară, neliniștită și ludică pe alocuri, explorând deopotrivă teritoriile intimității și zonele miraculosului, poezia lui Matei Vișniec cultivă hieraticul în doze rezonabile și pateticul temperat de reflexele parodice și ironice. Apocalipsele sale au un aer de butaforie, iar retorica metafizică posedă o articulare teatralizantă foarte limpede. Notațiile sunt, cum s-a mai spus, sobre, neutrale, lipsite de gesticulație amplă, mai degrabă viziuni impersonale ale unui eu liric iubitor de ceremoniile damnării și de ritualul expierilor calofile.

Nr. 1/2008
Nominalizãri pentru Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2006

Douã zile la un castel din Polonia, o zi la Dresda
de Gabriel CHIFU

dumnezeu la abator
de Anton JUREBIE

Dimoviana
de Dan CRISTEA

Din jurnal (1992)
de Gabriel DIMISIANU

Dupã un faliment (IV)
de Alexandru GEORGE

„Viata Româneascã“
de Florea MIU

Memoria provizorie
de Nicolae PRELIPCEANU

Academia de pe Gianicolo (II)
de Adrian POPESCU

Versuri
de Ion Maria

La portile Orientului
Daniel Cristea - Enache

Festivalul Comediei Românești
Mircea GHITULESCU

Etnicul românesc și ideea europeană
Ionel Bușe

Matei Vișniec Scenografia așteptării
Iulian BOLDEA

Matei Vișniec
Iulian BOLDEA

Către nemurire
de Horia GÂRBEA

poeme nouã
Mihai ENE

„Trecutul nu trebuie uitat….”
Sonia CUCIUREANU

Funigei
Julio CORTAZAR

Încă o dată, clasic și modern
Ioan LASCU

Romanul neîntâlnirilor
Gabriela GHEORGHISOR

Rocambolescul în haine postmoderniste
Gabriel COȘOVEANU

Carte de recitire
Bucur DEMETRIAN

Nepieritoarea utopie a poemului
Paul ARETZU

Poezie dintr-un întuneric luminat
Luminița CORNEANU

„Ce citeau, cum citeau” locuitorii secolului 19
Dania-Ariana MOISA

Inspirat de heruvini
Geo VASILE

Ipostaze creatoare
Petre CIOBANU

Câteva impresii ale unui cititor meloman
Mircea MOISA

Arta de a fi discipol mereu
Paul ARETZU

Alexandru Păsat

Un poet al câmpiei
Bucur DEMETRIAN

Mihail Sebastian – magia paginii și a condeiului spornic
Henri Zalis

Sub semnul melancoliei
Florea MIU

Literatură și istorie la Thomas Babington Macaulay
Victor Olaru© 2007 Revista Ramuri