Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Încă o dată, clasic și modern

        Ioan LASCU

Oportună și incita­ntă ar fi elaborarea unui studiu asupra persis­tenței „clasicilor” în conștiința culturală / literară actuală, eventual în textele critice și, poate, în cele de ficțiune ale sfârșitului și înce­putului celor două milenii. Când pomenim de „clasici” ne gândim în primul rând la scriitorii români care, grație valorii operelor, au așezat fundamentele și au contribuit la consolidarea literaturii într-o vreme de afirmare a identității naționale. Desigur, actualitatea clasicilor nu ar fi (re)discutată pentru întâia oară. S-ar constata, și iarăși nu pentru prima dată, că vitalitatea lor este periclitată de vetust, de cădere în desuetudine, sau, cel puțin, de cufundare într-un con de umbră, cu alte cuvinte de o eclipsare temporală pasageră. Emergența clasicilor în literatura noastră actuală este din ce în ce mai rară, mai bine zis accidentală, ba destui au fost „dați afară” și din manuale, tot pe considerente de actualitate. Fiindcă, trebuie să recunoaștem, persistența multora dintre ei în memoria culturală și chiar identitară a unor generații de astăzi se datorează programelor școlare de odinioară. Altfel cine și-ar mai aduce aminte de Ion Heliade Rădulescu, Ion Ghica, Costache Negruzzi, Alecu Russo sau chiar de Nicolae Filimon ori Barbu Ștefănescu-Delavrancea? Ca să nu-i mai punem la socoteală pe minori, asemenea lui Dimitrie Bolintineanu, Alexandru Vlahuță, Șt. O. Iosif, Emil Gârleanu, Panait Cerna sau chiar (din nou!) Dimitrie Anghel? Cine, în afară de criticii literari și de profesorii formați în „vechea școală”? Și când te gândești că „vechea școală” se referă acum la sistemul de învățământ al anilor ’60 și ’70 ai secolului trecut, când totuși cultura și învățământul, în ansamblu, se bucuraseră de o oarecare „liberalizare”, de deschidere către autori și opere, către personalități și perioade istorice până în acea clipă interzise ca nocive! Atunci când chingile dogmatismului slăbiseră sub impulsul unei vremelnice detașări de stalinism și de politica pro-moscovită, libertatea funciară a spiritelor nu întârziase să se manifeste. Dar astăzi, când această specie de libertate nu pare a mai fi stingherită de nici o constrângere politico-ideologică?

Astăzi a devenit prin el însuși, dar și prin căderea în capcanele unei libertăți care de multe ori frizează libertinajul, un prezent absolut, ce nu mai vrea să știe nici de trecut, nici de viitor. Goana după prezent, despre care am scris și sub altă formă, ia ochii multora și obliterează nu numai receptarea literaturii, a cărții, a artelor și a culturii în ipostaza lor clasică, ci și recentă, însă nu doar a acestora, ci și a preceptelor și a regulilor de conduită morală și civică. Este o înclinare generalizată către un hedonism debusolat și mortificator în orbirea sa. În atare condiții, ce rost ar mai avea valorile clasice și, cu atât mai puțin, clasicii unei literaturi care nici nu a apucat să îmbătrânească? Sunt niște întrebări care răsar firesc, din observarea unor stări de fapt, nu semnale de alarmă falsă, nici accese de patetism sau afectări simandicoase.

În latura lor viabilă, perenă, valorile continuă să existe, cred, și fără a fi neapărat frecventate de persoane cu apetență și competențe, gândindu-ne noi în special la o frecventare asiduă, formativă și / sau valorizatoare. S-ar spune că valorile simbolice continuă să trăiască discret în vederea unei viitoare resurecții în conștiința publică. Bineînțeles, numai o parte din ele, numai anumite categorii ale acestora. Nimic nu mă determină azi să pretind că, spre exemplu, valorile literaturii române „clasice” vor mai înregistra impactul pe care l-au avut cândva în conștiința generațiilor mature și vârstnice ale prezentului. Totuși ele vor continua să existe „într-un con de umbră” și mă gândesc că și scriitori ca Vasile Alecsandri, Octavian Goga, Adrian Maniu sau Mihail Sadoveanu, la vremea lor corifei sau inovatori ai liricii și eposului românesc, au, dimpreună cu alții mai vechi, aceeași soartă. Doar I. L. Caragiale jubilează, în spirit, printre noi, căci se pare că el a surprins cel mai veridic esența românului de toate zilele, din toate perioadele moderne.

M-a predispus la toate aceste reflecții lectura unei monografii, foarte recent reeditată la Cartea Românească – Constantin Negruzzi de Gabriel Dimisianu. Am spus monografie dar mai corect este să spun studiu critic, deoarece cartea conține mai puține elemente de istorie literară și detalii biografice. Nu avem de a face nici cu o strictă abordare cronologică a operei scriitorului moldav. Prima ediție a apărut în 1984, când, după cum ne avertizează autorul în scurtul cuvânt introductiv, unele „probleme”, probabil tangente cu politicul, l-au forțat să se îndepărteze temporar de actualitatea literară. Atracția către monografii sau studii critice de autor a pus stăpânire pe destui scriitori – critici și istorici literari – din veacul al XX-lea. Ne amintim de G. Călinescu și de ale sale studii despre Grigore Alexandrescu, Nicolae Filimon și Vasile Alecsandri. Ne amintim și de atâtea cărți de interpretare sau descriere, în fond mici poetici sau hermeneutici literare, care apăreau sub titlul generic Introducere în opera lui… De altminteri, titlul complet al ediției din 1984 era Introducere în opera lui Constantin Negruzzi. Nu încape prea multă îndoială că studiul semnat de Gabriel Dimisianu este atașat aceluiași spirit de cercetare, cam aceleiași abordări critice și aceleiași extensii, mai reduse, a demersurilor, așa cum impunea practica genului. Și, se subînțelege, așa cum solicitau exigențele analizei și sintezei și, nu în ultimul rând, cele ale utilității. Vocația lui G. Dimisianu pentru monografia operei sau pentru studiul critic este, de altfel, una din principalele coordonate ale activității sale critice, îndelungă și fructuoasă. O susțin și volumele Prozatori de azi (1970), Nouă prozatori (1977), dar mai cu seamă Clasici români din secolele XIX și XX (1996) și Amintiri și portrete literare (2003, ediția a II-a 2004). Nici în Jurnalul său, din care a publicat crâmpeie în cadrul rubricii Subiecte pe care o întreține în Ramuri de vreo zece ani buni, Gabriel Dimisianu nu se desparte de această preocupare, căreia eu nu ezit să-i spun pasiune, o pasiune strunită de rigorile criticului și de competența și acribia istoricului literar. Dacă nu prin stil și fervoare, dar prin spirit – însoțirea benefică dintre criticul și istoricul literar – G. Dimisianu se înscrie în fecunda tradiție călinesciană. De altminteri, alături de Eugen Lovinescu, Nicolae Iorga și Tudor Vianu, pe parcursul studiului cele mai frecvente referințe trimit la George Călinescu.

Ce l-a atras pe Gabriel Dimisianu către Costache Negruzzi? Între altele, așa cum singur mărturisește, în lapidara introducere, faptul că este „scriitorul român cel mai important din prima jumătate a secolului al XIX-lea”. Apoi, Negruzzi „a deschis multe drumuri în proza noastră” și, în al treilea dar nu și în ultimul rând, „a creat, în literatura națională, cel dintâi mare personaj”. Cum toate cele trei argumente și alte câteva pe deasupra sunt adevărate, Costache Negruzzi este, și aici repet un loc comun, un deschizător de drumuri, un înainte-mergător și, sub multe aspecte, un inovator. Nimic din toate acestea nu-i scapă lui Gabriel Dimisianu în amintitul studiu. În mod sistematic, pe parcursul celor cinci capitole ale cărții, criticul se ocupă de dificultățile întâmpinate de povestitorul de acum un secol și jumătate în ce privește resursele expresive ale limbii române. Se resimțea, la vremea respectivă, o reală criză a cuvântului, pe plan lexical în primul rând, pentru a exprima toate noutățile de ordin cultural, filozofic, social și al vieții cotidiene. Tocmai această viață cotidiană l-a atras mai mult pe Constantin Negruzzi, în Scrisori la un prieten și în alte povestiri. În tradiția începutului de secol XIX, el nu s-a arătat dezinteresat nici de literatura de călătorie. Însă izbânda majoră a lui C. Negruzzi se regăsește în domeniul nuvelei istorice, Alexandru Lăpușneanu deschizând și altor scriitori ochii asupra istoriei naționale: Odobescu, Hașdeu, Al. Davilla. Proză „obiectivată”, realistă în sensul neechivoc al termenului, Alexandru Lăpușneanu beneficiază și de o reconstituire a atmosferei de epocă, dar îndeosebi de „psihologizarea” reușită a personajului. Dacă virtuțile analitice sau imaginative ale scriitorului ar fi fost mai puternice, nuvela ar fi devenit primul roman românesc, opinează G. Dimisianu. În spiritul literaturii franceze din epocă, C. Negruzzi este, la noi, și creatorul „fiziologiei” literare, a sa Fiziologie a provințialului la Iași fiind un model al genului, urmat îndeaproape de Mihail Kogălniceanu. Romantic prin subiectele extrase din istorie (a se vedea și Sobieski și românii), Constantin Negruzzi rămâne realist prin tratarea lor. Fără deosebite efuziuni sentimentale, fără melancolii și visare ori demonism romantic, Negruzzi rămâne prin sobrietate, obiectivitate, naturalețe și neimplicare, chiar și în viața de fiecare zi, un spirit al realismului. Acesta ar fi, privit în cadrele epocii, paradoxul lui Constantin Negruzzi. De altfel, omul Negruzzi, înclinat spre tihna și moliciunea vieții, trăitor într-o lume eterogenă aflată la fruntariile Levantului, dar cu fața întoarsă către civilizatul Apus, a fost o personalitate prudentă, echilibrată, care s-a ferit de excese. Energiile lui pozitive s-au vădit deopotrivă în scris și în viață. De altminteri, înclinat mai mult către rațiune decât către pasiune, el s-a plasat în avanscena spiritului junimist, care era apusean și în particular germanic. Clasicul Constantin Negruzzi a fost un vestitor al junimismului, prin spirit, prin prieteniile lui literare, prin cumpătare și dorință de emancipare culturală și națională. Iată așadar în ce constă modernitatea lui…

Nr. 1/2008
Nominalizãri pentru Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2006

Douã zile la un castel din Polonia, o zi la Dresda
de Gabriel CHIFU

dumnezeu la abator
de Anton JUREBIE

Dimoviana
de Dan CRISTEA

Din jurnal (1992)
de Gabriel DIMISIANU

Dupã un faliment (IV)
de Alexandru GEORGE

„Viata Româneascã“
de Florea MIU

Memoria provizorie
de Nicolae PRELIPCEANU

Academia de pe Gianicolo (II)
de Adrian POPESCU

Versuri
de Ion Maria

La portile Orientului
Daniel Cristea - Enache

Festivalul Comediei Românești
Mircea GHITULESCU

Etnicul românesc și ideea europeană
Ionel Bușe

Matei Vișniec Scenografia așteptării
Iulian BOLDEA

Matei Vișniec
Iulian BOLDEA

Către nemurire
de Horia GÂRBEA

poeme nouã
Mihai ENE

„Trecutul nu trebuie uitat….”
Sonia CUCIUREANU

Funigei
Julio CORTAZAR

Încă o dată, clasic și modern
Ioan LASCU

Romanul neîntâlnirilor
Gabriela GHEORGHISOR

Rocambolescul în haine postmoderniste
Gabriel COȘOVEANU

Carte de recitire
Bucur DEMETRIAN

Nepieritoarea utopie a poemului
Paul ARETZU

Poezie dintr-un întuneric luminat
Luminița CORNEANU

„Ce citeau, cum citeau” locuitorii secolului 19
Dania-Ariana MOISA

Inspirat de heruvini
Geo VASILE

Ipostaze creatoare
Petre CIOBANU

Câteva impresii ale unui cititor meloman
Mircea MOISA

Arta de a fi discipol mereu
Paul ARETZU

Alexandru Păsat

Un poet al câmpiei
Bucur DEMETRIAN

Mihail Sebastian – magia paginii și a condeiului spornic
Henri Zalis

Sub semnul melancoliei
Florea MIU

Literatură și istorie la Thomas Babington Macaulay
Victor Olaru© 2007 Revista Ramuri