Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comunicat U.S.R.

        

Faţă de recentele dezinformări furnizate de domnii Cristian Teodorescu şi Dan Mircea Cipariu, în pretinsele calităţi de organe de conducere ale Uniunii Scriitorilor din România, aducem următoarele lămuriri:

La termenul de judecată din data de 15.06.2016, în dosarul nr. 15164/299/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 – având ca obiect cererea de ordonanţă preşedinţială formulată Dan Mircea Cipariu în contradictoriu cu Nicolae Manolescu, dl. Cristian Teodorescu a formulat abuziv în numele Uniunii Scriitorilor din România o cerere de intervenţie accesorie, în interesul reclamantului Dan Mircea Cipariu.

La termenul de judecată din data de 08.07.2016, s-a pus în discuţia părţilor admisibilitatea în principiu a cererii de intervenţie.

Faţă de faptul că cererea de intervenţie a fost formulată de o persoană care nu avea calitatea de reprezentant legal al USR, am ridicat excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant legal al USR a dl. Cristian Teodorescu.

În motivarea acesteia am arătat următoarele:

„Prin Sentinţa Civilă nr. 5790/05.04.2016, instanţa a dispus suspendarea efectelor Hotărârilor adoptate în cadrul « Adunării Generale Extraordinare a USR » din data de 19.03.2016 până la soluţionarea definitivă a cauzei având ca obiect anularea Hotărârilor.

Pe cale de consecinţă, în prezenta cauză s-au formulat cereri de către persoane care pretind că-şi justifică calitatea raportat la faptul ar fi fost alese în funcţii de conducere prin Hotărâri adoptate în cadrul «Adunării Generale Extraordinare a USR» din data de 19.03.2016, ale căror efecte au fost însă suspendate ulterior de instanţa de judecată prin Sentinţă rămasă definitivă prin neapelare.

Or, raportat la faptul că efectele hotărârilor au fost suspendate, neproducând la momentul actual niciun efect juridic, dl. Teodorescu Cristian George nu are calitatea de Preşedinte al Asociaţiei Uniunii Scriitorilor din România şi/sau al Uniunii Scriitorilor din România.

(…) Pe cale de consecinţă, vă solicităm să constataţi că în prezent reprezentantul legal al Uniunii Scriitorilor din România este Preşedintele acesteia, funcţie ocupată pentru mandatul 2013-2018 de dl. Nicolae Manolescu.

Precizăm că dl. Nicolae Manolescu nu a fost revocat din această funcţie, iar alegerea sa nu a fost contestată, Procesul-verbal din 07.10.2013 producând efecte în continuare.

Raportat la aceste aspecte, întrucât hotărârea de alegere în funcţia de preşedinte al USR a dlui. Cristian George Teodorescu nu produce efecte, se impune constatarea nulităţii necondiţionate a tuturor cererilor formulate prin Cristian George Teodorescu, conform art. 176 pct. 2 NCPC”.

Prin încheierea din data de 08.07.2016, soluţionând exclusiv problema admiterii în principiu a cererii de intervenţie, instanţa „Admite în principiu cererea de intervenţie voluntară accesorie formulată de intervenient accesoriu Uniunea Scriitorilor din România (denumită în continuare USR) prin Preşedinte Cristian Teodorescu”.

Precizăm că, prin admiterea în principiu a unei cereri de intervenţie, instanţa nu verifică legalitatea sau temeinicia acesteia.

Instanţa nu s-a pronunţat asupra excepţiei lipsei dovezii calităţii de reprezentant a dlui Cristian Teodorescu, această excepţie urmând să se dezbată la termenul următor. Acest lucru rezultă din faptul că în minuta de pe portalul instanţelor de judecată nu apare nicio menţiune privind admiterea sau respingerea excepţiei.

Admiterea în principiu a cererii de intervenţie nu echivalează cu câştigarea procesului, dovadă fiind că dosarul are termen de judecată la data de 28.06.2016.

Pe cale de consecinţă, atât în scopul combaterii, dar şi al preîntâmpinării unor comentarii neconforme realităţii, Uniunea Scriitorilor din România, reprezentată legal prin preşedinte Nicolae Manolescu, aduce la cunoştinţă că, prin încheierea din data de 08.07.2016, instanţa nu s-a pronunţat încă asupra excepţiei lipsei dovezii calităţii de reprezentant a dl. Cristian Teodorescu şi, prin urmare, nici nu a stabilit calitatea de reprezentant legal al USR în favoarea acestuia.

© 2007 Revista Ramuri