Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     








Oameni de știință și litere

        de Marian Victor BUCIU

Victor Papilian

 

Victor Papilian (1888-1956) ilustrează cazul rar al omului de dublă, acută și neabandonată vocație. În egală măsură, el a fost om de știință (medic anatomist) și om de litere. Puțini dintre scriitorii români, cu greu numărabili pe degetele unei singure mâini (te gândești la Ion Barbu, iar după numele său reflectezi îndelung), au lăsat urme remarcabile, ca Papilian, și în domenii colaterale scrisului ficțional.

Ignorat în mod inexplicabil de E. Lovinescu, prozatorul apare bine situat de G. Călinescu în epica psihologismului abisal dostoievskian, cu o extindere și în proza psihanalitică. Proza iraționalității pulsionale, psihanalizabile, surprinde plăcut prin egala sa deschidere pentru rural, multiregionalism (Ardeal și Oltenia) și urban, omul de rând și cel de înalt profesionalism, în special din mediul propriu biografiei autorului, acela medical, dar și al culturii savante în general. Personajele sunt conștiințe expuse unor fixații, smulse din real în fantastic sau fantasmagoric. Proza sa spiritualistă, mistică, enigmatică și esoterică, este scrisă de un savant anatomist care decolează în irațional și nu cantonează, conform așteptărilor, în raționalitatea cea mai dezabuzată.

În povestirile și nuvelele din Generalul Frangulea, 1925, Sufletul lui Faust, 1928, De dincolo de râu, nuvele ardelenești, 1938, Vecinul, 1938, Manechinul lui Igor și alte povestiri de iubire, 1943, Nuvele oltenești, 1946, rămâne inegal artistic, inspirat tematic și existențial, dar expirat naratologic. Aici el propune un amestec de originalitate și previzibilitate, de insolit vizionar și amatorism expresiv. Trece cu ușurință dar și cu ușurătate de la proza realistă la cea fantastică, de la verosimil (în câteva nuvele cu autentică referențialitate țărănească) la neverosimil. Prozatorul, sedus de fantasticul științific în cadrul sufletesc, e mai cu seamă un eticist adesea subtil, dar uneori excesiv, departe și, totuși,  încă, aproape de spiritualismul epic ardelean.

Primul roman, Ne leagă pământul, 1926, semnat Sylviu Rolando, a fost o experiență descurajantă. Nici romanele următoare nu i-au înlesnit scriitorului statutul meritat.

Un roman „obiectiv”, social, întors spre interioritatea umană, cu teza naratorului despre ciocnirea religiilor (prin ideea excesele ortodoxiei și îndreptățirea romano-catolicismului, alături de reformați) și ideologiilor în mediul transilvan, va fi În credința celor șapte sfeșnice, 1933. Exponentul ortodoxiei, aici, nu susține în exclusivitate fundamente religioase, dar și, ori mai ales, politice. Tipologic, epicul se susține prin figura unui fanatic religios milenarist, nominalizat oximoronic Maxim Muscă, verosimilă, de o motivată referențialitate în acest spațiu prelungit în Banat, figură ce va mai fi prezentă, până la prozatorul „nordic” și emul dostoievskian, N. Breban, în Animale bolnave, prin Miloia, scindatul între credință și criminalitate. Ardența credinței și pasiunea geloziei se sting și se anulează prin făptuirea uciderii asumate potrivit legii umane. Romancierul posedă un vitalism epico-liric propriu și o știință matură a construcției narative și tipologice. Scrierea este insolită prin forța de a da concretețe condiției spirituale a omului comun.

 Inferior ca anvergură narativă romanului precedent, Fără limită, 1936, aduce o problematică „existențialistă” situată într-o linie teistă. Psihologismul abisal de descendență rusească, de o netăgăduită semnificație epică, prinde relief prin decăderea din normal în anormal, din onorabilitate în abjecție, în cazul unui cuplu de intelectuali. Prăbușirea în bolgiile eroticului, aparent artificială, e derulată cu o calculată simetrie și concomitență. Ea urmează, totuși, logic reversibilitatea atracției inițiale mutuale. Banalitatea anomică se transfigurează prin tragicul legitimat în manifestarea irațională. Destinul de sorginte atavică irumpe în plin rațional.

Roman al mediului universitar interbelic, al unui ideal metafizic potrivit, în care să se recunoască măsura omenescului, Chinuiții nemuririi (Marius Leluț, Gabriel Leonin), publicat în plină emergență a prozei autoreferențiale, textualiste, fusese scris în anii celui de-al doilea război mondial, ca roman referențial, localizat în lumea interbelicului. Marius Leluț, Gabriel Leonin, personajele tutulare și exponențiale, sunt concepute deopotrivă  ca autonome și complementare. Marius Leluț, savant, erou simbolic al umanului, devine seducător și memorabil prin proteismul său. Celălalt, Gabriel Leonin, este dublul tensional, existențial și spiritual, al primului.

În postumitatea târzie a fost publicat și romanul Coana Truda, 1988, scris în 1947. El convinge prin adevărul unei lumi epice multidimensionale și imprevizibile, apărută sub semnul și sub legea implacabile și tainice, generate de sentimentul iubirii.

V. Papilian este un prozator demn de tot interesul, prin variatele sale expresii ale psihologicului social, profesional, etnic, politic, religios. El realizează în proză anatomia și poetica narativă a omului deopotrivă expus și ascuns vieții, în întreaga ei complexitate biologică și metafizică.

 

Ion Biberi

 

Scrierile lui Ion Biberi (1904-1990), în română și franceză, individualizează un autor de o marcată, totuși, polivalență culturală: proză ficțională ori critică, accidental teatru (Hanibal, 1967), insistent eseu medical, psihanalitic sau literar, publicistică specializată mai ales în interviu. În interbelic, și-a urmat spectrul opțional în mod firesc. Ulterior, într-o cultură deschisă controlat, căile, după un tip aparte de resuscitare istorică, cu intermitențe, se îngustează și chiar se taie. Îndeosebi autorul epic e cel care se pierde.

Prozatorul trece, prin studiu teoretic și analitic, dar și prin practica ficțională, drept un promotor, în literatura română, al tehnicii narative înnoitoare, sincrone în context european, pe direcția, ignorată și subestimată nu doar de prozatori, dar și de critici, a lui J. Joyce.  Cu totul descurajat de G. Călinescu, în Istoria… sa din 1941 („Nimic nu e realizat.”), să rețin că a fost receptat de Ș. Cioculescu, nu doar encomiastic, în plin proces epic, în iulie 1935 („nu a părăsit cariera literară începută sub bune auspicii, ci a reflectat cu temeinicie asupra modalității analitice”), dar și mai târziu, în 1979, într-un articol din „România literară”, când îi eludează scrisul marcat de discontinuitate ori abandon, și îl alătură lui Camil Petrescu, epicii eseistice, a eului profund. Să notez că Ion Biberi adoptă modelul joycean într-un mod limitat, nu doar la nivelul întregii sale proze de imaginație, dar și la acela al unei singure structuri narative. Limitarea, nicidecum o aplicație mecanică și tehnicistă, echivalează, pe de o parte, cu reducția implicită și explicită a modelului: Joyce nu se rezumă la monologul interior și captarea fluxului verbal prezent într-o conștiință actanțial-naratorială. Iar, pe de o parte, aplicația, cu măsura ei de mimetism și de emulație, se asimilează și cu personalizarea (adoptarea și adaptarea) respectivului model.

Proces, 1935, e scris în flux verbal dezarticulat, logic și gramatical (prin suspensii, recurențe ale emisiei discursive, telescopaje sau clivaje letriste, morfematice și sintactice), întrucât articulează deopotrivă zonele de coerență și incoerență ale conștientului, în transgresiunea lor lingvistică, motivată și verosimilă mai întâi contextual, eul fiind interfața între context și text. Narativitatea pauperă este indusă de (infra)conștiința rigidă a personajului care „relatează” spontan și adesea tensionat derularea teatrului juridic, controlat, în ordinea deznodământului etic, de forța sofistică avocățească și nu de realitatea faptei și a legii. Teleologia narativă exclude nivelul, esențial la Joyce, mediat de un mit structurant, al semanticii și hermeneuticii discursului romanesc. Romanul adâncește și fixează instanța narativă în gândirea situațională a personajului, boierul Alexandru Padeș, inculpat pentru ipotetica asasinare a vechilului său.

Focalizarea intradiegetică, aici consecventă, este extinsă și alternată ulterior cu cea exterioară. Un studiu de caracter sumar, aparent complet, al politicianului îndepărtat de centru, ex-centric la modul propriu, oricât de stereotip s-ar manifesta în aspectele lui psihologice și morale, e realizat, în registru patetic și sarcastic, în romanul Cercuri în apă, 1939, dintr-o dublă perspectivă, subiectivă și obiectivă.

Completitudinea aceasta narativă, exersată fără noutate problematică și stilistică, rămâne trecătoare; nici pe romancier nu-l (sur)prinde. Nu mai în largul, dar, s-ar putea spune, mai în strâmtoarea sa, se repoziționează Ion Biberi în romanul de pe urmă, datând de la jumătatea vieții sale, Un om își trăiește viața, 1946, unde captează luminile și umbrele realității în oglinzile (de)formatoare ale conștiinței. 

Nuvelistul propune în Oameni în ceață, 1937, teme psihologice, fantasmatice și fantastice, de reverie și contemplație, cu implicații morale. Urmărește, predilect, căile, motivate ori nu, ale morții sau numai ale stărilor de morbiditate, în circumstanțe clinice sau sociale, într-un fel de studiu epic, pe toate treptele de vârstă. Luminile Capricornului, 1983, poate suprinde prin opțiunea singulară pentru proza science-fiction. Experiența, părăsind vechea fixație a tehnicii și structurii, nu devine și una memorabilă, în viziunea dinspre viitorul nu prea îndepărtat de timpul în care ne aflăm acum. 

© 2007 Revista Ramuri