Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dimensiunea axiologică

        de Ovidiu GHIDIRMIC

Scriu cu o oarecare întârziere, motivată de o scurtă lipsă de timp din cauza obligațiilor didactice, despre un volum de eseuri, cronici și studii al lui Henri Zalis, critic și istoric literar pe care îl apreciez și cu care mă interferez prin câteva preocupări comune pe linia romantismului și a neoromantismului. Henri Zalis este autorul unor lucrări de referință: Romantismul românesc (1968) și Aspecte și structuri neoromantice (1971), prin care și-a dobândit un nume de prestigiu în romantologia românească, precum și al unei incitante Istorii condensate a literaturii române, în două volume, apărute în anii 2005-2006.

Volumul de eseuri, cronici și studii, apărut anul precedent la Editura „Hasefer“, este intitulat, cum nu se poate mai semnificativ: Valorizări, întrucât critica face parte, după cum se știe, din axiologie, vastă disciplină care se ocupă cu studiul valorilor. Critica este axiologie înainte de toate. Dimensiunea axiologică este cea mai importantă în actul critic. Spiritul critic este capacitatea de a emite judecăți de valoare. Acesta este și sensul originar al termenului, care provine de la verbul grecesc „krinein“ și care înseamnă „a judeca“. Judecata de valoare este coloana  vertebrală a actului critic. Din păcate, în critica actuală, are loc, de cele mai multe ori, o eludare a judecății de valoare. Critica modernă și-a complicat, și-a sofisticat discursul, dar a pierdut ceva din vigoarea primordială. Critica fără judecată de valoare este o critică nevertebrată. Demnitatea magistratului critic trebuie restituită, astăzi când asistăm la o confuzie axiologică și teoretică fără precedent, când conceptele și raporturile fundamentale se impune a fi rediscutate și reclasificate, lămurite și decantate.

Titlul volumului lui Henri Zalis nu este deloc întâmplător și nici străin de contextul actual de confuzie axiologică, pe toate planurile culturale și sociale, pe care îl trăim.

O dovadă o constituie și recursul pe care autorul îl face la Titu Maiorescu, cel care a apărat cu strășnicie, ca nimeni altul, criteriul axiologic și primatul esteticului în cultura  noastră, mintea cea mai limpede și cea mai logică a culturii românești și cel mai redutabil polemist al nostru din toate timpurile, cel care a deținut, în cel mai înalt grad, arta ridiculizării adversarilor, polemicile maioresciene fiind desfășurări strânse, de o exemplară coerență și acuratețe a argumnetelor (Titu Maiorescu în prim-planul exigenței consecvente). Maiorescu a fost omul care a polemizat nu numai cu persoane, dar chiar și cu direcții și curente întregi de gândire, pe care le considera greșite, false sau nefondate. Maiorescu este astăzi mai actual ca oricând. Trebuie să ne reîntoarcem la Maiorescu, nu sub raport strict metodologic, dar ca la un simbol, al ordinii, echilibrului, limpezimii și al dreptei judecăți.

Prima parte a volumului lui Henri Zalis, intitulată Gânduri despre F. Aderca, este, de fapt, o monografie despre această mare personalitate a literaturii noastre interbelice, ce se întinde pe aproape două sute de pagini. De altfel, Henri Zalis este  unul dintre cei mai avizați cercetători ai acestui important scriitor, critic și istoric literar, eseist, filosof și estetician, căruia i-a consacrat o muncă asiduă de peste două decenii (1982-2003), materializată în cele două volume ale ediției: F. Aderca, romane și nuvele, din care primul a apărut în anul 1982, la Editura „Minerva“ și al doilea în 1987, la Editura „Hasefer“. În prima secțiune a acestui capitol: Rememorări, exegetul ne relatează avatarurile acestei ediții în perioada totalitarismului, dezvăluind obtuzitatea și dogmatismul forurilor culturale ale acelei epoci, de tristă amintire. Cercetătorul se ocupă, în acest capitol, mai mult de proza lui Felix Aderca  și de volumul Mărturia unei generații (1927) și de felul în care a fost privit acest scriitor, de o personalitate inconfundabilă, de critica românească, de-a lungul timpului. Henri Zalis este atras, pe bună dreptate, mai ales de temperamentul de polemist al lui Felix Aderca, după cum se poate observa din secțiuni precum: Din unghiul curajului polemic sau Biografia unei dispoziții luptătoare.

Craiovean fiind, m-am apropiat de personalitatea și opera lui Felix Aderca și dintr-un sentiment de solidaritate concitadină și de prețuire a valorilor pe care Cetatea Băniei le-a dat, de-a lungul vremii și mărturisesc că efortul mi-a fost răsplătit din plin. Fascinat de ideea de „personalitate“, pe care a teoretizat-o în lucrarea sa: Personalitatea. Drepturile ei în artă și în viață (1922), Felix Aderca a fost, el însuși, o personalitate fascinantă, de o mare puritate a conștiinței și intransigență a principiilor care l-au călăuzit întreaga  viață; un polemist de o inepuizabilă vervă ideatică. Aderca rămâne, în primul rând, o proeminentă personalitate a criticii noastre interbelice, un critic de prim plan, din această perioadă, de orientare maioresciană, apărând principiul autonomiei esteticului. După Eugen Lovinescu, poate cea mai puternică voce critică de la „Sburătorul“, detașându-se de mentorul său pe linia unui modernism mai radical. Animat de un permanent neastâmpăr intelectual și creativ, spirit neliniștit și fecund, autorul unei opere vaste și variate, cu dispoziție spre enciclopedism, dar ferit de diletantism, Felix Aderca a profesat toate genurile, fiind dificil de fixat într-o formulă. Acest om intransigent și pur, de o mare tărie de caracter, și-a ales și o moarte pe măsură, cerând să fie incinerat, iar cenușa lui să fie aruncată deasupra  valurilor Mării Negre.

În rest, cartea lui Henri Zalis se transformă, în cea mai mare  parte a ei, într-o veritabilă Istorie a literaturii evreiești din România, întreprindere binevenită și necesară pentru a vedea contribuția scriitorilor de origine ebraică la dezvoltarea literaturii noastre. O contribuție destul de însemnată și care nu trebuie, în nici un chip, depreciată sau minimalizată. O întreprindere temerară, totodată, dacă ne gândim câte stupide și penibile prejudecăți mai planează încă asupra  acestui important aspect al istoriei literaturii române, până acum mai puțin elucidat. Curajul polemic și responsabilitatea asumată ale lui Henri Zalis sunt demne de admirat.

Fără să intrăm în detalii, trebuie să spunem că scriitorii de origine evreiască din literatura noastră sunt, așa cum era și firesc de altfel, inegali ca valoare. O istorie literară presupune, implicit, și o scară de valori. „Există o ierarhie de valori după complexitate și profunzime“ – cum bine spunea G. Călinescu în Tehnica criticii și a istoriei literare, polemizând cu punctul de vedere al lui Benedetto Croce.

Dintre scriitorii evrei din literatura noastră, Henri Zalis se oprește la doi dintre ei, pe care îi consideră exponențiali: Felix  Aderca și Mihail Sebastian. Ca și Felix Aderca, și Mihail Sebastian este un critic și un eseist de primă mărime, din perioada interbelică. La amândoi se pare că prevalează activitatea critică și eseistică.

Lângă Felix Aderca și Mihail Sebastian, l-aș așeza – pe aceeași treaptă valorică - și pe B. Fundoianu, care este, însă, un scriitor bilingv, aparținând, deopotrivă, literaturii române cât și celei franceze.

Ca și Felix Aderca și Mihail Sebastian, și B. Fundoianu a fost un caracter exemplar, cu o biografie cutremurătoare. A fost gazat în lagărul de la Auschwitz, la 2 octombrie 1944. Putea  să se salveze, dar n-a vrut. A vrut să împărtășească soarta  tragică a poporului său într-un moment absurd și de răscruce al istoriei. Și la B. Fundoianu, ca și la Felix Aderca și Mihail Sebastian, nu există nici o discrepanță între biografie și operă. Mai mult decât scriitor, și B. Fundoianu este un mare eseist și filozof. Opera sa cea mai de seamă, scrisă în limba franceză, este  La conscience malheureuse (1936). Prin Conștiința nefericită, Benjamin Fondane se înscrie în filosofia existențială modernă, ca o personalitate marcantă și originală, apreciată și de Emil Cioran.

Desigur –  volens, nolens  Henri Zalis, ocupându-se de scriitorii evrei din literatura noastră, redeschide problema „antisemi­tismului“ și care rămâne în continuare deschisă. Antisemitismul este o mare prostie și care apare atunci când – ca să citez celebra maximă a lui Goya – „somnul rațiunii naște monștri“ sau – ca să-l citez pe regretatul Marin Preda – „istoria intră în delir“. Antisemitismul nu se naște dintr-un naționalism normal, dintr-un „naționalism fără bici“, cum metaforic îi spunea Octavian Goga lui Felix Aderca, pe care îl prețuia, în Mărturia unei generații, ci dintr-un naționalism excesiv și primitiv, din excrescențele unui naționalism exacerbat. G. Călinescu n-a fost, în nici un caz, un antisemit. Și aici mă despart de autorul acestui volum, cu tot respectul. Marele critic recunoștea  rolul important al scriitorilor evrei din literatura noastră, acela de a crea  o punte spre universalitate. Sunt unele rezerve ale marelui critic față de spiritul ebraic, dar neesențiale, poate chiar unele prejudecăți, izvorâte din mediul universitar și academic al epocii. G. Călinescu n-a avut, nici pe departe, atitudinea complet ostilă a lui Nae Ionescu. Or, rolul lui G. Călinescu a fost unul mult mai mare, în cultura românească, decât cel al lui Nae Ionescu, profesorul de logică și filosofie, care spunea că: „Toată lumea ratează. Numai rața – rațează“.

În încheiere, vreau să spun că tot ceea ce ne salvează, în critica și istoria literară, de tot felul de excese și extremisme, este dimensiunea axiologică, altfel spus, criteriul valorii.

© 2007 Revista Ramuri