Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Discurs „despre esență și gol“

        de Florea MIU

Încă din poemele volumului de debut („Pornind de la zero“, 1985), Cassian Maria Spiri­don surprindea stările contra­dictorii, împotrivirile și aura de singurătate care însoțesc „clipa de  grație“ și dau o dimensiune aparte existenței poetice. Puternic interiorizat, asimilat optzeciștilor prin opțiunea  post­modernă, autorul ieșean și-a definit o poetică a infinitezimalului, a celui de-al șaselea simț,  a ochiului prin care se vede singurătatea alergătorului de cursă lungă.

Această poetică este cu atât mai evidentă în antologia de poezie 1985-2006, intitulată Noduri pe linia vieții (Editura Paralela 45, Pitești, 2007), care dă imaginea unui important poet de azi, cu marcă stilistică proprie și foarte  consecvent în linia sa  expresivă. Sentimentul care îl urmărește în toată  poezia sa de până acum este cel al vacuității, al unui déjà-vu metafizic, dincolo de orice motivație imediată, de contingentul mereu cenușiu ori inerția aproape de  neînvins a lumii spre care privește. C.M. Spiridon scrie o poezie gravă, ia lucrurile în serios și nu-și întoarce privirea de la realul foarte dureros pe care îl străbatem uneori cu ochii închiși. O astfel de experiență nu-i poate smulge decât sunete amare, negre constatări și imboldul îndatoririi de a săpa în trupul cuvintelor, de a spune istoria acestei suferințe de a vedea ceea ce nu poate îndrepta și de a nu atinge nicicând binecuvântata odihnă: „să dorm / nu am la nimeni învoire / să-nchin pentru o clipă ochii amîndoi / și să adorm / pentru a rupe legătura / pentru a mă  smulge / cu tot cu fișe / din cele ale vieții // nu am dreptul la somn / sînt treaz / încă viu și atent / cînd mă așez / cuminte / la masa de lucru / văd cerul despărțit de nori / și noaptea / în care nebunia  / își saltă obraznică nurii / din călimara plină de cuvinte“ (***plin de cerneală).

Existența însăși îi apare poetului ca un univers concentraționar impunând penitență, supunere oarbă și nu înțelegere ori bucurie, cum ar presupune acest dar divin: „prin vene  viața se scurge / precum o fluturare de păr virgin / printre atîtea amare penitențe // o performanță inutilă îmi este viețuirea“ (s.n.) (O deschidere a porților). Viziunea edenică, sugerată de „o cîmpie tot mai verde“ spre care aspiră „suflete prezente în fața judecății“, este și ea  întunecată de improbabilitatea mîntuirii, de absența celui apt „să deschidă porțile / dintotdeauna înfricoșătoare / ale închinării“ (ibidem). Ereziei scrisului i se asociază erezia  cunoașterii, ceea ce conduce la conștiința ispășirii, la acceptarea consecinței, la resemnare – sens pe care îl regăsim, la intensități diferite, în mai toate etapele  poeziei lui C.M. Spiridon: „chiar dacă mi-am ucis umbra / nu pot trăi fără boldul sfredelitor / fără taciturna / iscoditoarea privire / a cunoașterii“ (Pornind de la zero.2).

O descriere crudă a imperceptibilului [„simt destrămarea / ieșirea din suflet (a sentimentelor“)] îi închide orice  perspectivă, anulează speranțele, face din propria-i ființă un depozit al durerii: „din toate / durerea persistă / vie nealterată / se așază la masa de scris / timidă / retrasă“ (O altă întâmplare). Pentru a se putea descrie, însă, a fost necesară detașarea, despărțirea de sine („ce greu m-am despărțit de mine“), ruperea din contemplare („se duc clipele de contemplare / a vechii nașteri și începeri“) și trecerea într-o formă de acțiune pe care o reprezintă chiar scrisul („poem după poem / mărșăluind spre o / bulboană de-nțelesuri“). Plîngerea Inorogului nu este departe, poetul realizând, cu nestinsă amărăciune, condiția sa precară, derizoriul său rost acolo unde nu este nici dorit, nici căutat, nici măcar acceptat printre alte neînsemnate întâmplări, cu dușmănoasa lui „armată de cuvinte“: „ce poate face un poet / scrie versuri / rînduite inegal pe o foaie / (e drept / cam puțin înseamnă / pentru viață / faptele lui) // un trist poet în tristă țară / ce poate fi mai trist / vă-ntreb?“ (Interogații).

Valuri înalte de neîmpăcare și revoltă inundă, alteori, ființa fragilă și solitară a poetului care nu poate opune realității ostile altceva decît plăsmuiri și cuvinte, imaterialități ce nu îl apără, ci mai mult îl expun unui „carnagiu vesel“, primejdiei de a visa la dăinuirea dincolo de efemer, de platitudine și absurd, de a face aspirația să vorbească: „trageți  domnilor / trageți / apăsați pe trăgaci / nu așteptați să devin o fantomă / o umbră / o pată în istoria universală / trageți cît sînt viu și lucid / domnii mei pentru asta sînt: / arme / arsenalul pietros / pentru asta / salva trasă / lacrimi și frunze / trupul perfect // toate cartușele  lumii sînt trase / în urmă rămîn doar cuvinte“ (Trageți).

Accentele grave până la sfâșietor ale poeziei lui Cassian Maria Spiridon își au susținerea în conștiința unei flagrante  injustiții universale care îl contrapune pe omul creator omului comun și care substituie binele greu de atins cu valori îndoielnice. Latura etică este una de  referință în acest demers. Firea lirică, sub un cer eminescian cu inflexiuni bacoviene, acceptă luciditatea  introspectivă, generatoare de atitudini morale (și moralizatoare) ca și la marii săi înaintași. Liricul resimte dureros asediul contingentului, retrăgându-se într-o sensibilitate ultragiată, în indefinibile așteptări, evitând risipirea în contexul degradant, destructiv: „poemul de seară așteaptă vecernia / așa cum noi așteptăm mîntuirea“ (Pomul de seară).

Cum spuneam, lumea lăuntrică a poetului e zguduită de ceea ce zărește în aria inobservabilă a ființării: drama de a împușca o frunză, de a răstigni un gînd... Claustrat, reîntors spre sine în amăgitoare refugii, eul poetic realizează, în fine, drama unei apriorice încătușări existențiale și încordări pe măsură: „stau în casa pielii / pînă vorbele îmi vor fi pieirea / pînă cînd largi porțile nașterii / vor slobozi / timpul trecut și timpul viitor“ (Cît timp). O adiere whitmaniană îndulcește, arar, viziunile sumbre, dar și aceasta se produce sub semnul „potențialității“, al dorinței de  echilibru, armonie și simplitate: „bucurie liniștită / cînd pieptul ți-e liber în brizele mării / cînd sărată aripa vîntului îți intră / în nări / cînd doar soarele lovește cu săgețile apei / în ochi / când doar glasul pescărușilor sfredelește-n / urechi / în rest... așteptarea“ (Starea a treia).

Ironia amară din poemul de încheiere poate constitui un posibil răspuns la nevăzutele „mișcări ale sufletului / ce împing trupul din albia prezentului / în furcile  durerii“, dimensiune pe care se fixează liniile de forță ale poeziei  lui Cassian Maria Spiridon, circumscrise, cum însuși autorul spune, unui veritabil „tratat despre esență și gol“.

© 2007 Revista Ramuri