Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Reînsufleţirea critică a poeziei

        de Gabriela Gheorghişor

Fidelitatea de orice fel a ajuns astăzi, în epoca instabilităţii şi a versatilităţii generalizate, o monedă dacă nu ieşită din uz, oricum fără prea mare valoare. Atracţia noului subminează, de regulă, ataşamentul faţă de achiziţiile mai vechi sau încrederea în experienţele deja consumate. Nu altfel stau lucrurile în domeniul teoriei şi criticii literare, unde, mai ales la noi, ca să nu te trezeşti taxat ca demodat ori anacronic, trebuie neapărat să fii ŕ la page. Deşi familiarizat cu ultimele mode în materie, poststructuralismul şi deconstrucţionismele occidentale (trăind în SUA din ’84 până în ’92), Dan Cristea se remarcă printr-o continuitate de perspectivă asupra literaturii şi prin fidelitatea faţă de o anume metodă critică. Indiferent că este vorba de autobiografie, jurnal, autoficţiune (ca în Versiune şi subversiune şi Autorul şi ficţiunile eului) sau de poezie, precum în recentul volum, Poezia vie (Editura Cartea Românească, Colecţia „Critică & Istorie literară“, Bucureşti, 2008), calea de acces spre misterul operei literare rămâne hermeneutica subiectivităţii, auctoriale ori ficţionale, a „poziţiei eului care scrie“, iar modalitatea de investigare una imanentistă, privilegiind textul, apropiat㠄de ceea ce s-a numit critica conştiinţei, critica simpatetică, critica de identificare, critica imaginarului – printre puţinele moduri de lectură care s-au aplecat, cu folos şi rezultate remarcabile, asupra textelor poeziei moderne“. Aşadar, o critică tematistă, care fără să eludeze sintaxa poetică, are în vedere, în primul rând, conţinuturile, deduse sau recreate din analiza metaforelor şi a simbolurilor recurente.

Poezia vie este o culegere de eseuri (cvasi)monografice despre douăzeci de poeţi contemporani (Gellu Naum, Ştefan Aug. Doinaş, Leonid Dimov, Petre Stoica, M. Ivănescu, Ileana Mălăncioiu, Virgil Mazilescu, Nicolae Prelipceanu, Ion Pop, Adrian Popescu, Ion Mircea, Dinu Flămând, Gabriel Chifu, Traian T. Coşovei, Ion Stratan, Mariana Marin, Bogdan Ghiu, Marta Petreu, Marian Drăghici, Ioan Es. Pop). Criteriul mărturisit şi imediat vizibil al alegerii acestora pentru figurarea în volum îl constituie analiza cuprinzătoare şi aprofundată, exersată, de regulă, pe o antologie reprezentativă, din care rezultă imaginea de ansamblu a universului poetic. I s-a reproşat criticului absenţa unei „perspective mai înalte, a istoriei literare“ şi a unei „critici mai exigente, care să includă judecata de valoare. Ambele lipsesc cu desăvârşire din cartea lui Dan Cristea, în care Poezia e atât de vie, încât toţi cei douăzeci de poeţi beneficiază de un tratament identic. Am ajuns la o clinică de înfrumuseţare. Că e vorba despre Leonid Dimov sau despre Gabriel Chifu, despre Gellu Naum sau Dinu Flămând, Ileana Mălăncioiu ori Ion Pop, Ioan Es. Pop sau Bogdan Ghiu, Mariana Marin sau Marta Petreu (alegeţi dumneavoastră, din fiecare binom, postura poetică forte), Dan Cristea procedează în acelaşi fel. (…) o lectură laxă, neselectivă, sau selectând numai în ordine simbolică (…).Toţi autorii utilizează simboluri, metafore, imagini specifice, o anumită sintaxă - şi concep într-un anumit fel poezia. Ei nu se acreditează prin atât ca poeţi adevăraţi, ci ca producători de texte pe care criticul are datoria să le ierarhizeze. Între ele şi în interiorul lor.“ (Daniel Cristea-Enache, „Eul care tot scrie“, în România literară, nr. 14/2008). În primul rând, adoptând o anumită grilă interpretativă, poţi cumva să procedezi în mai multe feluri? Chiar dacă procedează într-un singur mod (cu menţiunea că deseori sunt evidenţiate şi elemente de poetică şi stilistică), adică tematist, Dan Cristea configurează totuşi universuri poetice distincte, descoperindu-le trăsăturile, temele, motivele şi figurile specifice. În al doilea rând, criticul extrage poeţii respectivi din contextele istorice aferente (aceştia aparţinând unor generaţii şi promoţii diferite) tocmai în baza unei judecăţi de valoare implicite (nepropunându-şi o panoramă a poeziei româneşti contemporane, lipsesc, fireşte, mulţi poeţi semnificativi, care „ar fi întregit şi peisajul şi numărul valorilor“). O altă listă de valori ale poeziei româneşti postbelice, scăzând sau adăugând alte nume, este, bineînţeles, posibilă. Însuşi Dan Cristea precizează că nu e vorba de preferinţe exclusive. De realizarea unui top, nici atât, având în vedere diversitatea formulelor lirice şi diferenţele de vârstă poetică ale autorilor analizaţi. Dan Cristea nu s-a afirmat drept un critic doctrinar, care să susţină cauze generaţioniste sau anumite paradigme poetice. Impresia de „tratament identic“ poate veni, prin urmare, ca efect al unei receptivităţi fără prejudecăţi a variatelor tipuri de poezie, neomodernistă, neoexpresionistă sau postmodernistă, categorisiri care suscită mai puţin interesul criticului, importantă rămânând numai calitatea intrinsecă a textelor.

Acelaşi criteriu axiologic operează şi în interiorul analizei fiecărei opere poetice, Dan Cristea comentând, nu întâmplător, antologii, antologia presupunând deja o selecţie. Cu alte cuvinte, doar producţia poetică exponenţială (şi, implicit, valoroasă), nu şi nisipul, poemele mai puţin reuşite, regăsibile aproape la orice creator şi care ar fi reprezentat o materie fecundă de observaţii critice. Chiar şi în atari condiţii, Dan Cristea atrage totuşi atenţia asupra realizărilor de excepţie (de exemplu: „Al doilea poem, O dimineaţă în curte, o adevărată capodoperă a comediei de limbaj, poate fi considerat în acelaşi timp şi ca textul cel mai evident subversiv compus de Dimov în contextul epocii respective“; „Capodopera volumului o constituie Prefaţă, unul dintre cele mai bune poeme pe care le-a scris vreodată Mazilescu“). Oare până la ce nivel de acribie ar fi trebuit să meargă ierarhizarea textelor poetice ale unui autor? Şi, pentru a satisface înaltele exigenţe critice ale lui Daniel Cristea-Enache, era necesar ca Dan Cristea să grupeze diadic poeţii, precum în articolul citat mai sus, alegând din fiecare binom postura poetică forte? Adică spunând că Leonid Dimov este un poet mai mare decât Gabriel Chifu, Gellu Naum decât Dinu Flămând ş.a.m.d.?

„Ar fi fost de aşteptat, de asemenea, ca Dan Cristea să pună în relaţie poeţii pe care îi analizează, amplasându-i în diversele contexte, distribuindu-i în tendinţe şi trasând, cu acestea, liniile directoare ale poeziei româneşti postbelice. De la Gellu Naum şi Ştefan Aug. Doinaş la Ioan Es. Pop, putea fi făcută măcar schiţa evoluţiei, dacă nu harta ei topometrică. Dar raportarea la un anumit moment din «desfăşurătorul» istoric, la diferitele etape din lirica noastră, cu inerentele discontinuităţi, rupturi, adeziuni şi diferenţe generaţioniste, e aproape inexistent㓠– adaugă acelaşi Daniel Cristea-Enache. Numai că Dan Cristea nu şi-a propus asemenea obiective, obligatorii pentru o istorie literară sau pentru un studiu panoramatic. Miza volumului o constituie relevarea, în toate cazurile, a figurilor imaginarului poetic şi a modului de structurare a universului liric. Oricum ar fi (se pare că în viziunea unora, mult prea mică), ea a fost atinsă. Din acest punct de vedere, Poezia vie se dovedeşte o carte onestă şi nu este deloc fair să-i atribuim ţeluri de altă natură. Apoi, doar eul care scrie devine o „cheie francez㓠şi nu şi eul ca „nomenclator“, ca „declinare de euri“ şi ca „multiplicitate de existenţe“ (cum susţine Daniel Cristea-Enache), atribut regăsit într-adevăr la mai mulţi poeţi (deşi ipostazele multiple ale eului sunt diferite de la poet la poet), dar care nu reprezintă decât una dintre observaţiile rezultate din analiză şi nu o presupoziţie de lucru. Ajungem, inevitabil, tot la o problemă de subiectivitate (temă atât de dragă lui Dan Cristea), însă, de data aceasta, a eului care citeşte (înainte de a scrie), a eului critic reţinând asemănările (sau invariantul), fără să meargă mai departe, la nivelul disocierilor (variantele). Este, astfel, o mare deosebire între discutarea măştilor lirismului „impersonal“ al lui Ştefan Aug. Doinaş şi „eul în exces, care rupe cadrele reprezentării obişnuite“ din poezia lui Petre Stoica, un „eu care, efectiv, sare din tablou, pentru a-şi afirma prezenţa, gusturile şi preferinţele, participarea, identificarea, dar şi diferenţa“. Şi, iarăşi, între eul fictiv şi multifaţetat al lui Gabriel Chifu, care vorbeşte, „cel mai adesea, despre multiplicitatea eurilor“ fiinţei umane şi eul preponderent biografist al Marianei Marin „care poartă cu sine sentimentul greu al unei fatalităţi nefaste“. Nu tot ceea „ce este valabil la un poet e valabil la toţi“, chiar dacă problematica eului va fi urmărită, cu predilecţie, la fiecare poet, constituind, alături de constanţa metodei critice, elementul coagulant al eseurilor din Poezia vie.

Obiecţia care s-ar putea formula demersului lui Dan Cristea ar fi legată de absenţa, la finele excursurilor analitice, a unei minime sistematizări a recurenţelor poetice semnificative şi a ideilor critice forte. Altfel, Poezia vie aduce, prin minuţiozitatea, subtilitatea şi pertinenţa interpretărilor, o contribuţie esenţială la cunoaşterea operei a douăzeci de poeţi importanţi din literatura română contemporană. Deşi admite c㠄poezia nu e viaţă şi limbajul poetic nu e acţionat de relaţia lui cu realitatea“, criticul Dan Cristea reînsufleţeşte, prin activitatea lui secundă, dar nu mai puţin creatoare, universuri lirice individualizate, infuzate însă de viaţă prin puterea imaginativă şi expresivă a eului care scrie.

Nr. 5-6/2008
Centenarul Uniunii Scriitorilor

Revista revistelor

Cele trei feluri de a călători
de Nicolae Prelipceanu

Mai, 68, august, 68
de Adrian Popescu

Din jurnal
de Gabriel Dimisianu

Captivii Evului Media
de Constantin M.Popa

Trei romane
de Luminiţa Corneanu

Preferinţele mele
de Mihai Ene

O perspectivă
de Gabriel Coşoveanu

Reînsufleţirea critică a poeziei
de Gabriela Gheorghişor

Vânătorul de aer
de Paul Aretzu

Fabulaţie şi scriitură
de Dania-Ariana Moisa

Îndrăgostită de Dumnezeu
de Bucur Demetrian

Ipostaziere a bovarismului
de Petre Ciobanu

Treptele fiinţării poetice
de Florea Miu

Drumul îngust al literaturii către sine
de Ioana Dinulescu

Hirghiduşiile
de Ioan Lascu

Avigdor
de Claudiu Komartin

Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită
de Gabriel Chifu

Irina începe să vorbească
de Maria-Gabriela Constantin

Eugen Simion – 75
de Tudor Nedelcea

Radu ALDULESCU - Interviu pentru ocuparea unui post de scriitor
de Horia Gârbea

Orbirea
de Jorge Luis Borges

Nominalizări pentru Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2007

Cine va cîştiga Premiile USR pe 2007?

Schiță asupra stării de autenticitate
de Ionel Buşe

Expoziţia Nicolae Predescu
de Paul Rezeanu

Poeme
de Liviu Georgescu

A VI-a ediţie a Festivalului Internaţional Shakespeare
de Nicolae Petre Vrânceanu

Poeme
de Andra Rotaru

Mihail Trifan – exorcistul
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Petruţ Pârvescu

Alice Năstase: „Povestea femeii de 30 de ani care iubeşte şi ... atât”
de Ştefan Vlăduţescu

Despre actualitatea capodoperei
de Dorin Ciontescu-Samfireag

Tipătul meu castrat din faşă
de Constantin ABĂLUŢĂ

Son et lumiere
de Mircea Ghiţulescu

Ceramica din Gorj
de Ştefan Enache

Un poet american contemporan: LEN ROBERTS

Documentul ca lectură captivantă
de Mircea Moisa

Jurnalul unui om normal
de Adrian Suciu

Marina Ţvetaeva (1892 – 1941)
Traducere și prezentare de Leo BUTNARU

© 2007 Revista Ramuri