Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Preliminarii la o exegeză a subiectivităţii

        de Henri Zalis

Direcţionarea psihologică a poeticii la finele veacului trecut constata o anumită restrângere a materiei lirice la câteva sentimente dominante paralel cu accentuarea expresiei patetice în exprimarea stărilor sufleteşti. Este momentul în care Wilhelm Scherer îşi punea întrebarea: „Asistăm la o redistribuire a debitului liric sau, mai degrabă, urcă la suprafaţă un nou sunet romantic?“ Cunoscutul istoric al interpelării poeziei intuia, dacă nu cu deplină claritate în tot cazul fără ezitare, că se afla în faţa unui romantism abisal, singular, îndrăzneţ, mai colorat, mai radical în comunicarea experienţelor eului.

Ne propunem să izolăm categoriile speciale ale acestui nou romantism care presupune subiectivizarea puternică a imaginilor şi să-i discernem efectele în materie de limbaj, de înţelegere a configuraţiilor subiectivităţii.

Evoluţia romantismului către neoromantic nu implică o îngustare, o alterare a izvoarelor iniţiale – faptul trebuie subliniat din capul locului – cât o deplasare de afinităţi, cu subordonarea principalelor caracteristici (unitatea de atmosferă, tumultul lăuntric etc.) factorului estetic, recuperării motivaţiilor lui.

Prin adoptarea măştii, convertirii sinelui din interior, Eminescu coborâse mai adânc în sine. Operaţia, deşi aparent este de ordin intimist, sparge cadrele intimismului, iar poetul dă expresie unor sentimente cuprinzătoare. Analiza lor ne lasă să întrezărim o întreagă dialectică a durerii şi mântuirii. Pe o astfel de linie studiul noilor forme de expresie romantică face posibilă sesizarea unei organizări mai rafinat moderne a materialului de gânduri, vechi motive, dimensiuni semantice privind sporul de tensiune spirituală, de adresă emoţională a epocilor mai noi. Şi înregistrând, odată cu misterul lor delicat, şi dezamăgirile unor dureroase neîmpliniri. Combinaţiile artistice care rezultă nu se menţin în tipare date, ele destăinuie alte procedee de cristalizare în simbolica disponibilităţilor. Fiind mult mai diferenţiate între ele, şi în raport cu principiul inspirator, dau impresia că nu aparţin aceloraşi orientări. De altfel dialectica neoromatismului este contradictorie, nebuloasă, hrănită de foarte diverse substraturi ideologice. Trebuie să admitem, în plus, că se întâlnesc pe un făgaş comun autori care aderă la romantism cu luciditatea programatică şi alţii care ignoră orice comunitate între demersul lor şi curentul care îl încorporează.

În plus, şi nu de puţine ori, atitudinea romantică exercită un farmec pe care unele formule îl reţin şi îl conservă, altele îl înlătură sau invocă accidental.

Legea severă a procesului literar este perimarea valorilor comune şi perenitatea celor exponenţiale. Ca atare contează cu precădere valorile-etalon, apte să refere despre mijloacele şi tonalitatea imagismului modern. Elementul care dobândeşte un loc tot mai întins vizează ipostazele neoromantice ale substanţei umane şi morale, idealurile de artă marcate de evenimente externe şi, susţinut, lăuntrice. În lumina acestora, arta neoromantică este totodată produsul unei operaţii de proiectare a eului în afară, cu consecinţe variate asupra sensibilităţii şi asupra tehnicii de înregistrare a mişcărilor sufleteşti. Baudelaire, extrem de acut la răsunetul creaţiei contemporane lui, făcea în urmă cu un veac o observaţie foarte exactă: „Pe măsură ce ne depărtăm de romantismul definit terminologic şi ne apropiem de modernitatea romantică, ne dăm seama că romantismul nu mai este un mod precis de alegere a subiectelor cât o manieră de a simţi.“ Particularitatea noului romantism aici trebuie căutată, în primatul pe care îl capătă emoţia estetică asupra îndrumării documentare sau discursului moralizator.

Romantismului teatral Baudelaire îi opune o artă întemeiată pe exuberanţă, mobilitate nervoasă, concepută ca un document psihologic. Dual, neoromantismul ascunde în actul inspiraţiei lumea restrânsă a atelierului şi cea a depoziţiilor nefalsificate despre dramele vieţii. Iată explicaţia asupra cauzelor care lărgesc sfera de reprezentări a romantismului. Cineva observa recent că romantismul a depăşit în noua lui postură limitele de timp şi a devenit o ordine a spiritului, o vârstă spirituală, aproape o beţie la vanităţi temporale.

Poetica neoromantismului preia acest sâmbure novator şi acreditează un acut simţ al multiplicării căilor de scrutare a trăirii, ca un curent de lirism autobiografic. Refugiu vizionar în afectivul superior. Efuziunile (retorica inimii) fac totuşi loc – şi încă unul decisiv – reflexivităţii, îmbinării tot mai vizibile a imaginativului (cu toate influenţele sale supranaturale) şi gnoseologismului. Opţiunile doctrinare se estompează pe măsură ce câştigă audienţă simbolurile poetice, personalizarea vieţii înteţite de întrebări. De aceea se poate spune că neoromantismul este altceva decât ecoul epigonic al şcolii romantice insinuate, dintr-o confuzie, în actualitate.

Neoromantismul propune, dacă nu greşesc, o împrospătare în tabloul literar antebelic, tendinţă hrănită de ambiţia fixării în forme diferenţiate şi rafinate estetic a specificului naţional. Dacă este adevărat c㠄în câmpul literaturii noastre populare existau şi există cele mai variate nuanţe ale literaturii romantice“ nu este mai puţin adevărat că datorăm fondului cult al acestei literaturi voinţa de contopire a lumii eului cu natura care îi configurează predispoziţiilor. Aceasta a însemnat aspiraţia spre originalitate care este unul din faptele esenţiale de expresie ale romantismului. E. Lovinescu avea să constate singur ceea ce i se păruse la un moment dat demn de incriminat: forţa vitală a fanteziei romantice. Criticul nota că literatura noastră romantică a fost „mult mai imitativ㓠decât modernismul care a ieşit la suprafaţă din acelaşi curent. Dar tocmai vocaţia originalităţii explică măsura în care romantismul a stat la baza simbolismului, naturalismului şi suprarealismului. Este acea originalitate în care regăsim însemnele conştiinţei colective, reflexul scrutării orizonturilor vaste închipuite de trecerea de la diafane stări sufleteşti la pierderea în spaţiul sideral.

Neoromantismul care este un romantism temperat de raţionalism şi filtrat de experienţele sufletului naţional, s-a cristalizat literar sub câteva înfăţişări. Vom încerca să le reţinem pe cele mai reprezentative. Din matca creaţiei populare a venit sentimentul baladesc care ridică la înălţimi cereşti forţa elementară a iubirii şi ardenţa patriotică. Freamătul simpatetic, zborul spre nemărginirile cosmosului (cu reversul său – divorţul de mărginirea societăţii), sacrificiul de sine şi nostalgia după trecutul edenic vin însă din altă sursă şi poartă alte întipăriri. Sunt trăsături ce decurg din viziunea reflexivă, deschizătoare de perspective demonice sau titanice, a romantismului cult.

Neoromantismul preia, cumva, toate aceste straturi, le reorganizează prin parţiala detaşare de impulsul primar, statornicind alte legături între elemente. El estompează accentele patetice, dar, în schimb, dezvoltă ascuţişul critic al stărilor obsesionale, minimalizate de iraţional. În ansamblul orientărilor sale problematice capătă o pondere mai mare aprecierile implicând contestarea valorilor depăşite şi interesul pentru noi formule literare (fantasticul folcloric, experienţele în stil gidian etc.).

Racordarea la traiectoriile existenţei neoromantismul o realizează prin ocoluri, niciodată derutante în planul grotescului sau al livrescului, prin adâncirea protestului la adresa lumii mediocre care le provoacă.

Este un romantism prin fibrele căruia trec fluxul umanismului şi curentul de înaltă tensiune al neliniştii subiective, pe traiectorii dublate de pledoarii pentru răzvrătire şi condescendenţa faţă de „dezlegări“ ce şi-au pierdut valabilitatea. Este o mixtură de preocupări negarea realităţii mercantile şi refugiul în sfera dezideratelor utopice. În esenţă, neoromantismul este o noţiune care conţine o sumă de luminozităţi dar şi de obscurităţi. Ne atrage, de aceea, ideea că poate fi privit ca o imensă posibilitate de redescoperiri în peisajul ştiut şi totuşi încă apt de surprize al literelor româneşti de după primul război mondial.

Finalitatea cercetării stă, aşa dar, sub semnul fixării câtorva atitudini romantice la scriitorii români din prima jumătate a secolului XX. Se înţelege că romantismul nu e privit, după 1920, ca o distinctă mişcare literară, restrânsă istoric, ci ca o formulă artistică, cu note tipologice şi caracterologice în măsură să-i circumscrie identitatea.

Din unghiul acesta de vedere urmează a plasa conţinutul specific al ipostazelor neoromantice care îşi lasă direct sau mediat amprenta asupra conştiinţei estetice. În dreptul fiecăruia dintre scriitorii ataşaţi noii deveniri, neoromantismul, la noi, nu se constituie în curent, aidoma simbolismului, expresionismului, ori naturalismului. El nu are program cristalizat sau, dacă a avut unele tendinţe, dovedite, acestea s-au dizolvat în cercul nebulos al revendicărilor contradictorii. Totuşi, revenind la succesiunea de ipostaze, propunem atenţiei specialiştilor o sumă de trăsături pe care le-am desprins din filtrarea succesivă a operelor şi opţiunilor literare luate în discuţie.

Lucian Blaga ocupându-se cândva de patosul mişcării în romantism, îl transfera pe măsură ce romantismul s-a întrupat în scrieri călite de patosul creaţiei. Iniţial eterogen, dat fiindcă afirma o platformă de obiective justiţiare şi artistice, romantismul câştigă în relief estetic. Se face mai bine demarcarea influenţelor modelatoare de cele catalitice. Unitatea lor vie în faza de debut a unui romantism care nu este animat de spiritul de reacţie faţă de clasicism, ocazionează o luptă între înrâuriri necurmat antagonice. Coeficientul diferenţial începe să-şi schiţeze direcţia de acţiune. Din romantismul francez se desprinde pentru scriitorii noştri o lecţie de măsură şi abstractizare. Din cel german un apel la localismul particular, clădit pe cultul primordial al individualului. Cadenţa, firească o vreme, dintre general şi individual introduce către finele veacului o schimbare de optică. Cultura românească proclamă acum o disociere totală a influenţelor catalitice de cele modelatoare. Creatorul rupe cu lumea exterioară deoarece eul său nu poate crea într-un mediu ostil lui. Creatorul creează la nivelul propriului său univers lăuntric o lume modelată cu ajutorul ficţiunii. Este momentul când naţionalismul literar, exaltând valorile etniei, se dezechilibrează în favoarea idilismului paseist, a ceţosului, păduratecului şi exclusivismului. Exagerările duc, inevitabil, la o creştere nemăsurată a pasionalităţii constrânsă didactic să se reprezinte pe sine pe fondul unui întreg închis statornic şi armonios în stagnare. Corecţia adusă de chiar primii neoromantici (parţial Mihail Sadoveanu, explicit Al. Philippide, Adrian Maniu etc.) se înfăţişează ca o aspiraţie spre deplasarea planurilor. În procesul formativ al societăţii româneşti moderne, de după 1918, simţul istoric restabileşte proporţiile înfruntării dintre apolinic şi dionisiac printr-o viziune care, fiind tot mai ascuţit artistică, se arată (pe fondul unui estetism sporit) larg deschisă angajării sociale. Cu elementele reunite ale acestei duble evoluţii, atitudinilor neoromantice reflectă integrarea într-o reţea de determinări etice şi artistice a cărei principală componentă mi se pare a fi sinteza elementului novator cu gravitatea fondului. Rezultă un tablou cel mai adesea preocupat de dramele lumii, de dinamica prefacerilor din zona mentalităţilor în mister şi transfigurare mistică. Sensibilitatea neoromantică traduce astfel o criză a alegerii drumului de existenţă, de trăire şi radiaţie emoţională. Faţă cu comprimarea sensibilităţii adoptată de realiştii critici (şi teoretizată de ei). Neoromanticii îşi precizează dezacordul cu societatea şi ca atare înlăuntrul raportului real-fictiv ei alternează între critica realului şi lauda utopiei, a rafinamentului compensator. Neoromanticii au, în ce-i priveşte, o sensibilitate care se raliază protestului antiburghez în forme pe care le-am înglobat fantasticului oniric şi parabolic, dualismului vitalist şi eroic, tragismului dezagregării, dezabuzării existenţiale, revelării confesive, exasperării intime, livrescului ş.a.m.d. Este exact să mai arătăm că vocaţia neoromanticilor, privită dintr-o perspectivă necanonică, nu e străină de pitorescul evocator dar că, indiferent de infuzia acestuia, decisive sunt insurecţia eului şi atracţia pentru sublimul elementar ce devine o forţă motrică pe plan moral. Locul făcut culorii, pasionalului, freneziei senzoriale intră sub cenzura raţiunii; neoromanticii elaborează fără a se lăsa afectaţi de propensiunea spre diformitate, proprie elanului uranic. Ei îşi înţeleg chemarea ca invitaţie la dispoziţii sufleteşti ordonate, esenţializate prin opţiunile reflexiviăţii. Arta neoromanticilor, oricât de deosebiţi între ei, are rigoare în construcţie dar reneagă geometrismul unicităţii.

Ilustrat de artişti efervescenţi care îşi deghizează orgoliul în explozii de subiectivitate trece de la elanuri cosmice la dezolarea metafizică. Nu e paradoxal să vedem că de fapt substratul măştii pe care artistul şi-o aşează pe obraz ţine de sentimentul disputei cu lumea şi cu destinul. Gestul reprezintă ca stare de spirit replica la mercantilismul epocii, la pervertirea valorilor. Neoromatismul este, hotărât, o formă artistică de nonconformism, un exerciţiu spiritual de opunere la stereotipii tocite şi la dogme restrictive. Şi deopotrivă o condamnare a climatului aservit tehnicizării din care încearcă să evadeze.

Ca modalitate de expresie, mai mult decât cele decurgând din aplicările unor platforme estetice, fluxul neoromantic nu se lasă asimilat la nivelul teoreticului. Mă gândesc că faţă cu simbolismul, expresionismul, naturalismul – care practică o anume rigoare programatică, cu interdicţii inerente – neoromatismul are doar preferinţe, în limita câmpului preferenţial pentru arhaic, limbaj ezoteric, pentru lirismul imperativelor etice, pentru patetismul singularizării. Toate acestea fără urmă de exclusivism. Disponibil la felurite experienţe, se apără astfel de rugină şi manierism. Este arta cu cele mai scăzute reziduuri de manierism. De maniersimul de consum, comercial.

Înţelegerea situaţiilor de viaţă, cultul autobiografic constituie o altă faţetă a interesului său pentru densitatea nestatornică a existenţei. Calcinarea viselor legate de calcule himerice, încălcarea graniţelor prozaicului, strategia sumbră a luptei cu fatalitatea biologică fac laolaltă să ţâşnească din pana artistului neoromantic imprecaţii severe, materializate în bogăţia gamei sale emoţionale. În tabloul vast pe care ni l-au lăsat neoromanticii colcăie patima, freamătă iluzii, să descopere psihologii superstiţioase, hipertrofice, deprinse cu vâltoarea şi stranietatea.

 1 Wilhelm Scherer, Ichlyrik, Maskenlyrik und Rollenlyrik, Berlin, Weidmann, 1889, p. 27.

 2 Ch. Baudelaire, Varietés critiques. Paris, Gallimard, 1967, p. 9.

 3 Liviu Rusu, Locul romantismului românesc în cadrul romantismului european. În Revista de istorie şi teorie literară, tom. 17, nr. 1, 1968, p. 11-17.

 4 E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, Bucureşti, Edit. Socec, 1973, p. 54.

 5 Adevărul literar şi artistic, 6, nr. 217, 1 febr. 1925, p.l.

Nr. 11/2009
Hertha Müller, laureată a Premiului Nobel pentru literatură

De la Marginea la Torino: dezbatere la Veneţia despre emigraţia românilor în Italia după 1989

Dacă, epitaf sau proiect
de Nicolae Prelipceanu

Sfântul Francisc portretizat de scriitorii români
de Adrian Popescu

Din jurnal (1995)
de Gabriel Dimisianu

Tuşe provinciale
de Gheorghe Grigurcu

Preliminarii la o exegeză a subiectivităţii
de Henri Zalis

Existenţialism şi crepuscularitate
de Gabriela Gheorghişor

Melancolie, nostalgie, ironie
de Bucur Demetrian

Alungând tristeţea…
de Mihai Ene

O tragedie postmodernistă sau lupta cu realitatea
de Paul Aretzu

Incantații în casa de lemn
de Florea Miu

Perspectiva iconizatoare a antropologiei
de Nicolae Răzvan Stan

O panoramă la zi a panaramei actualităţii noastre
de Mircea Moisa

Făt-Frumos din Lună
de Horia Gârbea

Omul poietic şi regândirea poiesis-ului grec
de Marius Ghica

Poeme
de Mihai Duţescu

Deportarea
de Viorel Dianu

Spaţii de elecţiune poetică
de Constantin M. Popa

Un poet al contrastelor
de Gheorghe Manafu

Noi resurse poetice ale reveriei
de Ştefan Vlăduţescu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Isus Cristos a fost, este ori va fi femeie sau Idioata divină
de Mircea Ghiţulescu

„ Occident Express” de Matei Vişniec
de Nicolae Petre Vrânceanu

Poeme
de Ionel Ciupureanu

Isus Cristos a fost, este ori va fi femeie sau Idioata divină
de Mircea Ghiţulescu

„ Occident Express” de Matei Vişniec
de Nicolae Petre Vrânceanu

Poeme
de Ionel Ciupureanu

Poeme
de Nicolae Răzvan Stan

O monografie de excepţie
de Ştefan Enache

Călin Beloescu sau realismul magic
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Tadeusz Rózewicz

Poeme
de Tadeusz Rózewicz

© 2007 Revista Ramuri