Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Limbajul fantastic într-o perspectivă a esteticii ritmului

        de Ala Sainenco

Prioritatea pe care o acordă limbajului nu doar lingviştii – pentru care acesta se instituie nemijlocit în obiect de cercetare pentru un întreg domeniu al cunoaşterii umane – se explică, în primul rând, prin diversitatea funcţiilor sale. Aşa cum arată Eugeniu Coşeriu, limbajul este „logos semantic, care, în actele de vorbire, prezintă determinări ulterioare: adică, fără a înceta să fie semantic, este, în plus, fantastic (poezia), apofantic (expresia logică) sau pragmatic (expresie practică)” şi cuprinde toate domeniile în care fiinţa umană există: artă, ştiinţă şi existenţ㠄comună”. Fiind parte a fiinţei umane, limbajul îi oferă modalitatea, deopotrivă, omniprezentă şi pantemporală de exprimare. Nu doar în momentul în care îl întâlnim pe om, îl întâlnim vorbind (Ernest Cassirer), ci în toate activităţile sale fiinţa umană apare ca vorbitoare.

În domeniul artei, limbajul reprezintă forma originară şi cea mai adecvată pentru exprimare. Din acest motiv, referindu-se la valoarea limbajului, Pius Servien afirmă: „Poate că Europa nu are nimic mai frumos de oferit decât această limbă pe care au vorbit-o Bossuet, Pascal, Sévigné”. Şi din acelaşi motiv, subliniind importanţa profundă a logosului fantastic şi a înţelegerii acestuia, Roman Iakobson constată c㠄un lingvist insensibil la funcţia poetică, ca şi specialist în literatură indiferent la problemele de limbă şi ignorant în metode de lingvistică sunt atît unul, cît şi celălalt, anacronisme flagrante”.

Reflex continuu al stărilor umane, conştientizate sau inconştiente, limbajul oferă, în perspectiva cunoaşterii omului, radiografia cea mai exactă a existenţei acestuia. Ritmurile lumii, interiorizate în trăiri umane ca moduri de a fi, se reflectă în limbaj, iar dincolo de trăirea individuală, în formele artei, ele oferă posibilitatea cunoaşterii generalizate a fiinţei umane.

Indiferent de formele în care se manifest㠖 scris sau vorbit –, registrul stilistic, nivelul de limbă sau diferenţierile în spaţiul geografic, limbajul îşi instituie semnificaţiile şi prin ritm. Dintre formele de manifestare a limbajului însă, în cele prin care se realizează preponderent logosul fantastic, ritmul se manifestă ca reflectare a trăirii umane intense şi profunde. Căci, cu toate că activitatea de limbaj este întotdeauna activitate creatoare şi „putem atinge cea mai desăvârşită frumuseţe prin raţiune, prin voinţă”, formele de limbaj în care „sunetele se organizează după propriile lor legi” sunt cele ale logosului fantastic, textul ştiinţific („de matematică sau de filosofie”) sau textele care narează despre fapte reale sau imaginare supunându-se unor normări dictate de finalitatea lor. Or, „cu cât ne-am dorit mai multe lucruri, cu atât am raţionat mai mult şi s-au impus mai multe reguli” care reprezintă, în fond, constrângeri ale manifestării creative. În momentul de libertate creatoare (= momente de lirism) îns㠄geniul (…) creează, cu o singură mişcare, structuri cu ritmuri apropiate de cele naturale, iar din moment ce natura simplă este părăsită şi apare intervenţia conştientă, aceasta depăşind anumita limită de corectare, ritmurile devin nenaturale”. Adevărata operă de artă, prin care subconştientul creator creează atmosfera lirică dezvăluind sensuri ale creaţiei poetice este, după Pius Servien, „rezultatul unei alegeri profunde, care domină totul – asemănătoare unei mari pasiuni, care face să se uite totul în afară de ea, sau se serveşte de orice pentru a se afirma pe sine”. Subconştientul creator, dominat de această alegere profundă, dând întâietate fluxului ideatic, construieşte în versuri şi strofe condus de ritmul dominant al primelor forme.

Pe lângă factorul „entuziasm, lirism, emoţie”, creaţia prin limbaj este condiţionată şi de structura limbajului însuşi. În funcţie de alegerea profundă, poetul selectează cuvintele dintr-o limbă constituită istoric şi le dispune, conştient sau inconştient, după anumite scheme ritmice, care devin purtătoare de semnificaţie.

Încercarea de a trata raportul dintre ritm şi limbaj a pus în evidenţă cel puţin trei interpretări posibile, etichetate de M. Dinu drept idealistă, materialistă şi dualistă. Într-o interpretare idealistă, „ritmul ar constitui o realitate în sine, exterioară expresiei lingvistice propriu-zise, căreia i se impune, modelând-o fără a-şi vedea afectată prin aceasta esenţa sa abstractă, arhetipală”. Postulând primatul limbii, materialismul interpretează ritmul drept rezultat al „unei ordonări adecvate a cuvintelor în aşa fel încât silabele lor proeminente (accentuate) să se succeadă la distanţele care să repete o lege dată”. Din perspectiva dualistă, urmând „cerinţele diagnozei ritmului”, M. Dinu constată că pentru poet ritmul este „un cadru prestabilit, liber ales, o formă mentis ce îngrădeşte şi dirijează fluxul rostirii poetice” (Dinu, p. 30). Punctul de plecare al poeziei îl constituie, după cum arată M. Dinu pe linia asumată a lui N. Istrătescu, nivelul III – nivelul transcendenţei ritmice – pe care poetul aplic㠄anumite transformări impuse de particularităţile accentuale ale materialului lingvistic cu care lucreaz㔠şi „obţine, practic simultan, dată fiind solidaritatea dintre substanţa şi forma expresiei, faciesul orizonturilor II” („glanda pineală a joncţiunii ritm – text”) şi I („al imaginaţiei textuale”).

O anumită matrice ritmică, apriorică finalizării textului, impune, prin urmare, un anumit mod de structurare a fluxului liric. Mai permisivă pentru manifestarea creativă decât alte forme ale limbajului, creativitatea în poezie se supune unei regularităţi intenţionate şi organizate, bazate pe o normă care instituie ritmul poetic, corelat cu un anumit mod de gândire – poetică.

Dintre formele limbajului apofantic, nu doar poezia însă transmite gândirea poetică prin ritmul său. Proza, printr-un ritm construit mai curând pe o fonologie a propoziţiei, mult mai liber în manifestarea sa, materializează gândirea poetică în afara unor scheme apriorice. Operabilă şi din perspectiva ritmului, distincţia dintre poezie şi proză nu ţine de prezenţa – absenţa acestuia şi nici de faptul că poezia e bine ritmată, pe când proza are doar tendinţe spre ritm. Adevărata distincţie între proză şi vers, în opinia lui Pius Servien, trebuie căutată în ideea de mişcare sonoră liberă şi mişcare sonoră controlată. A afirma însă că în proză există o mişcare sonoră liberă nu înseamnă a afirma absenţa ritmului. Dimpotrivă, acceptând că orice formă de manifestare a limbajului este ritmată (proza fiind o manifestare creativă), afirmăm implicit că proza are un ritm, acesta însă nu este un ritm aprioric, similar ritmului poeziei.

Printr-o răsturnare de perspectivă, raportând ritmul poeziei la ritmul prozei (în care acesta există ca formă primordială a limbii), se poate spune despre poezie că are o structură dublă ritmată. Or „scriind o tragedie clasică, anumite forme ritmice sunt determinate apriori (…), formele spontane care însoţesc orice manifestare lirică se inserează pe cel existent apriori. El poate fi comparat cu propagarea undelor într-un mediu omogen şi izotopic cu propagarea acestora într-un mediu cristalin organizat deja într-un anumit fel”.

Distincţia terminologică, acceptabilă în necesitatea de a distinge ritmul prozei de ritmul poeziei se poate eşafoda pe noţiunea de prozodie, care, în opinia lui V. Goicu, ţine doar de vers. Din această perspectivă, condiţiile în care se poate trasa o linie de demarcaţie între vers şi vorbirea oratio soluta se reduc la o supracondiţie generală pentru poezie, prin care ritmul poetic este „stilizat, sistematizat după o anumită normă, încât să adauge comunicării un plus de informaţie, o încărcătură afectiv㔠şi la două condiţii care vizează: prima – relaţii dintre părţile unui întreg ritmat („după un vers aşteptăm o altă îmbinare lexicală asemănătoare, adică un alt vers”; „fiecare vers reia un anumit element caracteristic pentru unitatea precedentă, care poate deştepta impulsul metric”), iar a doua – relaţiile părţii cu întregul („a doua cerinţă a definirii prozodiei trebuie să aibă în vedere punerea în valoare a impulsului metric în cadrul unui complex
metric superior”)
.

Spre deosebire de poezie, care este supusă regulilor versificaţiei şi se situează dincolo de imboldul primar, presupunând un exerciţiu de elaborare şi construcţie voită, proza se sustrage unor constrângeri generate de structura apriorică a cuvântului şi transpune ritmurile naturale. Raportată la un criteriu comun, cum este cel al ritmului, distincţia dintre cele două manifestări ale limbajului fantastic se poate rezuma la spontaneitatea, izvorâtă dintr-o mişcare liberă a prozei faţă constrângerea dictată de norme ale versului.

Iar dacă din perspectiva prozodiei, a tratatelor de versificare versul este, prin esenţă, o totalitate de reguli, din perspectiva unei ştiinţe mai vaste, preocupate de ritm în creaţia lingvistică, versul poate fi definit drept o unitate naturală cuprinsă între două pauze.

Prin abordarea acestei perspective ar putea fi evitată şi interpretarea tendenţioasă la care se referea G. I. Tohăneanu: „Omiţându-se mobilitatea ritmurilor şi larga reţea de substituiri posibile, versurile sunt, de cele mai dese ori, violentate şi constrânse să se încadreze în „metronimia” acestor scheme rigide. Se neglijează, deopotrivă, un lucru esenţial, şi anume acela că, în urma unui atare tratament, toate punţile între vers şi vorbirea obişnuită sunt zvârlite în aer”.

Cercetarea a fost realizată în cadrul programului Erasmus Mundus European Mobility with Neighbouring Region in the East la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

______________

 1 Coşeriu, Eugeniu, Omul şi limbajul său, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, p. 243.

 2 Servien, Pius, Estetica, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1975, p.118.

 3 Iakobson, Roman, Essais du linguistique générale, Ed. de Minuit, 1963, p. 13.

 4 Servien, ibidem, p.133-154.

 5 Servien, ibidem, p. 77.

 6 Dinu, Mihai, Ritm şi rimă în poezia românească, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1986, p. 13-31.

 7 Servien, Pius, Les rythmes comme introduction physique a lŽesthétique, Paris, Boivin & C10 éditeurs, 1960, p. 75.

 8 Goicu, Vasile, Prozodia – mijloc de structurare a gândirii poetice. Rezumatul tezei de doctorat, Timişoara, 1984, p.12-13.

 9 Tohăneanu, G.I., Dincolo de cuvânt, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1976, p. 225.

Nr. 01-02 / 2013
Versuri
de Gabriel Chifu

Un poet de tranziţie
de Octavian Soviany

PREMIUL NAŢIONAL DE POEZIE „MIHAI EMINESCU” PE ANUL 2012

Din Jurnal (2010)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (32)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poeme
de Iulia David

Intelectualitate şi credinţă
de Adrian Popescu

Corbii interesaţi
de Nicolae Prelipceanu

America văzută în chip de rinocer
de Nichita Danilov

Premiile Filialei Craiova a U. S. R. pe anul 2011

O altfel de istorie a lumii
de Paul Aretzu

Dificultatea de fi modern când eşti din Sud
de Gabriel Coşoveanu

Triada poeziei
de Gabriela Gheorghişor

Etică şi poetică
de Daniela Firescu

Fata din grădina moldavă
de Ioan Lascu

Moartea literaturii se amână
de Horia Dulvac

Nicolae Manolescu şi Eugen Negrici: Argumente ontologice hard pentru actualitatea şi perpetuarea istoriei literare
de Ştefan Vlăduţescu

Ultimul vărar
de Nicolaie Băbălău

Casa dintre cuvinte
de Florea Miu

Un călător între timpuri: Georg Cristoph Lichtenberg
de Andrei Zanca

Poeme
de George Vulturescu

Înmormântarea lui „Dandy de la Paris” n-a mai avut loc1
de Gheorghe Schwartz

Poeme
de Eliza Novac

Despre viclenie
de Ionel Buşe

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Mircea Stâncel

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Zâmbetul durerii sale
de Viorel Mirea

Semnal editorial

Psihologia infinitului pustiu
de Ion Militaru

Crucea Caraimanului
de Viorel Dianu

Poeme - (1888-1967)
e Füst Milán

Poeme
de Tudor Opriş

Careu de valeţi
de C. Voinescu

O nouă revistă - Romanian Book Review

Poeme
de Felix Sima

Limbajul fantastic într-o perspectivă a esteticii ritmului
de Ala Sainenco

Comunicat U.S.R.

Carnet plastic
de Cătălin Davidescu

Viața din culise
de Toma Grigorie

Comunicat U.S.R.

Reverii
de Dan Eugen Dumitrescu

Debut
de Roxana Ştiubei

Poeme
de Vasile Iftimie

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Parodie
de Lucian Perţa

O clară încercare de manipulare

Gil
de Marie Redonnet

© 2007 Revista Ramuri