Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Absurdul şi crepuscularismul

        de Ovidiu Ghidirmic

Absurdul şi crepuscularismul sunt cele două coordonate principale ale liricii lui Eleodor Dinu, poet ajuns la cel de al şaselea volum de versuri prin Colivia de amurg (Editura „Ramuri“, 2013), după Linii întrerupte (1993), Fântâni în orizont (1995), Ştreangul fericirii (2008), La margine de poeţi (2010) şi Zări epileptice (2011).

Cele două coordonate se presupun şi se intercondiţionează, nu pot exista una fără alta, Absurdul şi crepuscularismul se află într-o relaţie de strânsă interdependenţă.

Absurdul este sentimentul dominant al liricii lui Eleodor Dinu. Absurdul este o componentă esenţială şi permanentă a lumii, dar care a crescut simţitor în epoca modernă, ce stă sub semnul copleşitor al acestui devorant sentiment, după cum ne demonstrează o întreagă literatură universală. Iar literatura noastră numai de absurd nu duce lipsă, de la folclor şi până la I.L. Caragiale şi Urmuz, doi dintre străluciţii precursori ai absurdului modern pe plan european.

Aşa cum scriam, cu altă ocazie, poezia lui Eleodor Dinu ne ofer㠄imaginea unei lumi absurde şi derizorii“. Eleodor Dinu  este un poet parcimonios în expresie, foarte concentrat, profund şi interiorizat, care confesează un ermetism substanţial, deloc facil şi formal, şi care scrie o poezie în răspăr, „ŕ rebours“, aşa cum puţini poeţi ai generaţiei sale reuşesc să mai scrie, rostind adevăruri crude şi incomode despre epoca sa şi despre lumea de astăzi, desacralizată, care este departe de a fi cea mai muribundă dintre lumile posibile, abordând  lucrurile dintr-o perspectivă nietzscheiană, în care categoriile morale şi-au pierdut consistenţa şi valabilitatea, cu profeţii dintre cele mai sumbre, aşa cum Nietzsche proclama moartea lui Dumnezeu, iar Emil Cioran vorbea despre Demiurgul cel Rău. Există un „spirit al epocii“ – „Zeitgeist“, cum spune filosofia german㠖 pe care poetul îl surprinde cum nu se poate mai bine, cu cea mai mare pătrundere. Starea sufletească predilectă este aceea de „mal du sičcle“, de „rău al veacului“, cum îi spuneau romanticii, sau de „spleen“, după simbolişti, sau de „lehamite“, mai pe româneşte şi cu o coloratură balcanică. Pe această linie, de ironie şi sarcasm, discursul liric al lui Eleodor Dinu capătă tonalitatea vehementă şi vitriolantă a unui pamflet arghezian.

Elocvente şi de-a dreptul memorabile sunt şi titlurile unora dintre volume: Ştreangul fericirii şi Zări epileptice. La fel de sugestiv este şi titlul recentului volum: Colivia de amurg.

Absurdul reclamă, de la sine, crepus­cularismul, atracţia spre amurg, spre asfinţit, spre momentele crepusculare ale zilei, cu farmecul  aparte al extincţiei.

Crepuscularismul este un fenomen sau un complex specific epocilor de „decadenţă“, de „decădere“, de „declin“, cu nuanţele lor de „degradare“, „agonie“, „extincţie“, „sfârşit“ (gr. „eschaton“). Epocile de „decadenţ㓠sunt, de regulă, epoci de „epuizare“, „devitalizare“, dar şi „rafinament“. Aşa au fost perioada Egiptului elenistic, a Imperiului Bizantin sau a simbolismului, care a cunoscut o ramificaţie numit㠄decadentism“. O epocă de decadenţă poate fi considerată, fără nici o reţinere, şi epoca noastră, a acestui început de mileniu în care am intrat. Cu specificaţia că, mai ales la noi, după o perioadă de totalitarism, avem acum o decadenţă fără rafinament.

Metafora din titlul acestui volum este o metaforă a crepuscularismului. Eleodor Dinu surprinde întreaga cromatică a asfinţitului, „moliciunea ceasului de purpur㓠(Amurg înflorind), dar şi decadenţa morală şi spirituală, declinul pe toate planurile din epoca pe care o traversăm. Din această perspectivă deloc întremătoare şi lipsită de speranţă, viaţa apare ca  un „viitor devastat de iluzii“ (Viaţa mea). Putreziciunea se răspândeşte peste tot. Poetul vorbeşte despre „verdele putred al bietelor trestii“. Este vorba de fragilele „trestii gânditoare“ ale lui Pascal. Ermetismul lui Eleodor Dinu este un ermetism încărcat de simboluri. Spiritul se sufocă sub orizontul vulgarităţii şi al prostului gust: „lumina care horcăie în pieptul orizontului vulgar“ (Consiliat).

Nostalgicii de astăzi sunt „larve de eroism eşuat“  (Nostalgii pierdute). Viitorul este cel al speranţelor ucise: „în timpanul viitorului grohăie mistreţi“ (Măcar ardorile). Şansele ce se oferă sunt „şanse purulente“ (Spinarea). Dar, parcă mai greu decât orice de suportat este criza axiologic㠖 a valorilor – întreţinută într-o epocă a imposturii şi incompetenţei, a lipsei de cultură şi a semidoctismului. Crepuscularismul se însoţeşte cu nihilismul. O poezie se intitulează chiar Nimic. Toate drumurile merg spre „niciunde“ (Răscolim nopţi). Imaginile apocaliptice  - ale sfârşitului unei lumi – abundă în acest volum. Poezia lui Eleodor Dinu este un strigăt al  disperării, de cea mai mare sinceritate şi gravitate, o radiografie, cum nu se poate mai exactă şi mai convingătoare, a unui poet care, dincolo de darul metaforelor, uneori, strălucitoare, are un simţ istoric foarte dezvoltat şi ştie în ce lume trăieşte. Parcă preferăm o asemenea viziune, lucidă şi realistă, entuziasmului facil şi naiv al defunctei epoci totalitare.

Nr. 06 / 2013
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Comunicat USR

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (37)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Martorul incomod
de Adrian Popescu

De ce revin prietenii mei de altădată
de Nicolae Prelipceanu

Reflecţiile unei naturi contemplative
de Paul Aretzu

Un roman în graffiti
de Gabriela Gheorghişor

Absurdul şi crepuscularismul
de Ovidiu Ghidirmic

Plasa ochiului diabolic
de Ioana Dinulescu

Marin Preda. Repere biobibliografice
de Zenovie Cârlugea

Acum istoria lumii trece şi prin România
de Ştefan Vlăduţescu

Lumea lui April
de Daniela Firescu

Priorităţi interpretative
de Gabriel Coşoveanu

Poeme
de Gheorghe Vidican

Partituri poetice (I)
de Florea Miu

Poezie
de Mircea Bârsilă

Poezie
de Doina Pologea

Poezie
de Dumitru Chioaru

Poezie
de Ioan Lascu

B. Fundoianu – psalmistul vitalităţii
de Anca Tomoioagă

Poeme
de Ofelia Prodan

Aspectul structural-semiotic al poeziei*
de Virgil Diaconu

Dumnezeu joacă zaruri? (pariul lui Faust)
de Ion Militaru

Nuvele exemplare – imagine şi text
de Maria Tronea

Poeme
de Zoia Elena Deju

Poeme
de Diana Caragiu

Poeme
de Mircea M. Pop

Poeme
de Ion Georgescu

Palmaresul Festivalului International de Literatur㠄Tudor Arghezi” Ediţia XXXIII-a, 2013

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Prezenţe literare româneşti în Franţa

Zilele poeziei în Olt

Premiile Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Poeme
de Paul Celan

© 2007 Revista Ramuri