Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Literatură în totalitarism?

        de Paul ARETZU

 

Am fost învățați, într-o perioadă de amorțeală a spiritului critic, să credem într-o imuabilitate a valorilor, într-o istorie unică, în autorități irevocabile, în soluțiile academice ale rațiunii oficiale, adică să nu gândim decât taxonomic. Astăzi, însă, avem dreptul să vedem evenimentele nu într-o dimensiune idealizată/ simplistă/ irefutabilă, ci într-o fenomenalitate complexă, în conjuncturalitățile cele mai diverse, culturale, sociale, pragmatice, ca proces în continuă mișcare, abordabil dinăuntrul sau din afara naturii sale generative. Deși s-a vorbit mult despre stringența unei revizuiri a istoriei literare, mai ales a celei mai recente, puțini sunt cei care s-au încumetat să dea curs unei îndeletniciri atât de temerare, Ana Selejan, Eugen Negrici, Dan C. Mihăilescu. Literatura reală este un fenomen capabil să producă neîncetat valoare, cu condiția să se dezvolte în timpuri istorice normale. Ce se întâmplă când acestea sunt improprii, ce se întâmplă cu literatura sub comunism, sub dictatură?

Ana Selejan cercetează cu tenacitate și cu acribie, de peste 15 ani, cea mai neagră perioadă din literatura română, aceea cuprinsă între 1944 și 1960, dezvăluindu-i mobilurile subversive, caracterul partidic, mutația în zona propagandistică. Ea determină o primă etapă de tranziție (1944-1948), după care urmează impunerea sistematică, violentă a realismului socialist, identificat uneori cu proletcultismul, ambele, importuri sovietice, găsindu-și degrabă la noi vajnici militanți. Autoarea retipărește, dintr-o serie de șase, volumul Literatura în totalitarism, 1949-1951. Întemeietori și capodopere (Editura Cartea Românească, București, 2007, ediția a II-a adăugită cu trei texte teoretice ale autoarei), carte apărută inițial în 1994, motivându-și demersul prin fireasca sete de informare și de adevăr despre trecut a noilor generații. Metoda folosită, una cronologică, este detaliată: „Se va observa că în conturarea fizionomiei literare a unui an (surprinsă pe genuri și specii literare), tehnica analitică merge dinspre general spre particular, dinspre cadrul social-politic spre cel literar, având în vedere nefasta condiționare politică a operei impusă de realismul socialist” (p. 6). Făcând o selecție a celor mai uzuale cuvinte din presa anului 1949, cercetătoarea remarcă dihotomia tendențioasă a limbajului: „într-o parte: a demasca, a urî, a lupta, a înfiera, a stârpi, a combate; în cealaltă parte: a urma, a cultiva, a preamări, a construi, a cimenta, a mobiliza” (p. 10). Otrăvurile ideologice sunt instilate cu perfidie la toate nivelurile sociale. Scriitorul devine propagandistul de serviciu al partidului, așa-zisa literatură nefiind decât reflexul evenimentului politic. Încă din 1948, Academia și Societatea Scriitorilor sunt aservite politic. Remunerați generos, academicienii, scriitorii devin rapid mercenarii noului regim. Citând documente numeroase, texte ale artiștilor colaboraționiști, autoarea scoate în evidență prostituția morală și spirituală a acestora. Dintre declarațiile degradante prin obediența și ridicolul lor, alegem pe cea grotescă a Gicăi Iuteș: „Este minunat să spui tare: Da, tovarășe Partid sunt gata să primesc pe Tovarășul plan – sunt gata să-l însoțesc cu toate diminețile Republicii în priviri (…). Vreau să termin până la apropiatul Congres al Comsomolului ciclul: Carnet de Comsomolist”. (p. 19).

Ana Selejan decelează condițiile speciale, mașinațiunile politice, mistificările menite să aservească literatura și arta propagandei, manipulările lipsite de orice scrupul, demascările, climatul de teroare, convertirile ipocrite, fariseismul, metamorfozele oportunismului, dar și imagini ale martirajului, ale nedreptăților și abuzurilor. Este vorba despre momentul de cumpănă, când sunt reprimate un tip de civilizație, o mentalitate culturală, o viziune deschisă spre valori europene, și se instaurează spiritul totalitar, populismul, cenzura, dirijismul. Ascunsă sub lupta ideologică, polițienească, se desfășoară o crâncenă luptă de interese. În fond, personalități interbelice dintre cele mai onorabile devin clientelari ai noului regim pe care îl girează prin lichelism, conduită imorală, frivolitate, zel ticălos. Are loc o falsificare a valorilor iar oamenii suferă o gravă alienare și debusolare. Există, ca și în împrejurările din 1989, profitori și victime.

Deși nu este enunțată direct, problema de bază pe care o propune cartea este cea a moralității autorului, dacă scriitorul, oricât de talentat, are dreptul să fie insidios, rapace, laș, abject, disolut, vândut, cinic.

Orice eveniment politic reverberează ca o revelație proniatoare în literatură, provocând elogii și adeziuni. În 1949 sunt cântate Hotărârea ședinței plenare a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român asupra stimulării activității științifice, literare și artistice, Conferința Scriitorilor din R. P. R. ori Congresul Intelectualilor din R. P. R. pentru Pace și Cultură.

Munca documentaristică a autoarei este prodigioasă și riguros științifică. Pentru că toți sunt o apă și-un pământ, scriitorii sunt grupați pe genuri literare, relevându-se, mai ales din citate critice ale vremii, caracteristici ale acestora. Despre calendarul poeziei din 1949, conchide cu ironie: „Se cere deci să fie cântate partidul, planul, ogorul, canalul, furnalul, omul nou ș. c. l. și <<cântat>> chiaburul, ațâțătorii, imperialiștii, dușmanii ș. a. Se cuvine, apoi, ca în ianuarie și iunie să fie coborâtă, în toate gazetele, steaua redimensionată a lui Eminescu, iar poeții vremii să-l cânte după calapod; tot atunci, poezii despre Lenin; în februarie e luna lui A. Toma; în mai se cântă 1 mai, în iunie, Pușkin; în august, 23 August; în septembrie, Scânteia, în octombrie: Marea Revoluție; în noiembrie, la fel; în decembrie, Stalin. Cu mici retușuri aceste campanii poetice le-am întâlnit sub aceleași sau alte semnături vreme de 5 ani, până în 1954” (p. 55). Autorii momentului sunt: A. Toma, Maria Banuș, Dumitru Corbea, Nina Cassian, Victor Tulbure, Radu Boureanu, Eugen Jebeleanu, Vlaicu Bârna, Mihnea Gheorghiu, Petru Vintilă, Mihai Beniuc, George Dan, Nicolae Tăutu, Dan Deșliu care publică patru cărți într-un an. Încep să se înfiripeze și criticii care par niște zâne bune, niște mame etice ale literaturii care au grijă de venerarea paradisului comunist. Poetul exponențial este Dan Deșliu. Sunt la modă cenaclurile care moșesc scriitori, poeții se specializează: muncitori, plugari, cei care elogiază pe Stalin, pe Lenin, poporul sovietic, se fac lecturi-dezbateri în fabrici, uzine, sate.

În proză, este anul nuvelei, dar apar și romane. Modelul neîntrecut este Mitrea Cocor al lui Mihail Sadoveanu. Un mare ecou produce Desculț de Zaharia Stancu. Numele cele mai răsunătoare sunt Eusebiu Camilar, Ion Călugăru, Lucia Demetrius, Ben Corlaciu, Marin Preda, Petru Vintilă,V. Em. Galan, Petru Dumitriu, Al. Jar, Valentin Silvescu, Geo Bogza.

Când Ovid S. Crohmălniceanu susține necesitatea unui reper critic, prefigurând dezavuarea proletcultismului, Secția de Propagandă și Agitație din C. C. al P. M. R. dă indicația: „Ne trebuie o critică literară organizată, bazată pe cunoașterea adâncă a teoriei literare, izvorâtă din studiul marxism-leninismului, o critică literară care să fie o armă puternică a partidului nostru”. (p. 122). Prozatorul preeminent al anului, remarcat pentru forța epicii sale realist-socialiste, este Petru Dumitriu.

Ca un adevărat criminalist literar, Ana Selejan face reconstituirea unui caz complicat, neguros, de substituire premeditată, folosindu-se de chiar armele zăngănitoare ale protagoniștilor, de documentele vremii, alcătuind astfel o imagine cât mai autentică a unei epoci tragice, pe care, apoi, o privește cu detașare, comentând-o minimal, lăsând sarcina judecăților instanței cititorului. Cartea are o funcționalitate multiplă, de corpus de documente, de istorie literară sui-generis, despre o perioadă fără literatură, de spectacol al deșertăciunii. Vorbind despre Petru Dumitriu, Ion Vitner socotea că prin silință poate deveni „un adevărat educator al masselor, un propagandist al ideilor socialismului, un agitator și un mobilizator al elanului eroilor muncii din viața noastră de fiecare zi. Există în opera sa elementele necesare realizării acestei mărețe misiuni”. (p. 141). Cu mare precauție, încep să se facă primele reconsiderări, Eminescu, de pildă.

După metoda de investigare a anului 1949, se tratează și ceilalți doi ani. Evenimentele politice notorii sunt centrele de animație ale întregii literaturi. Preluând cacealmalele partidului, corul ditirambic al scriitorilor de serviciu laudă grija acestuia pentru soarta culturii și pentru bunăstarea artiștilor. În 1950, se sărbătorește centenarul nașterii lui Mihai Eminescu, recuperat ideologic, dar și 75 de ani ai lui A. Toma, iar în 1951, se începe campania de dezavuare a proletcultismului, după model sovietic.

1950 este anul prozei, reprezentată prin Eusebiu Camilar, Ion Călugăru, Cella Serghi, Petru Dumitriu, Marin Preda. Despre ultimul, J. Popper scrie, comentându-i nuvela Ana Roșculeț: „Continuându-și eforturile de cunoaștere și interpretare a realității în lumina directivelor de luptă a clasei muncitoare, Marin Preda va obține, suntem siguri, noi izbânzi literare”. (p. 213). Încep să se practice jocurile meschine ale criticii și autocriticii, ale vocilor din rândul cititorilor muncitori, lecturile de lucru în fabrici și uzine: „Muncitorii și muncitoarele de la această întreprindere au găsit nuvelei numeroase merite, criticând în același timp scăderile. Ei și-au exprimat bucuria cu care au pornit să citească nuvela lui Marin Preda, când au auzit că într-însa se vorbește de munca lor, sperând să afle în ea un izvor de învățăminte, iar în cele câteva chipuri zugrăvite, trăsăturile celor mai buni tovarăși de-ai lor”. (p. 222-223).

Din documentele pe care Ana Selejan le salvează de la o binemeritată uitare, dar care reprezintă o realitate și care se constituie ca un necesar memento, se desprinde o tristă/dezolantă concluzie cu privire la cât de mult poate decădea intelectualitatea, scriitorimea unei țări, în vremuri tulburi ale istoriei, ce carnaval de moravuri, grotesc și suprareal, poate oferi o societate pernicioasă, la ce se poate preta orgoliul și meschinăria oamenilor. Cercetătoarea lasă să se înțeleagă clar ariditatea, rolul nefast al totalitarismului asupra culturii, transformarea breslei scriitorilor în anexă de partid. O întreagă rețea de relee se înregimentează: biblioteci, atenee populare, cămine culturale, cenacluri. Chiar literatura pentru copii avea ținte ideologice. Corsetele tematice ale poeziilor sunt ridicole: femeia muncitoare, 23 august și realitățile sovietice, lupta pentru pace, cinstirea și slăvirea partidului, evocarea eroismului comuniștilor, a ilegaliștilor, colectivizarea.

Noua ediție a cărții Anei Selejan adaugă o Addenda care conține trei studii sintetice, clarificatoare: Proletcultism, Realism socialist și Asemănări și deosebiri între proletcultism și realismul socialist.

Scoțând la lumină adevărul unor vremuri, cu siguranță, pline de ură, inumane și anticulturale, cărțile Anei Selejan elucidează o etapă obscură din istoria literară, oferind, printr-o muncă dezagreabilă de cercetare, un material de meditație și evaluare. Dacă n-am ști câtă mizerie și nefericire ascund, am zice, conform conceptului de expresivitate involuntară, că sunt cărți pline de umor negru.

© 2007 Revista Ramuri