Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Vademecum poetic postbelic

        de Ovidiu MUNTEANU

Sub protecția panoramării a patru decenii de poezie românească alterată de comunism, criticul literar (poetul, prozatorul,eseitul și traducătorul) Ilie Constantin distilează tematic în Entuziasmul melancolic (EuroPres Group, București, 2007) traiectul liric a patruzeci și nouă de poeți cu formulă de expresie manifestată în epoca pomenită. Fie că vorbim de poeți consacrați interbelic (Arghezi, Blaga, Voiculescu, Philippide ș.a.) dar și cu discurs postbelic, fie de poeți crescuți odată cu sistemul (Stănescu, Sorescu, Brumaru, Foarță ș.a.), cu toții sunt radiografiați – bineînțeles sub grilă tematică – în felurite straie : Realism-socialist; Limbaj, conștiință artistică, arte poetice; Materialitatea lumii, reveria după departe; Iubirea; În pragul metafizic.

Crescut dintr-o antologie poetică bilingvă intitulată Carrefour/Răscruce (2005), în care sunt adunați vreo nouăzeci de poeți din aceeași perioadă, volumul de față pune în prim plan „comentariul critic asupra temei și autorului prezentat”. Mixând repere teoretice ale unor Tzvetan Todorov, Charles Mauron, Bachelard, Poulet, Starobinski ori J. P. Richard, autorul încearcă să „treacă și să re-treacă” în revistă un număr de poeți mergând „din temă în temă”, într-o critică ce pare „a-și alege presque au hasard începutul și sfârșitul în cazul fiecărui autor examinat”. În privința pericolelor ridicate de abordarea de tip tematic (nesocotirea justei valori a operei literare, situarea în același plan valoric a unor texte inegale doar pentru a configura convenabil tema), Ilie Constantin pune în joc, inițial, o judecată emoțională : „De ce aceia (poeții-n.n.) au fost aleși, iar nu alții? Mai întâi, pentru că ei mi-au venit în minte, printre alți autori perfect reprezentativi”; apoi, o temperare conceptuală : critica tematică „favorizează cunoașterea unei epoci literare; ea pune, poate, mai puțin în lumină individualitățile (în mod necesar fracționate), dar valorizează ansamblul”.

După o argumentare justificativă privind motivația alegerii subiectului, Un oximoron al lui Giordano Bruno („entuziasmul melancolic”: entuziasm în privința abilității poeților români de a reînnoda peste supliciile comunismului „cursul mare al lirismului dintre cele două războaie mondiale”; melancolie declanșată - și devenită mânie - „la gândul obstacolelor ideologice și opresiunii pe care scriitorii, oamenii de cultură le-au avut de înfruntat”), și un preambul teoretic, Direcții și înrudiri stilistice, cartea deschide o primă secțiune angajantă: Realism-socialist. Aici sunt glosați Dan Deșliu (cu Lazăr de la Rusca și Minerii din Maramureș, culmi ale proletcultismului românesc, cu foarte puține pasaje recuperabile „dintr-o compoziție mortal ruinată de tonul gazetăresc, de patosul demagogic”, care derapează într-o ironie amar-absurdă, cum ar fi o atingere lamartineană de tipul: „Clipă, stai, oprește-ți zborul / se prăvale compresorul!”) și Mihai Beniuc (cu chiotul din Lumini crepusculare, unde versificația „realist-socialistă nu-i decât o crispantă caricatură în care personalismul violent se sloboade fără frâu”). În continuare, Între discurs și expresia lapidară își fac loc „definițiile lirice” ale lui M. R. Paraschivescu, ori se lasă „despuiat de tropi și de unduioasele eufonii”, asemeni lui Eugenio Montale, un A. E. Baconsky; tot aici, Ion Mircea „frânge punțile semantice în lăuntrul versurilor”, „auzind / și golurile dintre lumi”, în culegerea sa de debut, Istm; mai încolo, Adrian Popescu din Umbria păstrează „în lirica sa ochii copilăriei și o inocență de neînvins”, dând dovadă de „o mare modestie și un act de curaj în demersul său poetic, direct și plin de farmec”.

Din Exploatarea miturilor, a folclorului, a referințelor culturale, Florin Mugur reinterpretează și scormonește dincolo de „numele date de alții” în volumul său, Destine intermediare; Cezar Baltag (în Madona din dud) abundă în „aluziile mitologice și reperele culturale”(fecioarele solomonare, zodiacul, tarotul ș. a.); Ileana Mălăncioiu pune accent pe „vulnerabilitatea ființei”, reactivând motivul folcloric al jocului ielelor (poemul Ierodesa). Între Expresioniști și onirici sunt comentați Ioan Alexandru (cu placheta de debut Cum să vă spun și Viața deocamdată), insistându-se pe „deformare” și pe viziunea „foarte sumbră a existenței rurale”; un alt transilvănean, Gheorghe Pituț, își face loc aici: cu o percepție similară, deformarea din poemul Cam atât din volumul Cine mă apără capătă o dinamică general-resorbitoare, trimițând la geneză („se încâlcește lumea / așa ca la-nceput”). Onirismul e cernut prin Leonid Dimov (în Eleusis), părăsind „așa-zicând condiția umană pentru a se exprima din exterior în numele unei...herghelii”: „Suntem cu toții niște negri cai / De dimineață izgoniți din rai.”

În capitolul Limbaj, conștiință artistică, arte poetice, în consonanță cu Pierre Reverdy (poetul nu dispune de nimic altceva decât de cuvinte), precum și cu M. Raymond, Julien Gracq ori Paul Valéry, comentatorul scoate pe teren pe Tudor Arghezi, mai precis creația „ultimului Arghezi”(în Frunze), unde „se risipește parcă lent imaginea imperioasă a Faurului”: iscusitul mânuitor al cuvintelor „pare acum să se desfete lăsându-se condus de fostele victime”; răscolește prin cufărul cu poeme al lui Vasile Voiculescu, aflându-l resemnat: „Nu mai întreb ce vremuri bat afară” (Autoportret romantic la 67 de ani); îl surprinde pe Lucian Blaga lucid și melancolic, împăcat cu sine după agresiunile sistemului politic: după ce „Viața-ntreagă gânduri am rostit / și cântece am spus”, cere ca „în satul meu pe umeri să mă duceți / întins pe lună ca pe-un scut”. Tot aici, Al. Philippide (cu Monolog în babilon) își amintește „fantasmatica lipsă a mijloacelor necesare scrisului”, glisând spre palimpseste, dar rămânând credincios în puterile poeziei: „c-un fir pe care-l trag din stele / poeții leagă lumile-ntre ele”(Ausonius). Sunt iarăși supuși analizei prin acest nou filtru M. Beniuc, A.E. Baconsky, Leonid Dimov, lăsând loc și lui Șt. Aug. Doinaș, lui Petre Stoica ori Mircea Ivănescu. Un spațiu generos îi este alocat lui Nichita Stănescu, la care „elementul extraordinar al creației este, poate, incapacitatea sa de a se servi de realitate așa cum o percep și răsfrâng ceilalți oameni”. Tranzitându-i opera, Ilie Constantin depistează „o aventură lucidă în conștiință, un martiriu în cuvânt”. Pentru un alt poet prezent sub cupolă, Ovidiu Genaru (cu opul Nuduri), „obsesia centrală de identificare” răspunde unui inedit al viziunii: „Nedeflorată e lumea în calea poetului”, ori „Tăcerea, tăcerea-i himenul cuvântului”(Tăcerea). Plutonul se întregește cu Florența Albu, Dan Laurențiu, Cezar Baltag, Gheorghe Pituț, Constanța Buzea, Angela Marinescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu.

Într-o nouă deschidere tematică, Materialitatea lumii, reveria departelui, vin să-și reveleze discursul o altă ceată de aezi; acum Arghezi simte panteist prin volumul Frunze, „intrând voluntar în circuitul universal al materiei”; Al. Philippide induce lectorului printr-un poem scris prin 1978, Secrete și mistere, „o adevărată oboseală față cu explorarea umană (istorică sau fizică) a realului”; Geo Dumitrescu sapă în real pentru a „stabili adevărul” în Dar eu zic mereu. Descinderea în palpabil atrage și pe Nicolae Labiș, a cărui poezie pare crescută „sub semnul unui veritabil simbol totemic: cel al căprioarei (cerbului, ciutei, gazelei) care trezește în cititor un amestec de imagini, privind desăvârșita și suava inocență pândită de moarte”. Pe la Marin Sorescu, materialitatea se face simțită pregnant: copacii suferă de insomnie (Pașii), oamenii sunt popice (Popice) ș. a.. Despre Emil Brumaru, comentatorul zice cum că „practică o poezie de sentimente domestice, printr-o senzuală deriziune”, lumea nemaifiind pentru poet demult un lucru abstract. Mai dibuie lumea cum este și Ana Blandiana, Dinu Flămând, Șerban Foarță, Nicolae Prelipceanu. Creuzetul Iubirii aduce în prim plan pe Arghezi la 87 de ani, unde, în poemul Remember, „există o poezie de dragoste a marii bătrâneți-expresie tandră a solidarității existențiale”. La Voiculescu, Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginară sunt „poezie de dragoste pentru poezia de dragoste”. Blaga iubește arhetipal în Umbra Evei, iar Nina Cassian afirmă „pasiunea sanguină, dorința carnală” (Roșu perpetuu). N. Stănescu trăiește „tandra agresiune a pasiunii” în O viziune a sentimentelor. Încă ofrande lui Amor aduc și Brumaru, C. Ivănescu, V. Mazilescu, Dinu Flămând.

După o așa călătorie, poeții noștri ajung și La pragul metafizic, unii căutând divinitatea (Arghezi, Voiculescu, Blaga) în subsecțiunea Dumnezeu, alții habitând la marginea neantului, în proximități thanatice, în subcapitolul Omul în fața morții (Beniuc, Jebeleanu, E. Botta, Doinaș, Dimov, Sorescu, Florin Mugur ș. a.). Excursul tematic se finalizează în Singurătate, identitate umană, timp. Arghezi exprimă o „solitudine-mai puțin în raport cu semenii săi, cât față cu tăcerea divină”; Blaga pare „a suferi un șoc aproape fizic cu timpul” în poemul Ce îmbătrânește în noi, iar Sorescu nu face altceva decât să se ivească Singur printre poeți. În concluzie, o carte binevenită în sertarul operelor de critică și istoriografie literară, cu un ton didacticist, tăietură obiectivă și forță comprehensivă ca de la „poet la poet”.

© 2007 Revista Ramuri