Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Diaristul disident

        de Nicolae Oprea

I. D. Sîrbu – Revanşa postumă

Spirit polivalent, cu multiple faţete expresive, întemeindu-şi estetica pe luciditate şi ironie, Ion D. Sîrbu îşi definea lapidar proza într-o consemnare epistolară: „…idealul meu de proză este unul de defulare filosofică şi de autovendetă satirică. Moi je suis le nouveau Candide.” Roadele acestui ideal, care îi asigur㠄răzbunarea” în postumitate, sunt Adio, Europa!, Lupul şi Catedrala, Jurnalul unui jurnalist fără jurnal şi neromanţatele memorii risipite în fascinantul epistolar (de la Traversarea cortinei, 1994, la Jertfe, 2009).

Determinată de complexitatea acestei opere, Elvira Sorohan restrânge „câmpul analitic” la Jurnalul unui jurnalist fără jurnal într-un eseu dens publicat în anul de vârf al exegezei consacrate operei în cauză, 1999: Ion D. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. Considerat pe bună dreptate „cea mai autentică literatură de sertar” şi „operă unică în literatura română postbelică”, cum se afirmă răspicat în Cuvântul preliminar, Jurnalul…este abordat „prin strategia paşilor mărunţi” într-o analiză de profunzime, care-l plasează pe scriitorul antitotalitarist – un disident de laborator, i-aş spune – în contextul socio-politic şi cultural în care concepe opera subversivă, extrăgând „datele conştiinţei scriitorului care a trebuit să tacă scriind”.

Pornind de la premisa c㠄în Jurnal e autenticul Sîrbu, de o cerebralitate ieşită din comun, ispitită să se odihnească adesea în umbra metaforei (în expresie), a lirismului (în amintiri), a umorului (în ironie) şi paradoxelor”, Elvira Sorohan conturează portretul scriitorului exemplar, aşa cum se reflectă din oglinda textului direct în istoria literaturii. În capitolul iniţial, O personalitate accentuat㠖 care induce oarecari confuzii între autor şi personaj -, eseista uzează tacit de terminologia profesorului psihiatru de la Universitatea din Humboldt, Karl Leonhard (analistul avizat al personalităţilor accentuate din literatura universală), spre a reliefa hiperperseverenţa structurală şi personalitatea demonstrativă ale diaristului care survolează epoca totalitar㠄prin puterea spiritului critic inapt pentru compromis”. Este meritul autoarei că depăşeşte acest prag al fenomenologiei psihologice – mai cu seamă în capitolul-nucleu Jurnalul. Un document al spiritului captiv –, explorând cu predilecţie substratul estetic şi etic al operei investigate.

Condiţia „intelectualului exemplar” din universul carceral al totalitarismului de stânga, identificată cu starea de Iovie, este analizată într-un capitol prefigurativ cu titlu inspirat, Iov îşi scrie jurnalul, unde e valorificat㠄invocarea asociativă a eului cu destinul lui Iov” din Jurnal, dar şi din romanul Lupul şi Catedrala. În termenii autoarei, „lecţia textului biblic” a fost asimilată în chip creator, astfel încât prozatorul care invoc㠄modelul ca sugestie explicativă a victimizării sale” ajunge să se situeze „orgolios în suferinţa exemplară, universală, sfidând circumstanţele istorice, ridicându-se dominator deasupra lor”. Concluzia e afişată la începutul demonstraţiei analitice: „...şi Iov şi Candid al Jurnalului, un alter ego al diaristului, coboară din aceeaşi substanţă umană. Simpla asociaţie cu un tipar conştientizat obsesiv imprimă lecturii un interes literar intertextual”.

În secţiunea care împrumută titlul eseului, sunt stoarse sensurile jurnalului intim care ajută la conturarea personalităţii accentuate a autorului, dedublat în interstiţiile textului într-o serie de ipostaze alter ego: Candid, Moşul, Mefisto, „muza clandestin㔠Olimpia ş.a. Înainte de toate, este plasat Jurnalul lui Sîrbu în sfera istoriei jurnalului intim românesc – de la Titu Maiorescu spre N. Steinhardt – pentru a pune accentul pe unicitatea „celui mai valoros şi spiritual jurnal scris în interiorul şi contra regimului totalitar în variantă balcanică”. Se disting, astfel, trăsăturile definitorii ale scrierii clandestine care asigură revanşa postumă: „O revanşă târzie a prozatorului I. D. Sîrbu şi publicat la câţiva ani de la dispariţia lui. Este jurnalul unui Iov captiv al zonei concentraţionare, supus la o nejustificată suferinţă a spiritului”. Se delimitează stilul „seducător” dedus din osmoza ideii categorice cu expresia plastică, funcţia cathartică a discursului, semnificaţia de manifest al generaţiei sacrificate, transferul ideilor diaristului în romane şi atitudinea anti-utopică. Dintre ideile originale care înalţă edificiul exegetic aş remarca interpretarea paratextuală: Jurnalul unu jurnalist fără jurnal este o „scriere declarat jurnalieră”, concepută de un jurnalist-ziarist exclus din presa cotidiană, „care nu-şi poate comunica opiniile – şi are multe – pentru că nu este acceptat la ziar”.

După care, în secvenţe distincte, sunt decelate, rând pe rând, cu neobişnuită, dar responsabilă rigoare analitică: congruenţa dintre eu şi supra-eu sau dintre „eul moral înnăscut” şi „eul spiritual dobândit prin formaţie”; luciditatea ca metodă („metodă analitică, orientată clar spre radiografierea societăţii absurde”); contestarea politicului de tip totalitarist („Athanorul” politic, cu trimitere preţios-metaforică la alchimiştii care vizau regenerarea cosmosului); raportarea critică la mentalităţile româneşti; suferinţele şi avatarurile scriitorului care „se declară spectatorul îndurerat şi victima scârbit㔠a lumii „valorilor inversate”; antiutopia care transpare din jurnal sau „scheletul ideativ al unei antiutopii de coloratură orwelliană”; „creştinismul meu” şi al celorlalţi, vizând relaţia cu Dumnezeu a prozatorului care nu a fost nici habotnic, nici ateu. Demonstraţia analitică e încheiată cu exigenţele literare ale diaristului cu fibră morală care conduc la concluzia că modelul de scriitor acreditat în Jurnalul lui I. D. Sîrbu „e mai curând de ordin moral decât estetic”. Concluziile analizei sunt punctate în formulări memorabile, mustind de empatie, fără să depăşească, însă, limita admiraţiei critice, de genul: „Ceea ce aduce nou I. D. Sîrbu e Jurnalul-manifest al unui intelectual eliminat din istoria falsificată orwellian, în laboratoarele de la «ministerul adevărului.»”; sau: „A fost, s-o recunoaştem, un iconodul al Cuvântului, la umărul lui Arghezi”; sau: „Diaristul demonstrează a fi fost în posesia atributelor unui mare retor: ethos, pathos, logos” etc.

Afirmând, cu certitudine („deşi e avansată sintagma «literatură reflexivă»”, p. 67), că Jurnalul „nu e o operă de ficţiune”, Elvira Sorohan îşi închide cartea (şi bine face) cu un capitol care-i contrazice afirmaţia: Jurnalul ca literatură reflexivă. Retorica. Este apreciată aici „scriitura aflată in nuce” şi literaritatea jurnalului care derivă din „reflexivitate aplicată pe o realitate expurgată de date calendaristice, sublimate în idei”. Sunt, apoi, analizate cu acribie trăsăturile fundamentale ale stilului inconfundabil al diaristului care certifică retorica textului: fragmentarismul, funcţia expresivă a incipitului, recondiţionarea aforismului, uzul paradoxului ca „metalogism care poate comunica contrarietăţile insolubile ale spiritului”, ironia corosivă şi jocul parodic fixat îndeobşte pe „limba de lemn” a perioadei comuniste. În fond, cred că autorul Jurnalului unui jurnalist fără jurnal impune un stil autenticist al urgenţei comunicării şi al limbajului anticalofil (dar colorat) a cărui marcă e conferită de ironia autarhică şi umorul subsecvent. Jurnalul iese astfel din intimitatea faptului biografic şi devine literatură, o literatură a fragmentului concepută într-o direcţie paralelă cu a prozatorilor din Şcoala de la Târgovişte, literatură confesivă cu turnură eseistică.

Paradoxul apariţiei acestui studiu (eseu, în definiţia autoarei) decurge din faptul că a fost scris de o specialistă în literatura medievală, care a dat interpretări originale despre Miron Costin sau Dimitrie Cantemir, dar şi despre „revolta” la Heliade şi Eminescu. Pare că pasiunea pentru Istoria ieroglifică a lui Cantemir – evocat indirect peste veacuri de I. D. Sîrbu prin alegoria cu cifru onomastic şi toponomastic din Adio, Europa! şi simbolistica lupului din Lupul şi Catedrala – a determinat interesul Elvirei Sorohan pentru prozatorul postbelic cu destin exemplar. Părerea este întărită de o asociaţie fugară de la începutul eseului: „Întrucâtva, comunicativului Candid, moralist de înaltă ţinută intelectuală, îi seamănă Inorogul, masca extravertitului Cantemir, enciclopedistul citit, în opera istorică, de Sîrbu”. Cert este că Ion D. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv propune o lectură captivantă, cum captivată a fost autoarea de textul generator.

Nr. 11 / 2011
In memoriam Paul Everac

PREMIILE FILIALEI IAŞI A U.S.R.

Premiile Festivalului-Concurs Internaţional de Creaţie Literar㠄Avangarda XXII“

Premiile Festivalului Internaţional Poesis 2011

Revista revistelor

Versuri
de Gabriel Chifu

Constructorii
de Gabriel Dimisianu

Versuri
de Adrian Popescu

Aurel Dumitru sau gândul ca măsură a libertăţii artistice
de Cătălin Davidescu

A fost ziua Regelui Mihai I
de Nicolae Prelipceanu

Cică nişte folozofi: Cioran & Şora
de Nichita Danilov

Versuri
de Dumitru Chioaru

O carte mult aşteptată
de Horia Gârbea

La masa istoriei
de Gabriela Gheorghişor

Tensiunea epică
de Ioan Lascu

Lectură şi comunicare critică
de Ştefan Vlăduţescu

Cronica unei vieţi anunţate
de Daniela Firescu

Un poet al ascezei negre
de Simona-Grazia Dima

poemele oraşului
de Florea Miu

Gerard Manley Hopkins
de Andrei Zanca

NAUFRAGIUL VASULUI DEUTSCHLAND

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Lucian Scurtu(2)
de Mircea Bârsilă

Diaristul disident
de Nicolae Oprea

Un nonconfor mist angajat
de Ion Pop

Eugen Negrici - ordinea şi erezia
de Cornel Ungureanu

Figura spiritului ironic
de Constantin M. Popa

Voluptatea şi melancolia rigorii
de Gabriel Coşoveanu

Negrici, logos şi personalitate
de Bucur Demetrian

Un sistem de iluzii
de Paul Aretzu

Labuntur anni
de Toma Grigorie

Criticul conchistador
de Nicolae Oprea

Un Dezmierdător
de Nicolae Coande

Prietenul meu bun
de Aurelian Titu Dumitrescu

O mărturisire de credinţă: a fi, a face, a avea
de Paul Aretzu

Poeme
de Szabó Lőrinc

© 2007 Revista Ramuri