Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie/ teorie

        de Dan CRISTEA

Actul de a scrie, sursele, condițiile, posibilitățile și imposibilitățile acestuia, obsedează gândirea lui Bogdan Ghiu, de departe cel mai ardent promotor, din peisajul de azi al literelor române, al unei priviri „mistice” asupra literaturii, prin care aceasta ni s-ar dezvălui altfel, și anume, „în facerea ei nebună”, facere care implică atât facerea literaturii de sine, cât și metamorfozele celui care o abordează ca scriitor. Astfel, cine citește antologia lui Bogdan Ghiu, Manualul autorului (2004), va încerca negreșit sentimentul că asistă aici, prin textele care i se oferă, la desfășurarea unui „jurnal”, nicidecum al scriitorului, ci al scrisului („un soi de ființă anonimă care mă parcurge”), jurnal subtil și frenetic, neliniștit și disperat, paradoxal și contradictoriu, care merge, în linii frânte și prin meandrele unor nesfârșite nuanțe, de la afirmația „Scriu direct sub piele” (un poem din 1982) la constatarea, mai recentă: „Scriu frust acum – ca niciodată. Îmi frustrez scrisul, îi las ghearele fără brațe, direct pe trup” (culegerea Pantaloni și cămașă, 2000).

Pentru Bogdan Ghiu, scrisul, literatura în genere (literatura adevărată) dez-auctorializează. Cu alte cuvinte, scriind, mă eclipsez, mă distrug ca „eu”, altcineva (scrisul), „persoană-n persoană”, mă substituie, îmi ia locul, „se scrie în mine, prin mine, cu mine și fără mine”. Autorul (scriitorul) nu mai e un „eu”, nici un „subiect”, ci , mai degrabă, un „câmp de luptă” unde se confruntă tensiuni contrarii. Firește că nu este greu să se perceapă în asemenea poziții radicale adierile unui Blanchot („În limbajul literar nu eu vorbesc, nu mă adresez ție, nu te interpelez”) sau ale unui Derrida („A scrie înseamnă să te retragi chiar din scriitură”), care, alături de Bataille ori Deleuze, sunt considerați de Ghiu ca fiind „profesorii mei interiori”. Meritul său, incontestabil, e însă acela de a se identifica acestor abordări extreme ale faptului literar -- extreme prin „negativitatea” pe care o introduc în însăși ființa acestuia, ca și prin apelul la argumente non-intuitive, dificil de mânuit – cu o teribilă fervoare, croindu-și propriul său drum. Poetul, dar și teoreticianul sunt conștienți că e vorba de o aventură nouă, că întreprind altceva, că se situează într-un domeniu configurat altfel decât l-ar indica epiderma aparenței, totul necesitând astfel travestiuri și disimulări. Aici, în acest spațiu, suntem nu ca „eu”, ci așa cum scriem: „Eu am dat crusta la o parte,/ eu m-am uitat înăuntru/ și am văzut că nu se poate înainta./ Apoi tot eu am făcut primul pas lateral,/ și pe al doilea./ eu sunt vinovat de a fi continuat drumul,/ de a fi mers mai departe/ sub nume false, de lucruri/ de unelte absolut necesare” ( Eu, vol. Poemul cu latura de 1 metru, 1996).

Scrisul subcutanat („direct sub piele”), ca o rană și ca o incizie, înlăturarea „crustei” înseamnă deopotrivă atât perforarea unui înveliș contagios (socialul, amorful, cutuma, limbajul canonic), cât și deschiderea riscantă a unei căi de acces spre mecanismele și dispozitivele de funcționare internă ale vorbirii poetice. Poemele despre poem cu care începe Bogdan Ghiu (cele din1982, 1984), poeme scurte, sentențioase și aforistice („orice scriitură e aforistică”, spune Derrida), cuprind amândouă mișcările. Astfel, poetul scrie un „poem debil” pentru a se apăra de ceea ce îl înconjoară, dar, în același timp, se declară fascinat, până la a exclude orice altceva din zona câmpului său de interes, de „felul inuman în care poemul își secretă punctul”( „ca un adevărat Anteu, niciodată dincolo de sudoare”). În aceeași ordine de idei, neprecedat de nimic altceva decât de alte poeme, poemul scrie el însuși, de la sine, poeme, autogenerându-se așadar și substituindu-se totodată autorului. De asemenea, fiind propriul său referent, poemul e „etanș, frigorific”. Dintr-un astfel de poem, lumea „se scurge subțire (prin colțul gurii)”. În altă parte, ceea ce anunță că poemul va fi dus până la capăt și realizat ca poem e faptul că „ în timpul descrierii subiectul prolix-cunoscător a murit”. În viziunea lui Bogdan Ghiu, poemul, pentru a-și păstra puritatea (sistem închis, el este propria lui imagine), trebuie să pună între paranteze mimesis-ul, sentimentele, emoțiile și senzațiile, astfel că, în locul unui poem de dragoste, printr-un joc al prezenței și absenței, se substituie „elegia de-a nu putea să mi-l reprezint”, „elegia de-a nu putea scrie nici măcar DESPRE el”.

Relația dintre poezie și poem atrage atât atenția poetului cât și pe cea a teoreticianului. Poezia, aidoma sufletului în trup, e închisă, „încorporată” în poem, îl locuiește pe acesta în mod contingent și temporar: „Poezia în poem ca/ și mine în această cameră/ afurisită și ca/ și sufletul în mine probabil”. Poezia, pe de altă parte, spune de astă dată teoreticianul (necontrazicându-l însă pe poet), e „aproximare pură, fantasmă, idealitate goală” („Reportaj despre poem”, 1982, în vol. Competiția continuă. Generația ’80 în texte teoretice, 1994). La drept vorbind, nici nu știm dacă există cu adevărat, căci ni se prezintă ca „proiecție, utopie, mitologie”, ceva spre care tindem, așa cum aspirăm spre divinitate. Ceea ce cunoaștem e doar versul („uman”) în care se manifestă poezia („divină, de ne-atins”). Poemul, în schimb, este, există ca obiect perceptibil, concret: „Obiectul privilegiat al realității este poemul, iar obiectul privilegiat al poemului este poemul însuși”. Echivalând ceea ce este citit cu ceea ce este văzut, se poate afirmă în continuare că „poemul este singurul obiect vizibil (căci lizibil) din realitate, existând printre celelalte obiecte ale acesteia, dar acestea din urmă sunt invizibile, oarbe, în sensul că nu posedă singura facultate de a se face vizibile (lizibile) prin sine”. Paradoxul face astfel ca poemul, „obiectul cel mai artificial, cel mai lipsit de materialitate, cel mai gol de sine” să se arate a fi singurul în stare, printre celelalte obiecte, să se exprime pe sine. Aranjamentul textual care e poemul (căci argumentația se aplică atât Textului, cât și însumării de texte care constituie Cultura) ar realiza, în mod pozitiv, „golul în plină realitate”. Ce se întâmplă însă cu poezia ? Aceasta, precum „vorbirea rătăcitoare” pe care o menționează Blanchot, poate surveni, când și când, ca un oaspete necunoscut, să locuiască poemul („mecanism ce nu mai așteaptă nimic, din afară, ci își produce singur totul”). Se pot scrie, așadar, poeme fără poezie, fiindcă poemul nu face altceva decât să invoce și să provoace poezia („în celălalt”). El trebuie să fie „epifania negativă a poeziei”. Citind acum, cum ne îndeamnă Richard, teoria ca poezie, n-am putea să nu remarcăm sensibilitatea lui Bogdan Ghiu față de tot ceea ce evocă ori semnifică așteptare, fantasmă, miraj, elegie ca esențială absență. O „fata morgana” pare să se arate mereu la orizontul textului său.

© 2007 Revista Ramuri